Erstatning for ødelagte gjenstander

Trysil kommune dekker på visse vilkår private gjenstander som blir ødelagt på skolen, på SFO og i barnehagen.

Reglement for erstatning fra skole/SFO/barnehage for tingskade

 1. Skadeserstatning avgrenses til gjenstander eleven/barnet er avhengig av av helsemessige grunner.
 2. Erstatning kan bare gis i skole-/SFO-/barnehagetida for skader som er oppstått på skolens/barnehagens område, eller når klassen/gruppen er under tilsyn av skolens/barnehagens personale.
 3. Erstatning gis bare når skaden ikke dekkes av forsikring, trygder eller annet.
 4. Dersom eleven/barnet er helt eller delvis ansvarlig for hendelsen, avkortes eller bortfaller erstatningen  tilsvarende.
 5. Når en annen elev med vilje, eller etter brudd på skolens ordensregler påfører medelever skade, blir vedkommende erstatningspliktig på vanlig måte (gjelder ikke barnehage).
 6. Søknad om erstatning med spesifisert regning/kvittering fra faginstans sendes barnehagen/skolen.
 7. Skader som er oppstått ved hendelig uhell, erstattes med attestert verdi. For briller erstattes glass samt innfatning med en verdi inntil 1 400 kr.
 8. Egenandel for hver skade fastsettes til 500 kr i barnehage/barneskole/SFO og 950 kr i ungdomsskolen og for personalet.
 9. Rektor/styrer gis, eventuelt i samråd med sin leder, avgjørelsesmyndighet for søknader som fremmes i medhold av dette reglementet. Eventuell klage behandles av formannskapet.
 10. Dette reglementet trer i kraft fra vedtaksdato. Hovedutvalg for oppvekst og kultur vurderer reglene på nytt når det er påkrevet.
 11. Vilkår for erstatning (punkt 1-3) og erstatning (punkt 6-10) gjelder tilsvarende for personalet.

Vedtatt av hovedutvalg for oppvekst og kultur 26.5.2020

Til toppen