Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Skogbruket i Trysil

Trysil er landets største skogkommune, og skognæringa er viktig for Trysil.

Et aktivt og lønnsomt skogbruk og en konkurransedyktig skogsindustri har betydning for både bosetting, sysselsetting og næringsutvikling.

Det avvirkes 250 000 kubikk med tømmer årlig til en førstehåndsverdi på over 100 millioner kroner. Det tilsvarer ca. 6 250 tømmerlass på tømmerbil. Moelven Trysil foredler sagtømmer fra regionen med et volum på inntil 160 000 kubikk. I tillegg til øvrige aktører knyttet til tømmer, skogkultur og skogsveger m.m., finnes det flere bedrifter innen trebearbeiding, f.eks. Vyrk. Andre bedrifter er bl.a. Innlandet Planteskole og Trysil fjernvarme.

Skogarealet i Trysil teller over 2 000 000 daa, der 1 800 000 daa er produktiv skog. Av det skogkledde arealet er nesten 200 000 daa registrert som arealer med strengt vern og tatt ut av skogproduksjonen.

Skogen i Trysil utgjør på landsbasis:

  • 2,5 % av landets skogressurser (produktiv skog, tømmervolum og tilvekst)
  • 2,3 % av landets avvirkning for salg
  • 3,8 % av landets skogkulturinvesteringer (planting 3,1 %, ungskogpleie 2,6 % og markberedning 13,4 %)
  • 1 200 km med skogsbilveger

Nyttige lenker

Landbruksdirektoratet 
Glommen Mjøsen
Nortømmer
SBskog
Statsforvalteren
PEFC
Skogkurs
NIBIO
Skogbruksloven 
SeEiendom

Kontakt oss

Morten Olesen Lutnæs
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 975
Til toppen