Motorferdsel i verneområder

Trysil har en nasjonalpark og 15 naturreservater. Verneområdene utgjør et totalareal på snaue 200 kvadratkilometer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I verneområder gjelder verneforskriftenes eventuelle forbudsregler for motorferdsel.

Det er Statsforvalteren i Innlandet som er forvaltningsmyndighet for verneområdene, og som behandler eventuelle søknader om motorferdsel der.

Statsforvalteren kan dispensere fra vernebestemmelsenes eventuelle forbudsregler for motorferdsel. Dersom det gjelder motorferdsel som er søknadspliktig også utenfor verneområdet, må man i tillegg søke kommunen på vanlig måte.

Eksempler

To eksempler som er svært relevante i Trysil:

  1. Utkjøring av felt elg i elgjakta
    Det kan man gjøre uten søknad med direkte hjemmel i loven utenfor verneområdene. I flere av verneområdene er dette i utgangspunktet forbudt jf. verneforskriften (-e). Da må man i forkant søke Statsforvalteren om dispensasjon for å benytte motorisert kjøretøy for å kjøre ut felt elg. 
  2. Kjøre bagasje og utstyr med snøskuter mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet brøytet bilveg.
    Dette må man søke kommunen om tillatelse til, jf. motorferdselforskriften § 5 første ledd bokstav c. Dersom hytta ligger i et verneområde må man i tillegg søke Statsforvalteren om dispensasjon fra verneforskriften. For slike tilfeller bør man være ekstra tidlig ute med søknaden. Kommunen er avhengig av Statsforvalterens vedtak for den/de delene av omsøkt kjøretrasé som ligger innenfor verneområdet, før vi kan fatte vedtak etter motorferdselloven med tilhørende forskrifter.

Søknader sendes Statsforvalteren i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer eller sfinpost@statsforvalteren.no. Når du også må søke kommunen om tillatelse, bruk det digitale søknadsskjemaet vårt.

Gå til kommunens søknadsskjema

Les om Trysils nasjonalpark

Les om Trysils naturreservater

Til toppen