Våre gebyrer

I alfabetisk rekkefølge.

Barnehage - foreldrebetaling

Barnehage - foreldrebetaling
Plass Pris per måned
5 dager i uka 3 230
4 dager i uka 2 843
3,5 dager i uka 2 488
3 dager i uka 2 133
Enkeltdag (for de som ikke har hel plass) 277
Matpenger per dag (ingen søskenmoderasjon) 13
På disse prisene gis det søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og 4 osv. til familier med barn i barnehage og/eller SFO. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken, men ikke stesøsken. For å få moderasjon må hel- og halvsøsken bo fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen de til enhver tid er registrert på i folkeregisteret. Det betyr at samværsforeldre ikke får søskenmoderasjon for andre og tredje barn. Vi fakturerer 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.

Biblioteket - gebyrer

Biblioteket - gebyrer
Type gebyr Pris
Purregebyr for ikke tilbakelevert låneobjekt 220

Bilder fra Trysil kommunes fotoarkiv - priser

Bilder fra Trysil kommunes fotoarkiv - priser
Type bilde Pris
Papirkopier:
A5 169
A4 230
A3 338
Digitale bilder:
Trykkvalitet sendt på e-post 100
Skanning av bilder:
Per stykk 140
Arkivavgifter:
Til bruk i trykksaker 568
Til bruk på prospektkort, i kalendere og på plakater 1 246
Til utsmykning 1-5 fotografier 1 000
Til utsmykning 6-10 fotografier 2 000
Fritak for arkivavgift kan etter avtale gis for ideelle lag og foreninger, vitenskapelig bruk, museumspublikasjoner og lokalhistorisk litteratur.
Det er ikke tillatt å offentliggjøre fotografier uten å oppgi kilde.
Mva. kommer i tillegg

Borgerlige vielser - priser

Borgerlige vielser - priser
Brudepar og sted Pris
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge som vies i kommunestyresalen eller Morensalen på fredager kl. 10-15 og første lørdag i måneden kl. 11.30-12.30 Gratis
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge som vies utenfor kommunestyresalen og Morensalen på fredager kl. 10-15 1 500
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge som vies i kommunestyresalen eller Morensalen på lørdager på andre tidspunkt enn første lørdag i måneden kl. 11.30-12.30 1 500
Utenbygds innbyggere som vies i kommunestyresalen eller Morensalen på fredager kl. 10-15 1 500
Utenbygds innbyggere som vies utenfor kommunestyresalen og Morensalen på fredager 2 000
Utenbygds innbyggere som vies i kommunestyresalen og Morensalen på lørdager 2 000
Alle vielser som skjer på andre steder enn i kommunestyresalen og Morensalen på lørdager 2 500

Brann og redning - gebyrer

Brann og redning - gebyrer
Type Gebyr
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 1
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. Bygg med bruksareal inntil 300 kvm 929
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 2
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. Bygg med bruksareal (BRA) på 300-500 m², kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/ forsamlingslokaler, skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5 000 m², sykehjem/institusjoner med mindre enn 100 senger, næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger, leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1 200 m² - gjelder ved detekterte fellesarealer, politi-/ambulanse-/brannstasjoner, rådhus/kommunehus og tinghus/rettsbygninger, omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter 1 852
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 3
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.: Bygg med bruksareal (BRA) på 500-1 200 m², inntil to bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1 200 m², skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5 000 m², sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger, næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer, leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1 200-7 500 m², gjelder ved detekterte fellesarealer, idrettshaller, omsorgsboliger med 20-50 leiligheter, private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter, garasjeanlegg inntil 5 000 m² 2 781
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 4
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.: Bygg med bruksareal (BRA) på 1 200-7 500 m², inntil tre bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7 500 m², omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter, private leilighetsbygg i kombinasjon med enkelte næringsvirksomheter med 20-50 leiligheter, garasjeanlegg inntil 5 000 m² 3 710
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 5
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.: Kjøpesenter, mer enn 20 butikker, storindustri med bruksareal (BRA) over 7 500 m², sykehus, inntil fire bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7 500 m², bolighus/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer, private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter 4 640
Brannalarm, privatbolig/leilighet, kvartalsavgift prisgruppe 6
Brannalarm inkl. en tilleggsalarm (mva. er inkl. 1 304
Brannalarm, gårdsbruk/landbrukseiendommer (uavhengig av antall innganger), kvartalsavgift prisgruppe 7
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsteder for brann/sprinkler o.l.: Brannalarm 1 044
Innbrudd, kvartalsavgift prisgruppe 8
Kunder må ha brannalarm fra før og selv ha system for å rykke ut på alarmer. Prisen gjelder per bygg. 467
Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 9
Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen. Prisen er for første heis. 929
Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 10
Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen. Per heis 467
Teknisk alarm, kvartalsavgift prisgruppe 11
Gjelder bygg som har andre alarmer til 110-sentralen. 467
Teknisk alarm, kvartalsavgift prisgruppe 12
Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen. 929
Leie av bil og mannskap
Utrykningskjøretøy per time 616
Mannskap per time per person 899
Unødvendige brannalarmer
Unødvendige brannalarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 7 580
Unødvendige brannalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 777
Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted
Gebyret er fritatt for mva. 3 510
Kursavgifter
Fastsettes på hvert kurs vi arrangerer
Gebyr for tilknytning til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine automatiske alarmmottakere. Gebyrene er ekskl. merverdiavgift med unntak av noen som er merket med merverdiavgift inkl. Ikke avgiftspliktige ytelser er merket særskilt.

Byggesaker - gebyrer

Byggesaker - gebyrer
Nr. Tiltak Pris
1 Tiltak etter pbl § 20-1, 20-4 (tiltak uten ansvarsrett)
Grunngebyr (i tillegg kommer pris per kvm bruksareal iht. type tiltak under punkt 2. 2 400
For tiltak som ikke står under punkt 2 er tilleggsprisen per kvm bruksareal 67
2 Tiltak etter pbl § 20-1, 20-3
Grunngebyr 2 400
Tilleggspris per kvm for tiltak som ikke er nevnt i punkt 2 67
a Landbruksbygg 2 400
Tillegg per kvm bruksareal:
1-90 kvm 73
91-140 kvm 56
141-200 kvm 41
201-600 23
601 kvm og oppover 17
b Søknad om rammetillatelse 2 400
c Søknad om igangsettingstillatelse (i tillegg kommer pris per kvm bruksareal iht. type tiltak under punkt 2) 2 400
d Enebolig, tomannsbolig, enebolig med sekundærleilighet samt første leilighet i hybelhus, kjedehus og blokkbebyggelse 2 400
Tillegg per kvm 72
e Hytte/fritidsbebyggelse inkl. sidebygninger som anneks, garasje, uthus m.m.
Andre kategorier nybygg, påbygg m.m. 2 400
Tillegg per kvm bruksareal 82
Hytte kategori A (hovedbygning), inntil 90 kvm bruksareal 9 955
Sidebygning kategori A dersom det søkes samtidig med hovedbygning 2 678
Sidebygning kategori A dersom det søkes separat 5 355
Hytte kategori B (hovedbygning), inntil 140 kvm bruksareal 15 437
Sidebygning kategori B dersom det søkes samtidig med hovedbygning 3 215
Sidebygning kategori B dersom det søkes separat 6 430
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med enhet 2 7 719
Hytte kategori C (hovedbygning), inntil 200 kvm bruksareal 19 850
Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes samtidig med hovedbygning per bygning 3 750
Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes separat, per bygning 7 500
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med andre enhet 7 719
Leilighetsbygg fritidsbolig, inkludert sidebygning, mer enn to bruksenheter 19 850
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med andre enhet 7 719
Spikertelt 3 600
Næringsbygg
f Overnattingsbedrifter, hotell, motell m.m. 2 400
Tillegg per kvm bruksareal 125
Personalbygg, industri, kontor, forretning, forsamlingslokaler, institusjonsbygg (skoler, barnehager, sykehjem). Vi tar ikke gebyr for tenkte etasjer. 2 400
Tillegg per kvm bruksareal 128
Tillegg per kvm bruksareal ved rehabilitering 64
Frittliggende kaldtlager og lager uten innlagt vann 2 400
Tillegg per kvm bruksareal 56
g Maksgebyr for bygg over 4 000 kvm bruksareal 270 000
Maksgebyr for bygg inntil 4 000 kvm bruksareal 155 000
3 Endring av tiltak 3 470
4 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg 2 400
5 Søknad om utslippstillatelser
Behandling etter pbl § 20-1 og forurensningsloven kap. 12 per boenhet/fritidsbolig 4 500
Behandling kun etter forurensingsloven kap. 12 2 100
Gebyr for purring på serviceavtaler 440
6 Tilsyn etter pbl § 25
a Tiltak etter pbl § 20-1 1 290
b Tiltak etter pbl § 20-2 730
c Tiltak etter forurensningsloven kap. 12 700
d Tiltak med felles søknad etter forurensningsloven kap. 12 og pbl §§ 20-1 og 20-2 1 610
7 Forhåndskonferanse
Minstesats 1 362
Per time utover ett timeverk 930
8 Ferdigattest
a Utstedelse av midlertidig brukstillatelse 1 045
b Utstedelse av ferdigattest 1 045
c Purring på søknad om ferdigattest 1 045
d Utstedelse av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etter befaring 3 000
9 Dispensasjonssaker
a Etter pbl kap. 19 som krever politisk behandling 16 740
b Etter pbl kap. 19 som kun krever administrativ behandling - vanskelige saker, saker med naboprotester, dispensasjon fra formål o.l. 9 300
c Etter pbl kap 19 som kun krever administrativ behandling - boliger i LNT 3-områder/områder for spredt boligbygging samt helt enkle, administrative dispensasjoner med lite saksbehandling 4 000
d Dispensasjon for å bruke fritidsbolig som heltidsbolig 0
Du må betale full pris for behandling av søknader som ikke kommer til utførelse eller blir avslått.

Eiendoms-, bygnings- og planinformasjon - priser til forhandler

Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester. Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra kommunen, og bestemmer selv prisene ut i markedet. Mva. kommer i tillegg.
Eiendoms-, bygnings- og planinformasjon - priser til forhandler
Type Pris
Eiendomsinformasjon 200
Grunnkart 250
Byggevedtak 250
Ortofoto - farge 250
Målebrevskopi 200
Naboliste 200
Godkjente bygningstegninger 300
Byggevedtak 250
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 250
Seksjonering 200
Gjeldende arealplaner med bestemmelser 300
Innsendte arealplaner 300
Tilknytning til vann og avløp 200
Atkomst til eiendom 200
Kommunale avgifter og gebyrer 250
Legalpant 200

Eiendomsskatt - satser

Bunnfradraget i 2021 er kr 250 000 per boenhet for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. For å ha rett til bunnfradrag må boenheten ha egen inngang fra ytre rom, ha eget bad og eget kjøkken og i sin helhet være opprettet på et areal som er godkjent av kommunen etter plan- og bygningsloven. I tillegg blir skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer redusert med 30 % som følge av Stortingets vedtak.
Eiendomsskatt - satser
Type Promille
Generell skattesats 7,0
Bolig, fritidsbolig, bolig på landbrukseiendom 2,3
Ubebygd tomt 2,3
Næring 7,0

Feiing og tilsyn - avgifter

Feiing og tilsyn - avgifter
Nr. Type Gebyr
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft per pipe (røykløp) per år 504
Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller, i særskilte tilfeller, ildstedet er plombert av feiervesenet. I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie- og tilsynsgebyr.
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under nr. 1 betales et tillegg per etasje per år på 86
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time på 899
4 Fyrkjelefeiing - mannskap per time 899
5 For ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming/fresing av skorstein/fjerning av kaiereir 899
6a Tilsyn/kontroll fritidsbolig, faktureres etterskuddsvis etter varsling 1 200
6b Tilsyn/kontroll som går over 1 time, faktureres med timepris 600
6c Dersom feier ved 2. gangs varsel møter ”stengt dør”, ikke klargjort, faktureres det tilleggsgebyr for admin. kostnader 600
6d Feiing av vanlig pipeløp samtidig med tilsyn/kontroll når feier ser det som nødvendig. Pris per pipeløp. 250
6e Feiing av vanlig pipeløp på fritidsbolig på forespørsel faktureres for medgått tid etter sats per time 899
Det er Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS som krever inn disse gebyrene pva. kommunen. Mva. kommer i tillegg.

Fellingsavgift hjortevilt

Fellingsavgift hjortevilt
Type dyr Pris
Årskalv elg 200
Voksen elg 400
Årskalv hjort 150
Voksen hjort 300

Fosterhjem tilsyn - gebyrer

Fosterhjem tilsyn - gebyrer
Type tilsyn Pris
Tilsyn der kommunen bruker egen ansatt til tilsyn 4 500
Tilsyn der kommunen engasjerer ekstern tilsynsfører 2 000

Graving i kommunale veger og eiendommer - gebyrer

Graving i kommunale veger og eiendommer - gebyrer
Type Pris
Administrasjonsgebyr 500
Engangskostnad - forringelse av veg, fast dekke per sted. Tiltakshaver må i tillegg betale for reasfaltering. 1 400
Kontroll utenom arbeidstid per time 881,50
Mva. kommer i tillegg.

Husleie i kommunale boliger - månedsleie

Husleie i kommunale boliger - månedsleie
Bolig Pris
Eneboliger:
Liavegen 29 8 676
Buskvegen 10 8 676
Storvegen 46 8 227
Vikavegen 9 og 11, Buskvegen 1 og 3, Liavegen 58:
3-roms 8 199
2-roms 5 297
Lundevegen 18-34:
2-roms 5 122
+ fjernvarme 781
1-roms 3 189
+ fjernvarme 636
Skredderbakken 21 4 008
Tørberget og Ljørdalen 5 096
Østby og Jordet 6 855
Søre Osen underetasje 7 313
Søre Osen 1. etasje 7 552
Vestsidevegen 32:
3-roms stor 8 515
3-roms liten 8 192
Lundevegen 6 A og B 7 203
Liavegen 6 A og B 7 068
Mobekkvegen:
9 7 203
11 8 425
15 8 199
17 8 425
Vestadbakken:
12, 14, 16, 19, 28, 30 5 560
17, 21 5 994
Antonsbakken:
2-roms 8 441
3-roms 9 860
Østhagen:
Liten 7 678
Stor 8 971
+ fjernvarme 892
Hagebæk 7 368
+ fjernvarme 781
Bergetunet:
2-roms 7 155
+ fjernvarme 781
3-roms 7 479
+ fjernvarme 855
Der to husholdninger deler leilighet, deles leien i to, og det legges til et månedlig beløp per leietaker 291
Døgnleie tilsvarer 1/18 av månedsleien. OBS! Samtlige boenheter blir i tillegg til husleie fakturert med kr 58 per måned for brøyting.

Kaldasfalt og salt - priser

Kaldasfalt og salt - priser
Type Pris
Kaldasfalt per tonn 1 400
Vegsalt mer tonn (minstekjøp ett tonn) 3 575
Mva. kommer i tillegg

Kinobilletter - priser

Kinobilletter - priser
Type Pris
Barn og honnør 90
Voksne 115
Kulturkort for ungdom (til og med 21 år) 95

Kirken - priser

Kirken - priser
Tjeneste Pris
Vielse av turister/utenbygdsboende - gjelder alle som er folkeregistrert utenfor Trysil, med unntak av når en av dem det gjelder, er døpt eller konfirmert i Trysil. Prestens honorar kommer i tillegg og avtales direkte med prest. 4 400
Gravferdsseremoni i kirken for utenbygdsboende/ikke-medlemmer, men hvis pårørende som sørger for gravferden er medlem, tas det ikke betalt for leie av kirke. Organist og kirketjener er inkludert. 2 600
Åpning av grav for utenbygdsboende og nedsettelse av kiste ved begravelse på gravplassene i Trysil. Utenbygds betaler festeavgift fra begravelsen har funnet sted. Innenbygds skal ikke betale for åpning og nedsetting av kiste, uavhengig av trossamfunn, jf. gravferdsloven. Mva. inkl. 4 600
Urnenedsettelse for utenbygdsboende, mva. inkl. 2 800
Festeavgift for gravsted per år - betales forskuddsvis for ti år 230
Administrasjon av gravstedsfond per fond per år 160
Stell av graver inkl. planting, vanning og tilsyn:
Per år per gravsted, mva. inkl. 1 400
Engangsstell per gravsted, mva. inkl. 520
Oppretting av gravminne per gang, mva. inkl. 800
Fjerning/bortkjøring av gravstein per stein, mva. inkl. 600
Leie av kirken til utenom-kirkelige arrangementer og andre menigheter 2 100
Leie av kirken til inntektsbringende arrangement 15 % av brutto billettinntekter
Leie av kirken til inntektsbringende arrangement med lokale musikere som bidrar gratis på gudstjenester 7,5 % av brutto billettinntekter
Leie av organist i begravelser i andre trossamfunn 1 900
Leie av organist til solistopptreden i begravelser (to salmer) 850
Orgelstykke utenom liturgi med solist 600
Blomsterkasse uten nedsetting, mva. inkl. 1 100
Blomsterkasse inkl. nedsetting og jord, mva. inkl. 1 550
Egenbetaling for konfirmasjonsleir 1 000
Satsene, med unntak av festeavgift for gravsteder som Trysil kommunestyre bestemmer, er vedtatt av Trysil kirkelige fellesråd.

Konsesjon og deling av landbrukseiendom - gebyrer

Konsesjon og deling av landbrukseiendom - gebyrer
Type Gebyr
Saksbehandling etter konsesjonsloven 5 000
Saksbehandling av søknad om deling av landbrukseiendom 2 000
Gebyrene er hjemlet i egne forskrifter til konsesjonsloven.

Kopiering m.m. - priser

Kopiering m.m. - priser
Type Pris
Kopiering:
A4 sort/hvitt ensidig 5
A4 sort/hvitt tosidig 8
A3 sort/hvitt ensidig 8
A3 sort/hvitt tosidig 10
A4 farge ensidig 10
A4 farge tosidig 15
A3 farge ensidig 20
A3 farge tosidig 25
Laminering:
A4 16
A3 25
Rett kopi bekreftes 11
Mva. er inkludert i prisene.

Kulturskolen

Kulturskolen
Type Pris
Årskontingent 3 000
Årskontingent for husstander med lavere bruttoinntekt enn 2,5 G (etter søknad) 1 000
Instrumentleie 541
Materialpenger bilde 541
Kostymepenger dans 309
Ensemble for de som har elevplass, er inkludert i årskontingenten.

Leie av mannskap og maskiner fra vegavdelingen - priser

Leie av mannskap og maskiner fra vegavdelingen - priser
Type Pris
Veghøvel inkl. utstyr 1 300
Traktor 500
Traktor med kantklipper 900
Traktor med brøytestikksetter (pris for brøytestikker kommer i tillegg) 900
Traktor med snøplog 717,50
Traktor med skrap 750
Hjullaster 893,80
Lastebil med sjåfør 582,20
Lastebil med sjåfør og hjelpemann 1 000,40
Personbil med tilhenger og sjåfør 504,30
Leie av mannskap per person 442,80
Leie av tineapparat inkl. bil og sjåfør - utført tining 705,20
Strøing med traktor inkl. utstyr og sand 779
Utarbeidelse av skiltplaner 1 672,80
Skilting for bedrifter eller private beslastes etter innkjøpspris og medgått tid (selvkost)
Lift per time 250
Lift per døgn 1 002
Der ikke annet er angitt, gjelder prisene per time der påbegynt halvtime regnes som en halv time. Der mannskap/sjåfør inngår i leiesatsen, gjelder prisen i ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid kan tillegg bli beregnet. Merverdiavgift kommer i tillegg.

Leie av utstyr og mannskap fra kulturavdelingen

Leie av utstyr og mannskap fra kulturavdelingen
Type Pris
Mannskap (lyd, lys, billettør):
Per time på hverdager 450
Per time i helger 600
Utstyr:
Lydanlegg i kulturhuset Hagelund 3 141
Lysanlegg i kulturhuset Hagelund 1 581
Mobilt lydanlegg stor pakke (50 % fra dag 2 og videre) 1 056
Mobilt lydanlegg liten pakke (50 % fra dag 2 og videre) 634
Mobil talehøyttaler (50 % fra dag 2 og videre) 211
Mobilt lysanlegg (50 % fra dag 2 og videre) 634
Prosjektor 263
Sceneelementer per stykk (50 % fra dag 2 og videre) 51
Det er egen prisliste for leie av ekstrautstyr til mobilt anlegg.

Miljøsertifisering - priser

Miljøsertifisering - priser
Type Pris
Virksomheter med 1-9 årsverk. Sertifiseres etter generelt krav og inntil ett bransjekrav. 3 780
Virksomheter med 10-29 årsverk. Sertifiseres etter generelt krav og inntil ett bransjekrav. 5 400
Virksomheter med 30 eller flere årsverk. Sertifiseres etter generelt krav og et fritt antall bransjekrav. Faktureres etter medgått tid – pris per time 540
Tillegg per ekstra bransje- eller underkrav (utover generelt krav og ett bransjekrav) for virksomheter inntil 29 årsverk, sertifisering og resertifisering. 1 300
Timepris for medgått tid utover ovennevnte 540

Oppmåling m.m. - gebyrer

Oppmåling m.m. - gebyrer
Nr. Type Gebyr
1.1 Oppretting av matrikkelenhet:
1.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn:
Areal 0-250 kvm 6 500
Areal 251-500 kvm 9 000
Areal 501-2 000 kvm 16 174
Areal 2 001 kvm-5 000 kvm 17 300
Areal 5 001 kvm-10 000 kvm 18 400
Areal fra 10 001 kvm – økning per påbegynt 10 dekar 950
Mengderabatt på oppmåling av flere tomter som er samlet i tomtefelt, forutsatt samtidig rekvisisjon av oppmålingen:
Fra 20-50 tomter: 20 % rabatt
Fra 51 tomter: 30 % rabatt
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn:
Areal 0-250 kvm 6 500
Areal 251-500 kvm 9 000
Areal 501-2 000 kvm 16 174
Areal 2 001 kvm-5 000 kvm 17 300
Areal 5 001 kvm-10 000 kvm 18 400
Areal fra 10 001 kvm – økning per påbegynt 10 dekar 950
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon - per eierseksjon:
Areal 0-250 kvm 6 500
Areal 251-500 kvm 9 000
Areal 501-2 000 kvm 16 174
Areal fra 2 001 kvm – økning per påbegynt dekar 1 000
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom - gebyr som for oppretting av grunneiendom:
Volum 0-2 000 kubikkmeter 16 174
Volum fra 2 001 kubikkmeter – økning per påbegynt 1 000 kubikkmeter 1 000
1.1.5 Registrering av eksisterende jordsameie:
Faktureres etter medgått tid
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
1.2.1 Behandling av søknad om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning 2 854
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning etter 1.1.1-1.1.5
1.2.2 Fradeling av hel teig etter matrikkelforskriftens § 42 2 854
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal 0-250 kvm 6 500
Areal 251-500 kvm 9 000
1.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 kubikkmeter.
Volum 0-250 kubikkmeter 6 500
Volum 251-1 000 kubikkmeter 9 000
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift som skal betales av rekvirenten. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal 0-250 kvm 7 500
Areal 251-500 kvm 10 000
Areal 501-2000 kvm 16 174
Areal 2001-5000 kvm 17 300
Areal 5001-10000 kvm 18 400
Areal 10001 kvm – økning per påbegynte 10 dekar 950
1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum 0-250 kubikkmeter 8 085
Volum 251-500 kubikkmeter 16 174
Deretter økning per påbegynte 500 kubikkmeter 1 000
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter 2 854
For flere grensepunkter per punkt 1 000
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/ eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter 4 756
For flere grensepunkter per punkt 1 000
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
1.7 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 1 000
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde