Koronaregler/corona rules

Se hva som gjelder av lokale og nasjonale tiltak.
Klikk her

See what applies to local and national measures.
Qlick here

Sentrumsplanen

Sentrumsplanen

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum er det formelle navnet på sentrumsplanen.

Trysil sentrum - Klikk for stort bildeTrysil sentrum Anders Gloslie Den skal etter planen ferdigbehandles av kommunestyret i 2021.

365-dagers sentrum

Formålet med områdeplanen er å legge til rette for en helhetlig og langsiktig utvikling av Innbygda og Trysil sentrum som et 365-dagers sentrum. Med det mener vi et sentrum som er velfungerende og attraktivt som bosted for fastboende hele året, som arbeidssted og for besøkende. Det er viktig også fordi et livskraftig og attraktivt lokalsamfunn med et sterkt sentrum teller mye i konkurransen om nye innbyggere og for å få ungdom tilbake etter fullført utdannelse.

Mange hensyn

Vi må ta mange hensyn for å sikre kvalitet, mangfold og god tilgjengelighet for befolkning og brukere i sentrumsområdet. Vi skal sikre kulturhistoriske elementer, bevare grønne lunger og sikre handelen og utbyggingsinteresser gode vilkår.

I planarbeidet må vi identifisere de viktigste konfliktområdene i sentrumsutviklingen og anerkjenne dem som utfordringer som det kontinuerlig må arbeides med. Utfordringene ligger i å vekte ulike hensyn og interessegrupper mot hverandre ut fra et ønske om å maksimere velferden for de som på ulike måter bruker sentrum.

Styringsverktøy

Vi ønsker å få en plan som fungerer som et godt styringsverktøy over lenger tid, og som dekker større arealer enn dagens reguleringsplan for sentrum. Et større planområde gir blant annet mulighet for en mer samordnet areal- og funksjonsfordeling. Innenfor området som blir dekket av den nye sentrumsplanen, finnes det flere eksisterende reguleringsplaner. Enkelte av dem framstår som utdaterte, eller gir generelt et dårlig grunnlag for styring av utviklingen i området. Vi skal derfor vurdere om enkelte av disse planene skal avløses av områdeplanen.

Områdeplan

Planen blir et juridisk dokument som består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser og en planbeskrivelse som angir hvordan et område kan benyttes og eventuelt bebygges.

At vi har valgt å lage en områdeplan har flere grunner, men først og fremst at detaljeringsgraden kan variere innenfor planområdet. Det betyr at enkelte områder kan detaljeres i en slik grad at byggeprosjekter kan gå direkte til byggesaksbehandlerne for videre behandling, mens det for andre områder kan kreves en detaljreguleringsplan for å kunne bygge ut.

2. gangs behandling

Sentrumsplanen er lagt ut på ny høring med frist 15. september 2021. Her er dokumentene:

Til toppen