Våre gebyrer

I alfabetisk rekkefølge.

Barnehage - foreldrebetaling

Barnehage - foreldrebetaling
Plass Pris per måned
5 dager i uka 3 000
4 dager i uka 2 640
3,5 dager i uka 2 310
3 dager i uka 1 980
Enkeltdag (for de som ikke har hel plass, ingen søskenmoderasjon) 257
Matpenger per dag (ingen søskenmoderasjon) 15
På disse prisene gis det søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og 4 osv. til familier med barn i barnehage og/eller SFO. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken, men ikke stesøsken. For å få moderasjon må hel- og halvsøsken bo fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen de til enhver tid er registrert på i folkeregisteret. Det betyr at samværsforeldre ikke får søskenmoderasjon for andre og tredje barn. Vi fakturerer 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.

Biblioteket - gebyrer

Biblioteket - gebyrer
Type gebyr Pris
Purregebyr for ikke tilbakelevert låneobjekt 240

Bilder fra Trysil kommunes fotoarkiv - priser

Bilder fra Trysil kommunes fotoarkiv - priser
Type bilde Pris
Papirkopier:
A5 180
A4 250
A3 360
Digitale bilder:
Trykkvalitet sendt på e-post 100
Skanning av bilder:
Per stykk 140
Arkivavgifter:
Til bruk i trykksaker 737,50
Til bruk på prospektkort, i kalendere og på plakater 1 600
Til utsmykning 1-5 fotografier 1 287,50
Til utsmykning 6-10 fotografier 2 575
Fritak for arkivavgift kan etter avtale gis for ideelle lag og foreninger, vitenskapelig bruk, museumspublikasjoner og lokalhistorisk litteratur.
Det er ikke tillatt å offentliggjøre fotografier uten å oppgi kilde.
Mva. kommer i tillegg
Billettsalg via kommunens billettsalg
Type Pris
Per solgte billett 20

 

Borgerlige vielser - priser

Borgerlige vielser - priser
Brudepar og sted Pris
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge som vies i kommunestyresalen eller Morensalen på fredager kl. 10-15 og første lørdag i måneden kl. 11.30-12.30 1 000
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge som vies utenfor kommunestyresalen og Morensalen på fredager kl. 10-15 1 700
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge som vies i kommunestyresalen eller Morensalen på lørdager på andre tidspunkt enn første lørdag i måneden kl. 11.30-12.30 1 700
Utenbygds innbyggere som vies i kommunestyresalen eller Morensalen på fredager kl. 10-15 1 700
Utenbygds innbyggere som vies utenfor kommunestyresalen og Morensalen på fredager 2 250
Utenbygds innbyggere som vies i kommunestyresalen og Morensalen på lørdager 2 250
Alle vielser som skjer på andre steder enn i kommunestyresalen og Morensalen på lørdager 3 000

Brann og redning - gebyrer

Brann og redning - gebyrer
Type Gebyr
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 1
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. Bygg med bruksareal inntil 300 kvm 985
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 2
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. Bygg med bruksareal (BRA) på 300-500 m², kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/forsamlingslokaler, skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5 000 m², sykehjem/institusjoner med mindre enn 100 senger, næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger, leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1 200 m² - gjelder ved detekterte fellesarealer, politi-/ambulanse-/brannstasjoner, rådhus/kommunehus og tinghus/rettsbygninger, omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter 1 970
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 3
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.: Bygg med bruksareal (BRA) på 500-1 200 m², inntil to bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1 200 m², skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5 000 m², sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger, næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer, leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1 200-7 500 m², gjelder ved detekterte fellesarealer, idrettshaller, omsorgsboliger med 20-50 leiligheter, private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter, garasjeanlegg inntil 5 000 m² 3 040
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 4
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.: Bygg med bruksareal (BRA) på 1 200-7 500 m², inntil tre bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7 500 m², omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter, private leilighetsbygg i kombinasjon med enkelte næringsvirksomheter med 20-50 leiligheter, garasjeanlegg inntil 5 000 m² 3 935
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 5
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.: Kjøpesenter, mer enn 20 butikker, storindustri med bruksareal (BRA) over 7 500 m², sykehus, inntil fire bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7 500 m², bolighus/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer, private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter 4 925
Brannalarm, gårdsbruk/landbrukseiendommer (uavhengig av antall innganger), kvartalsavgift prisgruppe 7
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsteder for brann/sprinkler o.l.: Brannalarm 1 110
Innbrudd, kvartalsavgift prisgruppe 8
Kunder må ha brannalarm fra før og selv ha system for å rykke ut på alarmer. Prisen gjelder per bygg. Det er egne avtaler for avtaler inngått før 1.1.2016, 495
Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 9
Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen. Prisen er for første heis. 985
Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 10
Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen. Per heis 495
Teknisk alarm, kvartalsavgift prisgruppe 11
Gjelder bygg som har andre alarmer til 110-sentralen. 495
Teknisk alarm, kvartalsavgift prisgruppe 12
Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen. 985
Kunder med fem objektadresser eller mer får 15 % rabatt.
Leie av bil og mannskap
Utrykningskjøretøy per time 616
Mannskap per time per person 899
Unødvendige brannalarmer
Unødvendige brannalarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 8 045
Unødvendige brannalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 825
Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted
Gebyret er fritatt for mva. 3 725
Kursavgifter
Fastsettes på hvert kurs vi arrangerer
Gebyr for tilknytning til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine automatiske alarmmottakere. Gebyrene er ekskl. merverdiavgift med unntak av noen som er merket med merverdiavgift inkl. Ikke avgiftspliktige ytelser er merket særskilt.

Byggesaker - gebyrer

Byggesaker - gebyrer
Nr. Tiltak Pris
1 Tiltak etter pbl § 20-1, 20-4 (tiltak uten ansvarsrett)
Grunngebyr (i tillegg kommer pris per kvm bruksareal iht. type tiltak under punkt 2. 3 719
For tiltak som ikke står under punkt 2 er tilleggsprisen per kvm bruksareal 69
2 Tiltak etter pbl § 20-1, 20-3
Grunngebyr 3 719
Tilleggspris per kvm for tiltak som ikke er nevnt i punkt 2 69
a Landbruksbygg 3 719
Tillegg per kvm bruksareal:
1-90 kvm 83
91-140 kvm 64
141-200 kvm 46
201-600 26
601 kvm og oppover 20
b Søknad om rammetillatelse 3 719
c Søknad om igangsettingstillatelse (i tillegg kommer pris per kvm bruksareal iht. type tiltak under punkt 2) 2 719
d Enebolig, tomannsbolig, enebolig med sekundærleilighet samt første leilighet i hybelhus, kjedehus og blokkbebyggelse 3 719
Tillegg per kvm 81
e Hytte/fritidsbebyggelse inkl. sidebygninger som anneks, garasje, uthus m.m.
Andre kategorier nybygg, påbygg m.m. 3 719
Tillegg per kvm bruksareal 92
Hytte kategori A (hovedbygning), inntil 90 kvm bruksareal 12 278
Sidebygning kategori A dersom det søkes samtidig med hovedbygning 3 034
Sidebygning kategori A dersom det søkes separat 7 068
Hytte kategori B (hovedbygning), inntil 140 kvm bruksareal 18 490
Sidebygning kategori B dersom det søkes samtidig med hovedbygning 3 642
Sidebygning kategori B dersom det søkes separat 6 623
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med enhet 2 8 285
Hytte kategori C (hovedbygning), inntil 200 kvm bruksareal 23 491
Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes samtidig med hovedbygning per bygning 4 249
Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes separat, per bygning 9 498
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med andre enhet 8 746
Leilighetsbygg fritidsbolig, inkludert sidebygning, mer enn to bruksenheter 23 491
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med andre enhet 8 746
Spikertelt 5 079
Næringsbygg
f Overnattingsbedrifter, hotell, motell m.m. 3 719
Tillegg per kvm bruksareal 142
Personalbygg, industri, kontor, forretning, forsamlingslokaler, institusjonsbygg (skoler, barnehager, sykehjem). Vi tar ikke gebyr for tenkte etasjer. 3 719
Tillegg per kvm bruksareal 145
Tillegg per kvm bruksareal ved rehabilitering 72,50
Frittliggende kaldtlager og lager uten innlagt vann 3 719
Tillegg per kvm bruksareal 64
g Maksgebyr for bygg over 4 000 kvm bruksareal 330 000
Maksgebyr for bygg inntil 4 000 kvm bruksareal 176 615
Infrastruktur (VVA) for større områder 12 330
3 Endring av tiltak 3 932
4 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg 3 719
5 Søknad om utslippstillatelser
Behandling etter pbl § 20-1 og forurensningsloven kap. 12 per boenhet/fritidsbolig 5 099
Behandling kun etter forurensningsloven kap. 12 2 379
Gebyr for purring på serviceavtaler 498
6 Tilsyn etter pbl § 25
a Tiltak etter pbl § 20-1 1 462
b Tiltak etter pbl § 20-2 827
c Tiltak etter forurensningsloven kap. 12 793
d Tiltak med felles søknad etter forurensningsloven kap. 12 og pbl §§ 20-1 og 20-2 1 824
7 Forhåndskonferanse
Minstesats 1 543
Per time utover ett timeverk 1 054
8 Ferdigattest
a Utstedelse av midlertidig brukstillatelse 1 184
b Utstedelse av ferdigattest 1 184
c Purring på søknad om ferdigattest 1 184
d Utstedelse av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etter befaring 3 399
9 Dispensasjonssøknader
a Etter pbl kap. 19 som krever politisk behandling 17 932
b Etter pbl kap. 19 som kun krever administrativ behandling - vanskelige saker, saker med naboprotester, dispensasjon fra formål o.l. 9 866
c Etter pbl kap 19 som kun krever administrativ behandling - boliger i LNT 3-områder/områder for spredt boligbygging samt helt enkle, administrative dispensasjoner med lite saksbehandling 4 244
d Dispensasjon for å bruke fritidsbolig som heltidsbolig 5 000
Du må betale full pris for behandling av søknader som ikke kommer til utførelse eller blir avslått.

Eiendoms-, bygnings- og planinformasjon - priser til forhandler

Eiendoms-, bygnings- og planinformasjon - priser til forhandler
Type Pris
Eiendomsinformasjon 208
Grunnkart 260
Byggevedtak 260
Ortofoto - farge 260
Målebrevskopi 208
Naboliste 208
Godkjente bygningstegninger 312
Byggevedtak 260
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 260
Seksjonering 208
Gjeldende arealplaner med bestemmelser 312
Innsendte arealplaner 312
Tilknytning til vann og avløp 208
Atkomst til eiendom 208
Kommunale avgifter og gebyrer 260
Legalpant 208
Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester. Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra kommunen, og bestemmer selv prisene ut i markedet. Mva. kommer i tillegg.

Eiendomsskatt - satser

Eiendomsskatt - satser
Type Promille
Generell skattesats 7,0
Bolig, fritidsbolig, bolig på landbrukseiendom 2,3
Ubebygd tomt 2,3
Næring 7,0
Bunnfradraget i 2023 er 250 000 kr per boenhet for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. For å ha rett til bunnfradrag må boenheten ha egen inngang fra ytre rom, ha eget bad og eget kjøkken og i sin helhet være opprettet på et areal som er godkjent av kommunen etter plan- og bygningsloven. I tillegg blir skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer redusert med 30 % som følge av Stortingets vedtak.

Feiing og tilsyn - avgifter

Feiing og tilsyn - avgifter
Nr. Type Gebyr
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft per pipe (røykløp) per år 520
Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller, i særskilte tilfeller, ildstedet er plombert av feiervesenet. I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie- og tilsynsgebyr.
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under nr. 1 betales et tillegg per etasje per år på 89
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time på 899
4 Fyrkjelefeiing - mannskap per time 899
5 For ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming/fresing av skorstein/fjerning av kaiereir 899
6a Tilsyn/kontroll fritidsbolig, faktureres etterskuddsvis etter varsling 1 450
6b Tilsyn/kontroll som går over 1 time, faktureres med timepris 600
6c Dersom feier ved 2. gangs varsel møter ”stengt dør”, ikke klargjort, faktureres det tilleggsgebyr for admin. kostnader 600
6d Feiing av vanlig pipeløp samtidig med tilsyn/kontroll når feier ser det som nødvendig. Er nå inkludert i 6a.
6e Feiing av vanlig pipeløp på fritidsbolig på forespørsel faktureres for medgått tid etter sats per time 899
Det er Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS som krever inn disse gebyrene pva. kommunen. Mva. kommer i tillegg.

Fellingsavgift hjortevilt

Fellingsavgift hjortevilt
Type dyr Pris
Årskalv elg 340
Voksen elg 580
Årskalv hjort 270
Voksen hjort 450

Fosterhjem tilsyn - gebyrer

Fosterhjem tilsyn - gebyrer
Type tilsyn Pris
Tilsyn der kommunen bruker egen ansatt til tilsyn 4 700
Tilsyn der kommunen engasjerer ekstern tilsynsfører 2 100

Graving i kommunale veger og eiendommer - gebyrer

Graving i kommunale veger og eiendommer - gebyrer
Type Pris
Administrasjonsgebyr 500
Engangskostnad - forringelse av veg, fast dekke per sted. Tiltakshaver må i tillegg betale for reasfaltering. 1 500
Kontroll utenom arbeidstid per time 900
Mva. kommer i tillegg.

Husleie i kommunale boliger - månedsleie

Husleie i kommunale boliger - månedsleie
Bolig Pris
Eneboliger:
Liavegen 29 9 491
Buskvegen 10 9 491
Storvegen 46 9 000
Vikavegen 9 og 11, Buskvegen 1 og 3, Liavegen 58:
3-roms 8 970
2-roms 5 795
Lundevegen 18-34:
2-roms 5 603
+ fjernvarme 855
1-roms 3 489
+ fjernvarme 696
Skredderbakken 21 4 385
Tørberget og Ljørdalen 5 575
Østby og Jordet 7 499
Søre Osen underetasje 8 000
Søre Osen 1. etasje 8 262
Vestsidevegen 32:
3-roms stor 9 315
3-roms liten 8 962
Lundevegen 6 A og B 7 880
Liavegen 6 A og B 7 733
Mobekkvegen:
9 7 880
11 9 216
15 8 970
17 9 216
Vestadbakken:
12, 14, 16, 19, 28, 30 6 082
17, 21 6 558
Antonsbakken:
2-roms 9 234
3-roms 10 787
Østhagen:
Liten 8 399
Stor 9 814
+ fjernvarme 976
Hagebæk 8 060
+ fjernvarme 855
Bergetunet:
2-roms 7 827
+ fjernvarme 855
3-roms 8 182
+ fjernvarme 936
Der to husholdninger deler leilighet, deles leien i to, og det legges til et månedlig beløp per leietaker 318
Døgnleie tilsvarer 1/18 av månedsleien. OBS! Samtlige boenheter blir i tillegg til husleie fakturert med 63 kr per måned for snøbrøyting og kosting..

Kaldasfalt og salt - priser

Kaldasfalt og salt - priser
Type Pris
Kaldasfalt per tonn 1 500
Vegsalt per tonn (minstekjøp ett tonn) 3 000
Mva. kommer i tillegg

Kinobilletter - priser

Kinobilletter - priser
Type Pris
Barn- og familiefilmer 100
Voksenfilmer 120
Honnør 100
Kulturkort for ungdom (fra og med 13 til og med 21 år) 90
Det er målgruppa for filmen, ikke aldersgrensen som avgjør om det er en barne- og familiefilm eller voksenfilm.

Kirken - priser

Kirken - priser
Tjeneste Pris
Vielse av turister/utenbygdsboende - gjelder alle som er folkeregistrert utenfor Trysil, med unntak av når en av dem det gjelder, er døpt eller konfirmert i Trysil. Prestens honorar kommer i tillegg og avtales direkte med prest. 5 200
Gravferdsseremoni i kirken for utenbygdsboende/ikke-medlemmer, men hvis pårørende som sørger for gravferden er medlem, tas det ikke betalt for leie av kirke. Organist og kirketjener er inkludert. 3 000
Åpning av grav for utenbygdsboende og nedsettelse av kiste ved begravelse på gravplassene i Trysil. Utenbygds betaler festeavgift fra begravelsen har funnet sted. Innenbygds skal ikke betale for åpning og nedsetting av kiste, uavhengig av trossamfunn, jf. gravferdsloven. Mva. inkl. 7 400
Urnenedsettelse for utenbygdsboende, mva. inkl. 3 150
Festeavgift for gravsted per år - betales forskuddsvis for ti år 250
Navnet minnelund innenbygdsboende inkludert festetid 20 år og nedsettelse av urne 9 000
Navnet minnelund for utenbygdsboende inkludert festetid 20 år og nedsettelse av urne 11 000
Administrasjon av gravstedsfond per fond per år 190
Stell av graver inkl. planting, vanning og tilsyn:
Per år per gravsted, mva. inkl. 1 700
Engangsstell per gravsted, mva. inkl. 700
Oppretting av gravminne per gang, mva. inkl. 950
Fjerning/bortkjøring av gravstein per stein, mva. inkl. 800
Leie av kirken til utenom-kirkelige arrangementer og andre menigheter 2 100
Leie av kirken til inntektsbringende arrangement 15 % av brutto billettinntekter
Leie av kirken til inntektsbringende arrangement med lokale musikere som bidrar i kirken på gudstjenester 7,5 % av brutto billettinntekter
Leie av organist i begravelser i andre trossamfunn 2 250
Leie av organist til solistopptreden i begravelser (to solistnummer) 1 050
Leie av organist til ytterlig akkompagnering i begravelse (per nummer) 800
Blomsterkasse inkl. nedsetting og jord, mva. inkl. 1 760
Egenbetaling for konfirmasjonsleir 1 200
Satsene, med unntak av festeavgift for gravsteder og navnet minnelund som Trysil kommunestyre bestemmer, er vedtatt av Trysil kirkelige fellesråd.

Konsesjon og deling av landbrukseiendom - gebyrer

Konsesjon og deling av landbrukseiendom - gebyrer
Type Gebyr
Saksbehandling etter konsesjonsloven 5 000
Saksbehandling av søknad om deling av landbrukseiendom 2 000
Gebyrene er hjemlet i egne forskrifter til konsesjonsloven.

Kopiering m.m. - priser

Kopiering m.m. - priser
Type Pris
Kopiering:
A4 sort/hvitt ensidig 5,50
A4 sort/hvitt tosidig 9
A3 sort/hvitt ensidig 9
A3 sort/hvitt tosidig 11
A4 farge ensidig 11
A4 farge tosidig 16,50
A3 farge ensidig 22
A3 farge tosidig 27,50
Laminering:
A4 17,50
A3 27,50
Rett kopi bekreftes 12,50
Mva. er inkludert i prisene.

Kulturskolen

Kulturskolen
Type Pris
Årskontingent 3 000
Årskontingent for husstander med lavere bruttoinntekt enn 2,5 G (etter søknad) 1 000
Instrumentleie 580
Materialpenger bilde 580
Kostymepenger dans 330
Band, ensemble og lyd-/videomiks for de som har elevplass i musikk, er inkludert i årskontingenten. På årskontingenten gir vi 50 % søskenrabatt fra og med barn 2 og 75 % flerfagsrabatt fra og med fag 2.

Leie av mannskap og maskiner fra vegavdelingen - priser

Leie av mannskap og maskiner fra vegavdelingen - priser
Type Pris
Veghøvel inkl. utstyr 1 390
Traktor 536
Traktor med kantklipper 964
Traktor med brøytestikksetter med fører (pris per brøytestikke kommer i tillegg) 964
Traktor med brøytestikksetter uten fører (pris per brøytestikke kommer i tillegg) 778
Traktor med snøplog 770
Traktor med skrap 803
Hjullaster 924
Lastebil med sjåfør 624
Lastebil med sjåfør og hjelpemann 1 072
Personbil med tilhenger og sjåfør 540
Leie av mannskap per person 473
Leie av tineapparat inkl. bil og sjåfør - utført tining 755
Strøing med traktor inkl. utstyr og sand 835
Utarbeidelse av skiltplaner 1 800
Skilting for bedrifter og private 1 500
Lift per time 267
Lift per døgn 1 071
Der ikke annet er angitt, gjelder prisene per time der påbegynt halvtime regnes som en halv time. Der mannskap/sjåfør inngår i leiesatsen, gjelder prisen i ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid kan tillegg bli beregnet. Merverdiavgift kommer i tillegg.

Leie av utstyr og mannskap fra kulturavdelingen - priser

Leie av utstyr og mannskap fra kulturavdelingen - priser
Type Pris
Mannskap (lyd, lys, billettør):
Per time på hverdager kommersielle 500
Per time på hverdager ideelle organisasjoner, lokale 375
Per time i helger kommersielle 675
Per time i helger ideelle organisasjoner, lokale 437,50
Utstyr:
Lydanlegg i kulturhuset Hagelund 3 237,50
Lysanlegg i kulturhuset Hagelund 1 625
Mobilt lydanlegg stor pakke (50 % fra dag 2 og videre) 1 087,50
Mobilt lydanlegg liten pakke (50 % fra dag 2 og videre) 650
Mobil talehøyttaler (50 % fra dag 2 og videre) 212,50
Mobilt lysanlegg (50 % fra dag 2 og videre) 650
Prosjektor 275
Sceneelementer per stykk (50 % fra dag 2 og videre) 50
Det er egen prisliste for leie av ekstrautstyr til mobilt anlegg.

Oppmåling m.m. - gebyrer

Oppmåling m.m. - gebyrer
Nr. Type Gebyr
1.1 Oppretting av matrikkelenhet:
1.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn:
Areal 0-250 kvm 6 695
Areal 251-500 kvm 9 270
Areal 501-2 000 kvm 16 659
Areal 2 001 kvm-5 000 kvm 17 819
Areal 5 001 kvm-10 000 kvm 18 952
Areal fra 10 001 kvm – økning per påbegynt 10 dekar 979
Mengderabatt på oppmåling av flere tomter som er samlet i tomtefelt, forutsatt samtidig rekvisisjon av oppmålingen:
Fra 20-50 tomter: 20 % rabatt
Fra 51 tomter: 30 % rabatt
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn:
Areal 0-250 kvm 6 695
Areal 251-500 kvm 9 270
Areal 501-2 000 kvm 16 659
Areal 2 001 kvm-5 000 kvm 17 819
Areal 5 001 kvm-10 000 kvm 18 952
Areal fra 10 001 kvm – økning per påbegynt 10 dekar 979
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon - per eierseksjon:
Areal 0-250 kvm 6 695
Areal 251-500 kvm 9 270
Areal 501-2 000 kvm 16 659
Areal fra 2 001 kvm – økning per påbegynt dekar 1 030
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom - gebyr som for oppretting av grunneiendom:
Volum 0-2 000 kubikkmeter 16 659
Volum fra 2 001 kubikkmeter – økning per påbegynt 1 000 kubikkmeter 1 030
1.1.5 Registrering av eksisterende jordsameie:
Faktureres etter medgått tid
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
1.2.1 Behandling av søknad om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning 2 939
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning etter 1.1.1-1.1.5
1.2.2 Fradeling av hel teig over 100 dekar etter matrikkelforskriftens § 27 sjuende ledd 2 939
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal 0-250 kvm 6 695
Areal 251-500 kvm 9 270
1.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 kubikkmeter.
Volum 0-250 kubikkmeter 6 595
Volum 251-1 000 kubikkmeter 9 270
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift som skal betales av rekvirenten. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal 0-250 kvm 7 725
Areal 251-500 kvm 10 300
Areal 501-2000 kvm 16 659
Areal 2001-5000 kvm 17 819
Areal 5001-10000 kvm 18 952
Areal 10001 kvm – økning per påbegynte 10 dekar 979
1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum 0-250 kubikkmeter 8 328
Volum 251-500 kubikkmeter 16 659
Deretter økning per påbegynte 500 kubikkmeter 1 030
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning