Naturreservater

I Trysil har vi 15 naturreservater med et samlet areal på over 116 000 dekar.

Verneformålet er stort sett naturtyper og skogtyper. Vi har ett naturreservat der verneformålet er dyrearter.

Dette er naturreservatene våre:

Klikk på navnet for å lese mer om de enkelte naturreservatene og se hvor de ligger.
Naturreservater i Trysil
Navn Landareal Verneformål Vernedato
Brødalen naturreservat 1 091,2 dekar Å bevare et område med gammel granskog. 05.03.2010
Drevdalen naturreservat 23 304,7 dekar Å bevare et stort taigaskogområde med innslag av gammel granskog, rike bekkedrag og sumpskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder en rekke sjeldne og sårbare sopp- og lavarter. 25.01.2013
Fregn naturreservat 3 942,8 dekar Å bevare et naturskogpreget barskogsområde. 27.04.2012
Granbekken og Drevja naturreservat 7 035,6 dekar Å bevare et stort naturområde med mye variasjon i barskogtyper med elvenær skog og høyereliggende barblandingsskog, med innslag av rikere sumpskogtyper og kildehorisonter. Området representerer en for landsdelen typisk elvenær skogsnatur, og har særskilt verdi ved forekomst av sumpskoger og kildehorisonter. 21.06.2017
Granåsen naturreservat 8 297,7 dekar Å bevare et relativt urørt naturskogområde. 02.09.2005
Lekjenndalen naturreservat (størstedelen av reservatet ligger i Engerdal kommune) 2 161,3 dekar Å bevare en bestemt type natur i form av en stor, velutviklet og variert bekkekløft med godt utviklet høgstaudeskog, fosseskog og sørvendt, kalkrikt berg og rasmark. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke sjeldne, sårbare og truede arter. Området er viktig for klippehekkende rovfugl. 11.12.2020
Nordre Munksjøberget 2 916,4 dekar Å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av gammel granskog. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til gammel granskog og død ved. 19.03.2021
Regnåsen og Hisåsen naturreservat 15 689,4 dekar Å bevare et stort naturområde med mye variasjon i barskog- og myrtyper med store arealer gammel furuskog med innslag av urskogselementer. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det finnes en rekke sårbare og sjeldne arter knyttet til gammelskog og død ved. 21.06.2017
Rysjøen naturreservat 3 607,4 dekar Å beskytte det karakteristiske dyrelivet, særlig våtmarksfuglene, som finnes i dette og tilstøtende områder. Dyrelivsfredningsområdet ligger inntil det noe større Skjeftkjølen naturreservat. 18.12.1981
Skjeftkjølen naturreservat 8 259,6 dekar Å bevare et en bestemt type natur i form av stort naturområde med mosaikk av skog og myr og med stor variasjon i barskogtyper med forekomster av gammel granskog. Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke sårbare og sjeldne arter knyttet til våtmarksområder med et rikt fugleliv, gammelskog og død ved. 15.03.2019
Skorbekken naturreservat 706,3 dekar Å bevare en bestemt type natur med gammel, fuktig granskog og bekkekløftmiljø. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til eldre og fuktig granskog. 20.12.2019
Skorbekklia naturreservat 10 187,9 dekar Å bevare et naturskogområde som økosystem. 26.09.2008
Smoldalen naturreservat 23 296,1 dekar Å bevare et spesielt naturskogområde. 02.09.2005
Stenmyra naturreservat 2 089,4 dekar Å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av eldre barskog, fuktskog og strengblandingsmyr. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter, særlig fuglearter, knyttet til barskog, fuktskog og myr. 11.12.2020
Storberget naturreservat 4 071,8 dekar Å bevare et naturskogområde. 02.09.2005

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
E-post
Telefon 989 02 436
Bjørn Tore Bækken
Plansjef
E-post
Telefon 474 72 959
Til toppen