Fritak fra eiendomsskatt

Noen typer eiendommer er fritatt for eiendomsskatt.

I tillegg til de som er nevnt i eigedomsskattelova § 5, har kommunestyret i Trysil gitt fritak for:

 • Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.
 • Bygning som har historisk verdi.

Slike eiendommer kan være forskningsinstitusjoner, interkommunale eller fylkeskommunalt eide skoler, anlegg og veger. Det har også vært vanlig i Trysil kommune å frita eiendommer eiet av idrettsforeninger, lag og velforeninger, og eiendommer som er til nytte for kommunen ved å støtte næringslivet og reiselivet.

Slike vedtak gis for ett år om gangen.

§ 5

De som har lovfestet fritak, er: 

 • Eiendom som blir drevet som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskole tilknyttet slik drift, samt anlegg i reindriftsnæringa
 • Kirker
 • Eiendommer som kommunen eier selv
 • Område som er vedtatt vernet som nasjonalpark eller naturreservat i medhold av naturmangfoldloven. Fritaket gjelder også for område som er vernet som nasjonalpark eller naturreservat etter den tidligere naturvernloven. Fritaket gjelder ikke bygning med tomt og tomteareal, selv om arealet ikke er utbygd ennå.
 • Eiendom som staten eier, så sant den
  • blir benyttet av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller regjeringa
  • blir benyttet til kulturelle formål, slik som idrettsanlegg, museum, teater, skulpturer m.v.
  • har historiske bygg eller anlegg
  • blir benyttet av Forsvaret til forsvarsanlegg, avgrenset leirområde eller militært øvingsområde
  • tilhører statens samferdselsforetak så langt de tjener allmennyttige formål
  • er vannfall, fabrikk eller annet foretak som staten eier og som tjener allmennyttige formål
 • Eiendom som statens lufthavnselskap eier, i samme omfang samferdselsforetak i kulepunkt 5
 • Eiendom som helseforetak eier, i samme omfang vannfall m.m. i kulepunkt 5
 • Lavproduktiv grunneiendom som staten eier direkte eller indirekte, så langt den tjener allmennyttige formål. Fritaket gjelder ikke bygning med tomt og tomteareal, selv om arealet ikke er utbygd ennå.
 • Eiendom som hører til jernbane til allmenn bruk, så langt og så lenge eiendommen blir benyttet i virksomheten
 • Legasjons- og konsulateiendommer som en annen stat eier, når den andre staten fritar norsk eiendom for tilsvarende skatt hos seg

Søknad

Hvis du mener din eiendom faller inn under en av disse kategoriene, sender du en søknad om fritak. Bruk helst vårt digitale skjema. 

Du kan også sende klagen til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Oppgi navn, adresse og telefonnummer samt eiendommens gards- og bruksnummer.

Gå til søknadsskjema

OBS! Hvis du mener du bør slippe hele eller deler av eiendomsskatten av andre grunner, f.eks. økonomi, eller du ønsker å utsette betalinga, skal du bruke skjemaet Eiendomsskatt - søknad om nedsettelse, utsettelse, ettergivelse.

Behandling

Søknad om fritak behandles av sakkyndig nemnd. Hvis de avslår søknaden, vil den bli sendt videre til behandling i klagenemnd for eiendomsskatt uten at du behøver å foreta deg noe. Klagenemnda befarer eiendommen dersom de mener det er nødvendig, før de behandler søknaden og fatter endelig vedtak i saken.

Betaling

Du må betale det beløpet selv om du har søkt om fritak og ikke fått svar, jf. eigedomsskattelova § 25. Det du da ev. betaler for mye, får du tilbakebetalt.

Se eigedomsskattelova

Kontakt oss

Tom Arne Løvås
Konsulent eiendomsskatt og tilsyn
E-post
Telefon 940 22 186
Til toppen