Trysil ungdomsråd

Trysil ungdomsråd består av 12 engasjerte ungdommer og kommunestyrerepresentant Bjarte Wigdel.

Ungdomsrådet skal:

 • bidra til å fremme ungdommens interesser i nærmiljøet deres
 • styrke og hjelpe ungdom overfor beslutningsprosessene i kommunen
 • være høringsorgan for kommunen i saker som berører de unge

Oppgavene

Ungdomsrådets faste oppgaver er:

 • å påse at kommunens organer til enhver tid arbeider etter de unges prioriteringer i de saker som angår unge.
 • å arrangere UKM (Ung kultur møtes)
 • å være ansvarlige for Hold Trysil rent-kampanjen.
 • å stille med en representant i kommunestyret i saker som på forhånd er behandlet i ungdomsrådet og andre saker som angår dem. Ungdomsrådets representant har talerett, men ikke stemmerett.

Medlemmene

Trysil ungdomsråd velges av kommunestyret og består av ett kommunestyremedlem med varamedlem og 12 ungdommer i alderen 13-20 år:

 • Fire fra Trysil videregående skole (maks 20 år)
 • Fire fra Trysil ungdomsskole
 • To som er gjenvalgt fra fjorårets ungdomsråd
 • To som er valgt som medlem og varamedlem i Ungdommens fylkesting
 • To varamedlemmer som velges blant fjorårets medlemmer

En rådgiver i sektor for oppvekst er ungdomsrådets sekretær og ansvarlig for å følge opp arbeidet med ungdomsrådet.

Følg dem gjerne på Instagram - Trysilungdomsrad

Se ungdomsrådets retningslinjer

Kontakt oss

Beathe Helen Sande
Rådgiver oppvekst
Sektor for oppvekst
E-post
Telefon 47 45 64 99
Til toppen