Ny nasjonalparkforvalter i Fulufjellet

Øivind Løken (41) er tilsatt som ny nasjonalparkforvalter i Fulufjellet nasjonalpark. 

Øivind Løken foran Gammelskula i Trysil sentrum - Klikk for stort bildeØivind Løken er utdannet naturforvalter og jobber i dag som rådgiver natur- og miljøforvaltning i Trysil kommune. Fra høsten av flytter han over Storvegen til Gammelskula. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Ordfører Turid Backe-Viken er styreleder i nasjonalparkstyret. Hun har sendt ut denne pressemeldinga:

Øivind Løken (41) fra Jordet i Trysil er ny nasjonalparkforvalter i Fulufjellet nasjonalpark. Han begynner i stillingen senest 1. september. Han får kontor på Gammelskula i Trysil sentrum der også Anno Trysil og Engerdal museum, Statens naturoppsyn og Norske Parker har kontor.

Naturparkforvalterens oppgaver

Et politisk oppnevnt styre har ansvaret for forvaltningen av verneområdet, og forvalteren er sekretær for nasjonalparkstyret. I tillegg ivaretar forvalteren sekretariatsfunksjon både for rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg.

Oppgavene han får som nasjonalparkforvalter, vil bl.a. omfatte saksforberedelse for styret, oppfølging av forvaltningsplan/utarbeiding av forvaltningsplan, besøksstrategi, iverksette nødvendig merking/skjøtsel, utarbeide informasjonsmateriell, websider, oppfølging av verneformål og verneforskrifter. Arbeidet vil innebære utstrakt samarbeid med lokale og regionale myndigheter, grunneiere og organisasjoner. Forvalteren vil ellers ha kontakt med Statsforvalteren i Innlandet, lokale representanter for Statens naturoppsyn, Statskog, Miljødirektoratet og Länsstyrelsen i Dalarna.

Få relevante stillinger

- Det skal bli spennende og jeg gleder meg til å ta fatt på nye og spennende oppgaver, sier Øivind og fortsetter:

- Jeg har en veldig variert jobb i Trysil kommune også, og det er en god del av oppgavene og prosjektene vi står i, som det har sittet langt inne å velge bort ved å takke ja til en ny jobb. En hovedmotivasjon for meg er å få muligheten til å prøve noe nytt, lære noe nytt og bryne meg på nye utfordringer. Jeg er svært hemkjær og har ikke lyst til å jobbe og bo noe annet sted enn i Trysil. Da blir naturlig nok jobbmulighetene for en naturforvalter noe begrenset. Stillingen som nasjonalparkforvalter for Fulufjellet er en av en liten håndfull veldig relevante stillinger i Trysil.

Viktig med mangfold

Han ser på sin nye jobb som en mulighet for en ny tilnærming til naturforvaltningen for egen del. 

- Det er også spennende og motiverende å skulle prøve seg som statsansatt etter mange år i både privat og kommunal sektor. For å gjøre en god jobb som nasjonalparkforvalter og for å kunne følge opp de bevaringsmålene vi har for nasjonalparken, tror jeg det er helt avgjørende å gjøre seg godt kjent i området og få en god forståelse for hvordan verneverdiene har oppstått. Det er viktig å ta vare på et mangfold av natur – både «uberørt» natur og kulturlandskap. En løpende vurdering av hva slags vern, forvaltning og behandling som må til for å ta vare på de ulike verdiene, er spennende og viktig. Jeg er glad i å være ute, så en jobb som naturparkforvalter tenker jeg er med på å gi både faglig utvikling og variasjon som jeg tror er veldig sunt i løpet av et langt arbeidsliv. Samtidig får jeg mulighet til å bli bedre kjent med egen kommunes største naturvernområde og bidra til forvaltning og ivaretakelse av dette, sier han.

Muligheter og begrensninger

Selv om naturparkforvalteren formelt sett er ansatt hos Statsforvalteren, er det nasjonalparkstyret som er arbeidsgiver. 

- Den organiseringen, med et politisk oppnevnt styre, er spennende. Jeg gleder meg til å samarbeide med både lokalbefolkning, næringsaktører, nasjonalparkstyret og øvrig publikum for å skape engasjement og eierskap til nasjonalparken. Det er spennende at det er så mange ulike aktører jeg skal forholde meg til – på begge sider av riksgrensa. At vi har en nasjonalpark i kommunen er en suksesshistorie og en gladsak. Det gir selvsagt noen begrensninger innenfor det vernede området, det ligger i sakens natur. Men det åpner også opp for en del muligheter. Samtidig vil det være viktig å vurdere nøye hvilke områder som tåler ulike mengder trafikk. Jeg tenker at den som ønsker å skape naturbasert næring fint kan benytte seg også av nærområdene til parken for å vise fram naturkvalitetene både i nærområdet og i kommunen. Vi har utrolig mye flott natur også utenom nasjonalparken og de øvrige verneområdene i kommunen, sier Øivind.

Til toppen