Koronaregler/corona rules

Se hva som gjelder av lokale og nasjonale tiltak.
Klikk her

See what applies to local and national measures.
Qlick here

Våre gebyrer

I alfabetisk rekkefølge.

Barnehage - foreldrebetaling

Barnehage - foreldrebetaling
Plass Pris per måned
5 dager i uka 3 230
4 dager i uka 2 843
3,5 dager i uka 2 488
3 dager i uka 2 133
Enkeltdag (for de som ikke har hel plass) 277
Matpenger per dag (ingen søskenmoderasjon) 13
På disse prisene gis det søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og 4 osv. til familier med barn i barnehage og/eller SFO. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken, men ikke stesøsken. For å få moderasjon må hel- og halvsøsken bo fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen de til enhver tid er registrert på i folkeregisteret. Det betyr at samværsforeldre ikke får søskenmoderasjon for andre og tredje barn. Vi fakturerer 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.

Biblioteket - gebyrer

Biblioteket - gebyrer
Type gebyr Pris
Purregebyr for ikke tilbakelevert låneobjekt 220

Bilder fra Trysil kommunes fotoarkiv - priser

Bilder fra Trysil kommunes fotoarkiv - priser
Type bilde Pris
Papirkopier:
A5 169
A4 230
A3 338
Digitale bilder:
Trykkvalitet sendt på e-post 100
Skanning av bilder:
Per stykk 140
Arkivavgifter:
Til bruk i trykksaker 568
Til bruk på prospektkort, i kalendere og på plakater 1 246
Til utsmykning 1-5 fotografier 1 000
Til utsmykning 6-10 fotografier 2 000
Fritak for arkivavgift kan etter avtale gis for ideelle lag og foreninger, vitenskapelig bruk, museumspublikasjoner og lokalhistorisk litteratur.
Det er ikke tillatt å offentliggjøre fotografier uten å oppgi kilde.
Mva. kommer i tillegg

Borgerlige vielser - priser

Borgerlige vielser - priser
Brudepar og sted Pris
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge som vies i kommunestyresalen eller Morensalen på fredager kl. 10-15 og første lørdag i måneden kl. 11.30-12.30 Gratis
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge som vies utenfor kommunestyresalen og Morensalen på fredager kl. 10-15 1 500
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge som vies i kommunestyresalen eller Morensalen på lørdager på andre tidspunkt enn første lørdag i måneden kl. 11.30-12.30 1 500
Utenbygds innbyggere som vies i kommunestyresalen eller Morensalen på fredager kl. 10-15 1 500
Utenbygds innbyggere som vies utenfor kommunestyresalen og Morensalen på fredager 2 000
Utenbygds innbyggere som vies i kommunestyresalen og Morensalen på lørdager 2 000
Alle vielser som skjer på andre steder enn i kommunestyresalen og Morensalen på lørdager 2 500

Brann og redning - gebyrer

Brann og redning - gebyrer
Type Gebyr
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 1
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. Bygg med bruksareal inntil 300 kvm 929
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 2
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. Bygg med bruksareal (BRA) på 300-500 m², kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/ forsamlingslokaler, skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5 000 m², sykehjem/institusjoner med mindre enn 100 senger, næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger, leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1 200 m² - gjelder ved detekterte fellesarealer, politi-/ambulanse-/brannstasjoner, rådhus/kommunehus og tinghus/rettsbygninger, omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter 1 852
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 3
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.: Bygg med bruksareal (BRA) på 500-1 200 m², inntil to bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1 200 m², skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5 000 m², sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger, næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer, leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1 200-7 500 m², gjelder ved detekterte fellesarealer, idrettshaller, omsorgsboliger med 20-50 leiligheter, private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter, garasjeanlegg inntil 5 000 m² 2 781
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 4
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.: Bygg med bruksareal (BRA) på 1 200-7 500 m², inntil tre bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7 500 m², omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter, private leilighetsbygg i kombinasjon med enkelte næringsvirksomheter med 20-50 leiligheter, garasjeanlegg inntil 5 000 m² 3 710
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 5
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.: Kjøpesenter, mer enn 20 butikker, storindustri med bruksareal (BRA) over 7 500 m², sykehus, inntil fire bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7 500 m², bolighus/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer, private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter 4 640
Brannalarm, privatbolig/leilighet, kvartalsavgift prisgruppe 6
Brannalarm inkl. en tilleggsalarm (mva. er inkl. 1 304
Brannalarm, gårdsbruk/landbrukseiendommer (uavhengig av antall innganger), kvartalsavgift prisgruppe 7
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsteder for brann/sprinkler o.l.: Brannalarm 1 044
Innbrudd, kvartalsavgift prisgruppe 8
Kunder må ha brannalarm fra før og selv ha system for å rykke ut på alarmer. Prisen gjelder per bygg. 467
Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 9
Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen. Prisen er for første heis. 929
Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 10
Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen. Per heis 467
Teknisk alarm, kvartalsavgift prisgruppe 11
Gjelder bygg som har andre alarmer til 110-sentralen. 467
Teknisk alarm, kvartalsavgift prisgruppe 12
Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen. 929
Leie av bil og mannskap
Utrykningskjøretøy per time 616
Mannskap per time per person 899
Unødvendige brannalarmer
Unødvendige brannalarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 7 580
Unødvendige brannalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 777
Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted
Gebyret er fritatt for mva. 3 510
Kursavgifter
Fastsettes på hvert kurs vi arrangerer
Gebyr for tilknytning til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine automatiske alarmmottakere. Gebyrene er ekskl. merverdiavgift med unntak av noen som er merket med merverdiavgift inkl. Ikke avgiftspliktige ytelser er merket særskilt.

Byggesaker - gebyrer

Byggesaker - gebyrer
Nr. Tiltak Pris
1 Tiltak etter pbl § 20-1, 20-4 (tiltak uten ansvarsrett)
Grunngebyr (i tillegg kommer pris per kvm bruksareal iht. type tiltak under punkt 2. 2 400
For tiltak som ikke står under punkt 2 er tilleggsprisen per kvm bruksareal 67
2 Tiltak etter pbl § 20-1, 20-3
Grunngebyr 2 400
Tilleggspris per kvm for tiltak som ikke er nevnt i punkt 2 67
a Landbruksbygg 2 400
Tillegg per kvm bruksareal:
1-90 kvm 73
91-140 kvm 56
141-200 kvm 41
201-600 23
601 kvm og oppover 17
b Søknad om rammetillatelse 2 400
c Søknad om igangsettingstillatelse (i tillegg kommer pris per kvm bruksareal iht. type tiltak under punkt 2) 2 400
d Enebolig, tomannsbolig, enebolig med sekundærleilighet samt første leilighet i hybelhus, kjedehus og blokkbebyggelse 2 400
Tillegg per kvm 72
e Hytte/fritidsbebyggelse inkl. sidebygninger som anneks, garasje, uthus m.m.
Andre kategorier nybygg, påbygg m.m. 2 400
Tillegg per kvm bruksareal 82
Hytte kategori A (hovedbygning), inntil 90 kvm bruksareal 9 955
Sidebygning kategori A dersom det søkes samtidig med hovedbygning 2 678
Sidebygning kategori A dersom det søkes separat 5 355
Hytte kategori B (hovedbygning), inntil 140 kvm bruksareal 15 437
Sidebygning kategori B dersom det søkes samtidig med hovedbygning 3 215
Sidebygning kategori B dersom det søkes separat 6 430
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med enhet 2 7 719
Hytte kategori C (hovedbygning), inntil 200 kvm bruksareal 19 850
Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes samtidig med hovedbygning per bygning 3 750
Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes separat, per bygning 7 500
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med andre enhet 7 719
Leilighetsbygg fritidsbolig, inkludert sidebygning, mer enn to bruksenheter 19 850
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med andre enhet 7 719
Spikertelt 3 600
Næringsbygg
f Overnattingsbedrifter, hotell, motell m.m. 2 400
Tillegg per kvm bruksareal 125
Personalbygg, industri, kontor, forretning, forsamlingslokaler, institusjonsbygg (skoler, barnehager, sykehjem). Vi tar ikke gebyr for tenkte etasjer. 2 400
Tillegg per kvm bruksareal 128
Tillegg per kvm bruksareal ved rehabilitering 64
Frittliggende kaldtlager og lager uten innlagt vann 2 400
Tillegg per kvm bruksareal 56
g Maksgebyr for bygg over 4 000 kvm bruksareal 270 000
Maksgebyr for bygg inntil 4 000 kvm bruksareal 155 000
3 Endring av tiltak 3 470
4 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg 2 400
5 Søknad om utslippstillatelser
Behandling etter pbl § 20-1 og forurensningsloven kap. 12 per boenhet/fritidsbolig 4 500
Behandling kun etter forurensingsloven kap. 12 2 100
Gebyr for purring på serviceavtaler 440
6 Tilsyn etter pbl § 25
a Tiltak etter pbl § 20-1 1 290
b Tiltak etter pbl § 20-2 730
c Tiltak etter forurensningsloven kap. 12 700
d Tiltak med felles søknad etter forurensningsloven kap. 12 og pbl §§ 20-1 og 20-2 1 610
7 Forhåndskonferanse
Minstesats 1 362
Per time utover ett timeverk 930
8 Ferdigattest
a Utstedelse av midlertidig brukstillatelse 1 045
b Utstedelse av ferdigattest 1 045
c Purring på søknad om ferdigattest 1 045
d Utstedelse av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etter befaring 3 000
9 Dispensasjonssaker
a Etter pbl kap. 19 som krever politisk behandling 16 740
b Etter pbl kap. 19 som kun krever administrativ behandling - vanskelige saker, saker med naboprotester, dispensasjon fra formål o.l. 9 300
c Etter pbl kap 19 som kun krever administrativ behandling - boliger i LNT 3-områder/områder for spredt boligbygging samt helt enkle, administrative dispensasjoner med lite saksbehandling 4 000
d Dispensasjon for å bruke fritidsbolig som heltidsbolig 0
Du må betale full pris for behandling av søknader som ikke kommer til utførelse eller blir avslått.

Eiendoms-, bygnings- og planinformasjon - priser til forhandler

Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester. Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra kommunen, og bestemmer selv prisene ut i markedet. Mva. kommer i tillegg.
Eiendoms-, bygnings- og planinformasjon - priser til forhandler
Type Pris
Eiendomsinformasjon 200
Grunnkart 250
Byggevedtak 250
Ortofoto - farge 250
Målebrevskopi 200
Naboliste 200
Godkjente bygningstegninger 300
Byggevedtak 250
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 250
Seksjonering 200
Gjeldende arealplaner med bestemmelser 300
Innsendte arealplaner 300
Tilknytning til vann og avløp 200
Atkomst til eiendom 200
Kommunale avgifter og gebyrer 250
Legalpant 200

Eiendomsskatt - satser

Bunnfradraget i 2021 er kr 250 000 per boenhet for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. For å ha rett til bunnfradrag må boenheten ha egen inngang fra ytre rom, ha eget bad og eget kjøkken og i sin helhet være opprettet på et areal som er godkjent av kommunen etter plan- og bygningsloven. I tillegg blir skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer redusert med 30 % som følge av Stortingets vedtak.
Eiendomsskatt - satser
Type Promille
Generell skattesats 7,0
Bolig, fritidsbolig, bolig på landbrukseiendom 2,3
Ubebygd tomt 2,3
Næring 7,0

Feiing og tilsyn - avgifter

Feiing og tilsyn - avgifter
Nr. Type Gebyr
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft per pipe (røykløp) per år 504
Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller, i særskilte tilfeller, ildstedet er plombert av feiervesenet. I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie- og tilsynsgebyr.
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under nr. 1 betales et tillegg per etasje per år på 86
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time på 899
4 Fyrkjelefeiing - mannskap per time 899
5 For ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming/fresing av skorstein/fjerning av kaiereir 899
6a Tilsyn/kontroll fritidsbolig, faktureres etterskuddsvis etter varsling 1 200
6b Tilsyn/kontroll som går over 1 time, faktureres med timepris 600
6c Dersom feier ved 2. gangs varsel møter ”stengt dør”, ikke klargjort, faktureres det tilleggsgebyr for admin. kostnader 600
6d Feiing av vanlig pipeløp samtidig med tilsyn/kontroll når feier ser det som nødvendig. Pris per pipeløp. 250
6e Feiing av vanlig pipeløp på fritidsbolig på forespørsel faktureres for medgått tid etter sats per time 899
Det er Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS som krever inn disse gebyrene pva. kommunen. Mva. kommer i tillegg.

Fellingsavgift hjortevilt

Fellingsavgift hjortevilt
Type dyr Pris
Årskalv elg 200
Voksen elg 400
Årskalv hjort 150
Voksen hjort 300

Fosterhjem tilsyn - gebyrer

Fosterhjem tilsyn - gebyrer
Type tilsyn Pris
Tilsyn der kommunen bruker egen ansatt til tilsyn 4 500
Tilsyn der kommunen engasjerer ekstern tilsynsfører 2 000

Graving i kommunale veger og eiendommer - gebyrer

Graving i kommunale veger og eiendommer - gebyrer
Type Pris
Administrasjonsgebyr 500
Engangskostnad - forringelse av veg, fast dekke per sted. Tiltakshaver må i tillegg betale for reasfaltering. 1 400
Kontroll utenom arbeidstid per time 881,50
Mva. kommer i tillegg.

Husleie i kommunale boliger - månedsleie

Husleie i kommunale boliger - månedsleie
Bolig Pris
Eneboliger:
Liavegen 29 8 676
Buskvegen 10 8 676
Storvegen 46 8 227
Vikavegen 9 og 11, Buskvegen 1 og 3, Liavegen 58:
3-roms 8 199
2-roms 5 297
Lundevegen 18-34:
2-roms 5 122
+ fjernvarme 781
1-roms 3 189
+ fjernvarme 636
Skredderbakken 21 4 008
Tørberget og Ljørdalen 5 096
Østby og Jordet 6 855
Søre Osen underetasje 7 313
Søre Osen 1. etasje 7 552
Vestsidevegen 32:
3-roms stor 8 515
3-roms liten 8 192
Lundevegen 6 A og B 7 203
Liavegen 6 A og B 7 068
Mobekkvegen:
9 7 203
11 8 425
15 8 199
17 8 425
Vestadbakken:
12, 14, 16, 19, 28, 30 5 560
17, 21 5 994
Antonsbakken:
2-roms 8 441
3-roms 9 860
Østhagen:
Liten 7 678
Stor 8 971
+ fjernvarme 892
Hagebæk 7 368
+ fjernvarme 781
Bergetunet:
2-roms 7 155
+ fjernvarme 781
3-roms 7 479
+ fjernvarme 855
Der to husholdninger deler leilighet, deles leien i to, og det legges til et månedlig beløp per leietaker 291
Døgnleie tilsvarer 1/18 av månedsleien. OBS! Samtlige boenheter blir i tillegg til husleie fakturert med kr 58 per måned for brøyting.

Kaldasfalt og salt - priser

Kaldasfalt og salt - priser
Type Pris
Kaldasfalt per tonn 1 400
Vegsalt mer tonn (minstekjøp ett tonn) 3 575
Mva. kommer i tillegg

Kinobilletter - priser

Kinobilletter - priser
Type Pris
Barn og honnør 90
Voksne 115
Kulturkort for ungdom (til og med 21 år) 95

Kirken - priser

Kirken - priser
Tjeneste Pris
Vielse av turister/utenbygdsboende - gjelder alle som er folkeregistrert utenfor Trysil, med unntak av når en av dem det gjelder, er døpt eller konfirmert i Trysil. Prestens honorar kommer i tillegg og avtales direkte med prest. 4 400
Gravferdsseremoni i kirken for utenbygdsboende/ikke-medlemmer, men hvis pårørende som sørger for gravferden er medlem, tas det ikke betalt for leie av kirke. Organist og kirketjener er inkludert. 2 600
Åpning av grav for utenbygdsboende og nedsettelse av kiste ved begravelse på gravplassene i Trysil. Utenbygds betaler festeavgift fra begravelsen har funnet sted. Innenbygds skal ikke betale for åpning og nedsetting av kiste, uavhengig av trossamfunn, jf. gravferdsloven. Mva. inkl. 4 600
Urnenedsettelse for utenbygdsboende, mva. inkl. 2 800
Festeavgift for gravsted per år - betales forskuddsvis for ti år 230
Administrasjon av gravstedsfond per fond per år 160
Stell av graver inkl. planting, vanning og tilsyn:
Per år per gravsted, mva. inkl. 1 400
Engangsstell per gravsted, mva. inkl. 520
Oppretting av gravminne per gang, mva. inkl. 800
Fjerning/bortkjøring av gravstein per stein, mva. inkl. 600
Leie av kirken til utenom-kirkelige arrangementer og andre menigheter 2 100
Leie av kirken til inntektsbringende arrangement 15 % av brutto billettinntekter
Leie av kirken til inntektsbringende arrangement med lokale musikere som bidrar gratis på gudstjenester 7,5 % av brutto billettinntekter
Leie av organist i begravelser i andre trossamfunn 1 900
Leie av organist til solistopptreden i begravelser (to salmer) 850
Orgelstykke utenom liturgi med solist 600
Blomsterkasse uten nedsetting, mva. inkl. 1 100
Blomsterkasse inkl. nedsetting og jord, mva. inkl. 1 550
Egenbetaling for konfirmasjonsleir 1 000
Satsene, med unntak av festeavgift for gravsteder som Trysil kommunestyre bestemmer, er vedtatt av Trysil kirkelige fellesråd.

Konsesjon og deling av landbrukseiendom - gebyrer

Konsesjon og deling av landbrukseiendom - gebyrer
Type Gebyr
Saksbehandling etter konsesjonsloven 5 000
Saksbehandling av søknad om deling av landbrukseiendom 2 000
Gebyrene er hjemlet i egne forskrifter til konsesjonsloven.

Kopiering m.m. - priser

Kopiering m.m. - priser
Type Pris
Kopiering:
A4 sort/hvitt ensidig 5
A4 sort/hvitt tosidig 8
A3 sort/hvitt ensidig 8
A3 sort/hvitt tosidig 10
A4 farge ensidig 10
A4 farge tosidig 15
A3 farge ensidig 20
A3 farge tosidig 25
Laminering:
A4 16
A3 25
Rett kopi bekreftes 11
Mva. er inkludert i prisene.

Kulturskolen

Kulturskolen
Type Pris
Årskontingent 3 000
Årskontingent for husstander med lavere bruttoinntekt enn 2,5 G (etter søknad) 1 000
Instrumentleie 541
Materialpenger bilde 541
Kostymepenger dans 309
Ensemble for de som har elevplass, er inkludert i årskontingenten.

Leie av mannskap og maskiner fra vegavdelingen - priser

Leie av mannskap og maskiner fra vegavdelingen - priser
Type Pris
Veghøvel inkl. utstyr 1 300
Traktor 500
Traktor med kantklipper 900
Traktor med brøytestikksetter (pris for brøytestikker kommer i tillegg) 900
Traktor med snøplog 717,50
Traktor med skrap 750
Hjullaster 893,80
Lastebil med sjåfør 582,20
Lastebil med sjåfør og hjelpemann 1 000,40
Personbil med tilhenger og sjåfør 504,30
Leie av mannskap per person 442,80
Leie av tineapparat inkl. bil og sjåfør - utført tining 705,20
Strøing med traktor inkl. utstyr og sand 779
Utarbeidelse av skiltplaner 1 672,80
Skilting for bedrifter eller private beslastes etter innkjøpspris og medgått tid (selvkost)
Lift per time 250
Lift per døgn 1 002
Der ikke annet er angitt, gjelder prisene per time der påbegynt halvtime regnes som en halv time. Der mannskap/sjåfør inngår i leiesatsen, gjelder prisen i ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid kan tillegg bli beregnet. Merverdiavgift kommer i tillegg.

Leie av utstyr og mannskap fra kulturavdelingen

Leie av utstyr og mannskap fra kulturavdelingen
Type Pris
Mannskap (lyd, lys, billettør):
Per time på hverdager 450
Per time i helger 600
Utstyr:
Lydanlegg i kulturhuset Hagelund 3 141
Lysanlegg i kulturhuset Hagelund 1 581
Mobilt lydanlegg stor pakke (50 % fra dag 2 og videre) 1 056
Mobilt lydanlegg liten pakke (50 % fra dag 2 og videre) 634
Mobil talehøyttaler (50 % fra dag 2 og videre) 211
Mobilt lysanlegg (50 % fra dag 2 og videre) 634
Prosjektor 263
Sceneelementer per stykk (50 % fra dag 2 og videre) 51
Det er egen prisliste for leie av ekstrautstyr til mobilt anlegg.

Miljøsertifisering - priser

Miljøsertifisering - priser
Type Pris
Virksomheter med 1-9 årsverk. Sertifiseres etter generelt krav og inntil ett bransjekrav. 3 780
Virksomheter med 10-29 årsverk. Sertifiseres etter generelt krav og inntil ett bransjekrav. 5 400
Virksomheter med 30 eller flere årsverk. Sertifiseres etter generelt krav og et fritt antall bransjekrav. Faktureres etter medgått tid – pris per time 540
Tillegg per ekstra bransje- eller underkrav (utover generelt krav og ett bransjekrav) for virksomheter inntil 29 årsverk, sertifisering og resertifisering. 1 300
Timepris for medgått tid utover ovennevnte 540

Oppmåling m.m. - gebyrer

Oppmåling m.m. - gebyrer
Nr. Type Gebyr
1.1 Oppretting av matrikkelenhet:
1.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn:
Areal 0-250 kvm 6 500
Areal 251-500 kvm 9 000
Areal 501-2 000 kvm 16 174
Areal 2 001 kvm-5 000 kvm 17 300
Areal 5 001 kvm-10 000 kvm 18 400
Areal fra 10 001 kvm – økning per påbegynt 10 dekar 950
Mengderabatt på oppmåling av flere tomter som er samlet i tomtefelt, forutsatt samtidig rekvisisjon av oppmålingen:
Fra 20-50 tomter: 20 % rabatt
Fra 51 tomter: 30 % rabatt
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn:
Areal 0-250 kvm 6 500
Areal 251-500 kvm 9 000
Areal 501-2 000 kvm 16 174
Areal 2 001 kvm-5 000 kvm 17 300
Areal 5 001 kvm-10 000 kvm 18 400
Areal fra 10 001 kvm – økning per påbegynt 10 dekar 950
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon - per eierseksjon:
Areal 0-250 kvm 6 500
Areal 251-500 kvm 9 000
Areal 501-2 000 kvm 16 174
Areal fra 2 001 kvm – økning per påbegynt dekar 1 000
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom - gebyr som for oppretting av grunneiendom:
Volum 0-2 000 kubikkmeter 16 174
Volum fra 2 001 kubikkmeter – økning per påbegynt 1 000 kubikkmeter 1 000
1.1.5 Registrering av eksisterende jordsameie:
Faktureres etter medgått tid
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
1.2.1 Behandling av søknad om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning 2 854
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning etter 1.1.1-1.1.5
1.2.2 Fradeling av hel teig etter matrikkelforskriftens § 42 2 854
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal 0-250 kvm 6 500
Areal 251-500 kvm 9 000
1.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 kubikkmeter.
Volum 0-250 kubikkmeter 6 500
Volum 251-1 000 kubikkmeter 9 000
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift som skal betales av rekvirenten. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal 0-250 kvm 7 500
Areal 251-500 kvm 10 000
Areal 501-2000 kvm 16 174
Areal 2001-5000 kvm 17 300
Areal 5001-10000 kvm 18 400
Areal 10001 kvm – økning per påbegynte 10 dekar 950
1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum 0-250 kubikkmeter 8 085
Volum 251-500 kubikkmeter 16 174
Deretter økning per påbegynte 500 kubikkmeter 1 000
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter 2 854
For flere grensepunkter per punkt 1 000
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/ eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter 4 756
For flere grensepunkter per punkt 1 000
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
1.7 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 1 000
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 143
Billigste alternativ for rekvirent velges.
1.8 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.
1.9 Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven 811
1.10 Betaling
Gebyrene kreves inn forskuddsvis etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.
Tinglysingsutgifter kommer i tillegg.
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
1.12 Utstedelse av matrikkelbrev
Gebyrets størrelse er fastsatt i matrikkelforskriften:
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
Gjelder arbeider etter matrikkelloven. Mva. beregnes ikke.

Plansaker - gebyrer

Plansaker - gebyrer
Punkt Type Gebyr
1 Plansaker
For reguleringsplaner beregnes et samlet gebyr etter summen av b, c og d, maksimalt kr 202 400. Gebyret faktureres i sin helhet samtidig med utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn. Dersom planprosessen avsluttes etter oppstartsmøte og før forslag legges ut til offentlig ettersyn, skal det beregnes 50 % av fullt gebyr. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, eller løser kommunale oppgaver, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Dersom planforslaget ikke er i samsvar med gjeldende standard for oversendelse av digitale planer, rettes dette opp av kommunen. Fastsatt timepris for dette er kr 1 730. Dette kommer i tillegg til ordinært behandlingsgebyr for plansaker, og ev. i tillegg til maksimalgebyret.
a Behandling av reguleringsspørsmål (pbl § 12-8) 13 200
b Ny reguleringsplan og endring av reguleringsplan 30 800
Inntil 5 dekar 84 480
Inntil 10 dekar 102 080
Inntil 20 dekar 119 680
Fra 21 dekar og oppover tillegg per påbegynt dekar 880
c Behandling av planprogram (pbl § 4-1) 17 600
d Behandling av konsekvensutredning (pbl § 4-2) 17 600
e Maksgebyr på plansaker (ev. gebyr iht. punkt a og f kommer i tillegg) 202 400
f Timepris ved nødvendig oppretting av digitale planer (jf. gjeldende standard) 1 730
2 Mindre endring av reguleringsplan (pbl § 12-14 2. ledd)
a Mindre endring av reguleringsplan med administrativ behandling 17 600
b Mindre endring av reguleringsplan med politisk behandling 30 800
3 Dispensasjonssøknader
a Etter pbl kap. 19 og som krever politisk behandling 16 740
b Etter pbl kap. 19 som kun krever administrativ behandling, vanskelige saker, saker med naboprotester, dispensasjon fra formål og som må sendes på høring 9 300
c Etter pbl kap. 19 som kun krever administrativ behandling og med lite saksbehandling 4 000
d Behandling av dispensasjon for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 0

Pleie- og omsorgstjenester - priser

Pleie- og omsorgstjenester - priser
Tjeneste Pris
Langtidsopphold på sykehjem
Vi tar det tillatte iht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. For tiden beregnes det 75 % av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp på 9 000 kr per år, og 85 % av de inntekter som overstiger grunnbeløpet. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.
Korttidsopphold på sykehjem
Vi tar det tillatte iht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Per døgn 175
Per døgn for enkeltdag eller -nattopphold 95
Tekstiler
Beboere på sykehjem som bruker kommunens nattøy betaler per uke 24
Praktisk bistand
Siste likning er beregningsgrunnlag.
For husstander med nettoinntekt før særfradrag under 2G settes månedsbeløpet til det tillatte iht. forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester. 210
Husstander med en samlet nettoinntekt før særfradrag over 2G betaler per time for praktisk bistand 279
For rengjøring av bolig betaler disse per time 350
Maksbeløp per måned 2 328
Forbruksmateriell
Beboere på Østhagen betaler for leie av vaskekluter, håndklær og sengetøy per måned 121
Matavtale
Beboere på Østhagen betaler per måned 3 819
Mat fra kjøkkenet på Trysil sykehjem
Middag liten porsjon - må kjøpes i kantina 62
Middag mellomstor porsjon - må kjøpes i kantina 78
Middag stor porsjon - må kjøpes i kantina 95
Grøt 34
Dessert 29
Trygghetsalarm
Leie per måned 383
Dagsenter for demente
Per dag 195

Plotting, uttak av digitale data og kopiering på stormaskin - priser

Plotting, uttak av digitale data og kopiering på stormaskin - priser
Type Pris
Plotting med og uten farger og kopiering på storformatmaskin:
A0 147
A1 73
A2 37
A3 19
A4 10
Salg av digitale kartdata (FKB-data):
(Salg av Geovekst-data reguleres i egne geovekstavtaler)
Minstepris per ordre 1 135
Arealoversikter, grunneierlister, utskrift av bearbeidede kart:
Per time etter anvendt tid 865
Minstepris 432
Mva. kommer i tillegg på plotting-prisene.

Renovasjon - gebyrer

Renovasjon - gebyrer
Type Gebyr
Husholdninger:
Grunnbeløp per år per husstand 1 018
Leie og tømming av restavfallsbeholder:
140 l beholder 1 159
190 l beholder 1 817
240 l beholder 2 297
360 l beholder 3 448
660 l beholder 6 325
160 l ekstrasekk for restavfall (kjøpes i butikkene - kr 50 inkl. mva.) 40
Leie og tømming av beholder for papp og papir:
140 l beholder 97
240 l beholder 170
360 l beholder 339
660 l beholder 884
Leie og tømming av beholder for glass og metallemballasje:
140 l beholder 97
240 l beholder 170
Forenklet renovasjonsordning - kun sekk
jf. retningslinjer for endring av abonnement (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon) 1 141
Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr for hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller til bioavfall
jf. retningslinjer for endring av abonnement - 448
Serviceabonnement (henting utover 3-metersregelen)
3-10 meter 167
11-20 meter 340
Over 20 meter krever særskilt avtale
Hytter og fritidseiendommer:
Kategori 0 (hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon, for eksempel Trysilfjellet) 2 043
Kategori 1 (hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur – veg, vann, avløp, elektrisitet) 1 276
Kategori 2 (hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig veg/privat veg og der det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører til i denne kategorien.) 692
Kategori 3 (hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder og uten vegforbindelse i rimelig nærhet) 277
Når du selv leverer avfall:
Sortert avfall til ministasjoner – papp/papir, glass og tekstiler 0
Levering på gjenvinningsstasjoner – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv.:
Sortert avfall – alle fraksjoner unntatt restavfall (kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret) 0
Restavfall per inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (40 kr inkl. mva.) 32
Restavfall kr 250 per m³ inkl. mva., (minstepris 140 l - kr 40 inkl. mva.) 200
Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS (SØIR) krever inn renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen. Mva. kommer i tillegg.

Salgsbevilling - avgift

Salgsbevilling - avgift
Type bevilling Årlig avgift
Salgsbevilling 1 700
Avgift for omsatt mengde kommer i tillegg.

Seksjonering - gebyrer

Seksjonering - gebyrer
Nr. Type Gebyr
1.1 Behandling av søknad om seksjonering, 1. gangs seksjonering 7 500
1.2 Behandling av søknad om reseksjonering 10 000
1.3 Tillegg for befaring 2 100
I tillegg kommer eventuelle kostnader for utarbeidelse av matrikkelbrev over uteareal i henhold til gebyrregulativet for arbeider etter matrikkelloven og tinglysingsutgifter.
Gjelder arbeider etter lov om eierseksjoner. Mva. beregnes ikke.

 

SFO - foreldrebetaling

SFO - foreldrebetaling
Oppholdstid Pris per måned
Under 9 timer i uka:
39 uker 850,50
41 uker 939,75
45 uker 1 029,00
9-18 timer i uka:
39 uker 1 422,75
41 uker 1 575,00
45 uker 1 727,25
Over 18 timer i uka:
39 uker 2 136,75
41 uker 2 352,00
45 uker 2 583,00
Søskenmoderasjon for barn i SFO og barnehager: 30 % for barn nummer to og 50 % for barn nummer tre, fire etc. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken, men ikke stesøsken. For å få moderasjon må hel- og halvsøsken bo fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen de til enhver tid er registrert på i folkeregisteret. Det betyr at samværsforeldre ikke får søskenmoderasjon for andre og tredje barn.

Skjenkebevilling - avgift

Skjenkebevilling - avgift
Type Avgift
Fast skjenkebevilling per år 5 700
Skjenkebevilling på arrangementer m.m. per gang 850
Skjenkebevilling på større festivaler m.m. per gang 5 000
Ambulerende bevilling per gang 380
Avgift for omsatt mengde kommer i tillegg.

Tinglysing - gebyrer

Tinglysing - gebyrer
Type Gebyr
Elektronisk innsending 540
Papirbasert innsending 585
Tinglysingsgebyret fastsettes av staten, kommunen bruker det som til enhver tid er gjeldende.

 

Tobakksalg - tilsynsavgift

Tobakksalg - tilsynsavgift
Sted Årsgebyr
Salgssted uansett type og omsetning 4 700
Gjelder også tobakkssurrogater.

Tomtepriser i kommunale boligfelt

Tomtepriser i kommunale boligfelt
Boligfelt Pris per m2
Bygdeberget nord 599
Jordet nytt felt (Kongsbakken) 319
Jordet gammelt felt 86
Nybergsund 82
Søre Osen (Sjøenden) 82
Østby 86
Kittiliteigen nord for Jordet 41
Vestby (Bergliteigen) 41
Saksbehandlingsgebyr
Per salg av tilleggsareal 1 814
Per opprettelse av erklæringer (tinglysingsgebyr kommer i tillegg) 1 814
Prisene er per kvadratmeter. Tinglysningsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg. I tillegg beregnes avgifter knyttet til selve byggingen eksempelvis byggesaksgebyr, el, tele og data og tilkoblingsavgift for vann og kloakk etter de til enhver tid gjeldende satser.

Trysilboka og andre kommunale bokutgivelser - priser

Trysilboka og andre kommunale bokutgivelser - priser
Bok Pris
Trysilboka:
Bind 1, 2, 8 og 9 del 1 600
Bind 3, 5, 6, 7 og 9 del 2 500
Bind 4 del 1 og 2 100
Trysildikt gjennom 100 år 250
Skibygda Trysil 500

Tømming av slam, tette tanker, minirenseanlegg m.m. - gebyrer

Tømming av slam, tette tanker, minirenseanlegg m.m. - gebyrer
Type Pris
Årsgebyr:
Slamtømming bolig inntil 3 m3, tømming hvert 2. år 966,16
Slamtømming bolig 3-6 m3, tømming hvert 2. år 1 535,04
Slamtømming bolig per m3 utover 6 m3, tømming hvert 2. år 152,88
Slamtømming fritidsbolig inntil 3 m3, tømming hvert 4. år 483,60
Slamtømming fritidsbolig 3-6 m3, tømming hvert 4. år 768,56
Slamtømming fritidsbolig per m3 utover 6m3, tømming hvert 4. år 76,96
Tømming av tett tank bolig inntil 3 m3, tømming hvert 2. år 966,16
Tømming av tett tank bolig 3-6 m3, tømming hvert 2. år 1 535,04
Tømming av tett tank bolig per m3 utover 6 m3, tømming hvert 2. år 152,88
Tømming av tett tank fritidsbolig inntil 3 m3, tømming hvert 4. år 483,60
Tømming av tett tank fritidsbolig 3-6 m3, tømming hvert 4. år 768,56
Tømming av tett tank fritidsbolig per m3 utover 6 m3, tømming hvert 4. år 76,96
Minirenseanlegg inntil 3 m3, årlig tømming 1 924,88
Minirenseanlegg per m3 utover 3 m3, årlig tømming 304,58
Kartleggingsgebyr 145,60
Når det gjelder slamtømming, er fritidsboliger betegnet som hytter.
Anlegg som ikke er tilknyttet bolig eller fritidsbolig/hytte, eksempelvis næring eller samfunnshus, skal ha tømmefrekvens og gebyr tilsvarende som for bolig.
Der det er fellesanlegg etter forurensningsforskriften § 13, behandles gebyrene som minirenseanlegg.
Ved vedtak om hyppigere frekvens, blir årsgebyret justert.
Ekstratømminger med mer:
Slamtømming bolig inntil 3 m3 1 175,00
Slamtømming bolig 3-6 m3 1 790,00
Slamtømming bolig per m3 utover 6 m3 345,00
Slamtømming fritidsbolig inntil 3 m3 1 175,00
Slamtømming fritidsbolig 3-6 m3 1 790,00
Slamtømming fritidsbolig per m3 utover 6 m3 345,00
Tømming av tett tank inntil 3 m3 1 290,00
Tømming av tett tank 3-6 m3 2 410,00
Tømming av tett tank per m3 utover 6 m3 345,00
Minirenseanlegg inntil 3 m3 1 030,00
Minirenseanlegg 3-6 m3 1 720,00
Minirenseanlegg per m3 utover 6 m3 345,00
Utrykningstillegg utenom normal arbeidstid 3 500,00
Gebyr for tømmeoppdrag uten mulighet for tømming 900,00
Spyling av akutt avløpsstopp, tømming av fettutskillere, muldtoa, dobøtter, snurredasser, privet eller liknende bestilles hos og betales direkte til privat tjenesteleverandør.
Mottak av slam/septik ved driftssentralen per m3 per kalendermåned: Mottakstidspunkt må avtales.
0-10 m3 320,00
11-50 m3 235,00
51-100 m3 155,00
Over 100 m3 105,00
Mottak på driftssentralen av innhold i muldtoa må avtales på forhånd. Pris per enhet 250,00
Mva. kommer i tillegg.

Utleie av kommunale lokaler og arealer - priser

Utleie av kommunale lokaler og arealer - priser
Sted Pris
Kulturhuset Hagelund - inntil fire timer:
Øvinger - kun scenen (gratis for det som er omfattet av voksenopplæringsloven) 221
Kurs, møter, ikke inntektsbringende virksomhet arrangert av ideelle lag og foreninger 536
Kurs, møter, konferanser, ikke inntektsbringende virksomhet arrangert av næringsaktører 2 111
Ideelle og kulturorganisasjoner med billettsalg - + 5 % av billettsalg over kr 10 000 1 080
Kommersielle og næringsaktører med inntekter på arrangementet - + 20 % av inntekt over kr 10 000 2 111
Kulturhuset Hagelund - over fire timer - pris per dag:
Øvinger - kun scenen (gratis for det som er omfattet av voksenopplæringsloven) 433
Kurs, møter, ikke inntektsbringende virksomhet arrangert av ideelle lag og foreninger 1 081,50
Kurs, møter, konferanser, ikke inntektsbringende virksomhet arrangert av næringsaktører 4 223
Ideelle og kulturorganisasjoner med billettsalg - + 5 % av billettsalg over kr 10 000 (2-3 øvingsdager er inkludert i prisen) 2 163
Kommersielle og næringsaktører med inntekter på arrangementet - + 20 % av inntekt over kr 10 000 4 223
Vestibylen i kulturhuset Hagelund til kommersiell bruk per dag 500
Kulturhuset er gratis å leie til ikke inntektsgivende aktiviteter for barn og ungdom under 18 år, møter arrangert av lokale politiske partier (ikke inntektsgivende arrangementer), møter arrangert av lokale fagforeninger (ikke inntektsgivende arrangementer). Men ev. leie av tekniker og lyd/lys må betales.
Fladhagenparken inkludert scenen:
Ett døgn uten strøm 3 830
Per døgn utover ett døgn uten strøm 1 922
Strøm per døgn (minimumssats) 640
Inntil tre timer inkludert strøm 961
Parkeringsplassen bak rådhuset:
Samme priser som for Fladhagenparken
Trysil folkebibliotek - Morensalen:
Inntil fire timer 300
Gratis for kommunale aktører, grupper som mottar voksenopplæringsmidler og ikke-kommersielle arrangementer for og av barn og det frivillige kulturliv
Skolene:
Overnatting per person per døgn 118
Klasserom per gang/gruppe 139
Garderobe per sett/gang/gruppe 118
Gymnastikksal inkludert garderobe per gang/aktivitet 324
Gymnastikksal og andre større rom per gang/dag 263
Hallen på Jordet skole 283
Hallen og kjøkkenet på Jordet skole 536
Barnehagene:
Per dag/gang 340
Sønsthagen:
Kantine uten kjøkken på kveld 283
Kantine med kjøkken på dag og kveld 536
Svømmebasseng per kveld/gruppe (maks 20 personer i en time) 757
Arbeidsstua på sykehjemmet 400

Vann- og kloakkavgifter

Vann- og kloakkavgifter
Type Pris
Vannavgifter
Årsavgifter:
Abonnementsgebyr næring - per abonnent 2 042
Abonnementsgebyr bolig - per boenhet 2 042
Abonnementsavgift fritidsbolig - per boenhet 2 042
Stipulert forbruk per m2 - omregningsfaktor er 1,9 m3/m2 60,19
Målt forbruk per m3 31,68
Abonnementsgebyret må betales fra datoen for godkjent sanitærabonnement.
Forbruksgebyret betales fra den datoen vannmåler er installert. Er ikke vannmåler installert, stipuleres forbruket etter bruksareal fra datoen brukstillatelse er gitt (også midlertidig).
Tilknytningsavgifter:
Engangsgebyr for tilknytning av bolig/fritidseiendom (per boenhet) 13 000
Engangsgebyr for tilknytning for et næringsbygg 26 000
Differensiert avgift per m2 21
Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning skjer, eller senest på fakturaens forfallsdato.
Salg av vann til andre enn abonnenter gjøres etter egen avtale. Rådmannen har myndighet til å forhandle fram avtalens innhold. Kubikkmeterpris skal ikke være lavere enn for abonnentene.
Nødvann
Leie av tank 1 m3, grunn-/oppstartsavgift inkl. 5 kalenderdager 700
Leie av tank 1 m3 per kalenderdag fra og med dag 6 200
Kloakkavgifter
Årsavgifter:
Abonnementsgebyr næring - per abonnent 1 673
Abonnementsgebyr bolig - per boenhet 1 673
Abonnementsgebyr fritidseiendom - per boenhet 2 839
Stipulert forbruk per m2 - omregningsfaktor er 1,9 m3/m2 38,95
Målt forbruk per m3 20,50
Abonnementsgebyret må betales fra datoen for godkjent sanitærabonnement.
Forbruksgebyret betales fra den datoen vannmåler er installert. Er ikke vannmåler installert, stipuleres forbruket etter bruksareal fra datoen brukstillatelse er gitt (også midlertidig).
Tilknytningsavgifter:
Engangsgebyr for tilknytning av bolig/fritidseiendom (per boenhet) 13 000
Engangsgebyr for tilknytning av et næringsbygg 26 000
Differensiert avgift per m2 21
Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning skjer , eller senest ved fakturaens forfallsdato.
Målerleie
Årlig leiepris for installert vannmåler 300
Mva. kommer i tillegg.
Til toppen