Våre gebyrer

I alfabetisk rekkefølge.

Barnehage - foreldrebetaling

Barnehage - foreldrebetaling
Plass Pris per måned
5 dager i uka 3 050
4 dager i uka 2 684
3,5 dager i uka 2 349
3 dager i uka 2 013
Enkeltdag (for de som ikke har hel plass) 261
Matpenger per dag (ingen søskenmoderasjon) 13
På disse prisene gis det søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og 4 osv. til familier med barn i barnehage og/eller SFO. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken, men ikke stesøsken. For å få moderasjon må hel- og halvsøsken bo fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen de til enhver tid er registrert på i folkeregisteret. Det betyr at samværsforeldre ikke får søskenmoderasjon for andre og tredje barn. Vi fakturerer 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.

Biblioteket - gebyrer

Biblioteket - gebyrer
Type gebyr Pris
Purregebyr for ikke tilbakelevert låneobjekt 230

Bilder fra Trysil kommunes fotoarkiv - priser

Bilder fra Trysil kommunes fotoarkiv - priser
Type bilde Pris
Papirkopier:
A5 170
A4 240
A3 350
Digitale bilder:
Trykkvalitet sendt på e-post 100
Skanning av bilder:
Per stykk 140
Arkivavgifter:
Til bruk i trykksaker 590
Til bruk på prospektkort, i kalendere og på plakater 1 280
Til utsmykning 1-5 fotografier 1 030
Til utsmykning 6-10 fotografier 2 060
Fritak for arkivavgift kan etter avtale gis for ideelle lag og foreninger, vitenskapelig bruk, museumspublikasjoner og lokalhistorisk litteratur.
Det er ikke tillatt å offentliggjøre fotografier uten å oppgi kilde.
Mva. kommer i tillegg
Billettsalg via kommunens billettsalg
Type Pris
Per solgte billett 20

 

Borgerlige vielser - priser

Borgerlige vielser - priser
Brudepar og sted Pris
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge som vies i kommunestyresalen eller Morensalen på fredager kl. 10-15 og første lørdag i måneden kl. 11.30-12.30 Gratis
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge som vies utenfor kommunestyresalen og Morensalen på fredager kl. 10-15 1 575
Innbyggere i Trysil og personer som er bosatt utenfor Norge som vies i kommunestyresalen eller Morensalen på lørdager på andre tidspunkt enn første lørdag i måneden kl. 11.30-12.30 1 575
Utenbygds innbyggere som vies i kommunestyresalen eller Morensalen på fredager kl. 10-15 1 575
Utenbygds innbyggere som vies utenfor kommunestyresalen og Morensalen på fredager 2 100
Utenbygds innbyggere som vies i kommunestyresalen og Morensalen på lørdager 2 100
Alle vielser som skjer på andre steder enn i kommunestyresalen og Morensalen på lørdager 2 750

Brann og redning - gebyrer

Brann og redning - gebyrer
Type Gebyr
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 1
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. Bygg med bruksareal inntil 300 kvm 957
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 2
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. Bygg med bruksareal (BRA) på 300-500 m², kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/forsamlingslokaler, skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5 000 m², sykehjem/institusjoner med mindre enn 100 senger, næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger, leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1 200 m² - gjelder ved detekterte fellesarealer, politi-/ambulanse-/brannstasjoner, rådhus/kommunehus og tinghus/rettsbygninger, omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter 1 910
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 3
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.: Bygg med bruksareal (BRA) på 500-1 200 m², inntil to bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1 200 m², skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5 000 m², sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger, næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer, leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1 200-7 500 m², gjelder ved detekterte fellesarealer, idrettshaller, omsorgsboliger med 20-50 leiligheter, private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter, garasjeanlegg inntil 5 000 m² 2 865
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 4
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.: Bygg med bruksareal (BRA) på 1 200-7 500 m², inntil tre bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7 500 m², omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter, private leilighetsbygg i kombinasjon med enkelte næringsvirksomheter med 20-50 leiligheter, garasjeanlegg inntil 5 000 m² 3 820
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 5
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.: Kjøpesenter, mer enn 20 butikker, storindustri med bruksareal (BRA) over 7 500 m², sykehus, inntil fire bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7 500 m², bolighus/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer, private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter 4 780
Brannalarm, gårdsbruk/landbrukseiendommer (uavhengig av antall innganger), kvartalsavgift prisgruppe 7
Gjelder bruk av inntil sju innganger på alarmsteder for brann/sprinkler o.l.: Brannalarm 1 075
Innbrudd, kvartalsavgift prisgruppe 8
Kunder må ha brannalarm fra før og selv ha system for å rykke ut på alarmer. Prisen gjelder per bygg. Det er egne avtaler for avtaler inngått før 1.1.2016, 481
Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 9
Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen. Prisen er for første heis. 957
Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 10
Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen. Per heis 481
Teknisk alarm, kvartalsavgift prisgruppe 11
Gjelder bygg som har andre alarmer til 110-sentralen. 481
Teknisk alarm, kvartalsavgift prisgruppe 12
Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen. 957
Kunder med fem objektadresser eller mer får 15 % rabatt.
Leie av bil og mannskap
Utrykningskjøretøy per time 616
Mannskap per time per person 899
Unødvendige brannalarmer
Unødvendige brannalarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 7 810
Unødvendige brannalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 800
Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted
Gebyret er fritatt for mva. 3 615
Kursavgifter
Fastsettes på hvert kurs vi arrangerer
Gebyr for tilknytning til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine automatiske alarmmottakere. Gebyrene er ekskl. merverdiavgift med unntak av noen som er merket med merverdiavgift inkl. Ikke avgiftspliktige ytelser er merket særskilt.

Byggesaker - gebyrer

Byggesaker - gebyrer
Nr. Tiltak Pris
1 Tiltak etter pbl § 20-1, 20-4 (tiltak uten ansvarsrett)
Grunngebyr (i tillegg kommer pris per kvm bruksareal iht. type tiltak under punkt 2. 2 472
For tiltak som ikke står under punkt 2 er tilleggsprisen per kvm bruksareal 69
2 Tiltak etter pbl § 20-1, 20-3
Grunngebyr 2 472
Tilleggspris per kvm for tiltak som ikke er nevnt i punkt 2 69
a Landbruksbygg 2 472
Tillegg per kvm bruksareal:
1-90 kvm 75
91-140 kvm 58
141-200 kvm 42
201-600 24
601 kvm og oppover 18
b Søknad om rammetillatelse 2 472
c Søknad om igangsettingstillatelse (i tillegg kommer pris per kvm bruksareal iht. type tiltak under punkt 2) 2 472
d Enebolig, tomannsbolig, enebolig med sekundærleilighet samt første leilighet i hybelhus, kjedehus og blokkbebyggelse 2 472
Tillegg per kvm 74
e Hytte/fritidsbebyggelse inkl. sidebygninger som anneks, garasje, uthus m.m.
Andre kategorier nybygg, påbygg m.m. 2 472
Tillegg per kvm bruksareal 84
Hytte kategori A (hovedbygning), inntil 90 kvm bruksareal 10 253
Sidebygning kategori A dersom det søkes samtidig med hovedbygning 2 758
Sidebygning kategori A dersom det søkes separat 5 516
Hytte kategori B (hovedbygning), inntil 140 kvm bruksareal 15 900
Sidebygning kategori B dersom det søkes samtidig med hovedbygning 3 311
Sidebygning kategori B dersom det søkes separat 6 623
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med enhet 2 7 951
Hytte kategori C (hovedbygning), inntil 200 kvm bruksareal 20 466
Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes samtidig med hovedbygning per bygning 3 863
Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes separat, per bygning 7 725
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med andre enhet 7 951
Leilighetsbygg fritidsbolig, inkludert sidebygning, mer enn to bruksenheter 20 466
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med andre enhet 7 951
Spikertelt 3 708
Næringsbygg
f Overnattingsbedrifter, hotell, motell m.m. 2 472
Tillegg per kvm bruksareal 129
Personalbygg, industri, kontor, forretning, forsamlingslokaler, institusjonsbygg (skoler, barnehager, sykehjem). Vi tar ikke gebyr for tenkte etasjer. 2 472
Tillegg per kvm bruksareal 132
Tillegg per kvm bruksareal ved rehabilitering 66
Frittliggende kaldtlager og lager uten innlagt vann 2 472
Tillegg per kvm bruksareal 58
g Maksgebyr for bygg over 4 000 kvm bruksareal 278 100
Maksgebyr for bygg inntil 4 000 kvm bruksareal 159 650
Infrastruktur (VVA) for større områder 10 300
3 Endring av tiltak 3 574
4 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg 2 472
5 Søknad om utslippstillatelser
Behandling etter pbl § 20-1 og forurensningsloven kap. 12 per boenhet/fritidsbolig 4 635
Behandling kun etter forurensningsloven kap. 12 2 163
Gebyr for purring på serviceavtaler 453
6 Tilsyn etter pbl § 25
a Tiltak etter pbl § 20-1 1 329
b Tiltak etter pbl § 20-2 752
c Tiltak etter forurensningsloven kap. 12 721
d Tiltak med felles søknad etter forurensningsloven kap. 12 og pbl §§ 20-1 og 20-2 1 658
7 Forhåndskonferanse
Minstesats 1 403
Per time utover ett timeverk 958
8 Ferdigattest
a Utstedelse av midlertidig brukstillatelse 1 076
b Utstedelse av ferdigattest 1 076
c Purring på søknad om ferdigattest 1 076
d Utstedelse av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etter befaring 3 090
9 Dispensasjonssøknader
a Etter pbl kap. 19 som krever politisk behandling 17 242
b Etter pbl kap. 19 som kun krever administrativ behandling - vanskelige saker, saker med naboprotester, dispensasjon fra formål o.l. 9 579
c Etter pbl kap 19 som kun krever administrativ behandling - boliger i LNT 3-områder/områder for spredt boligbygging samt helt enkle, administrative dispensasjoner med lite saksbehandling 4 120
d Dispensasjon for å bruke fritidsbolig som heltidsbolig 0
Du må betale full pris for behandling av søknader som ikke kommer til utførelse eller blir avslått.

Eiendoms-, bygnings- og planinformasjon - priser til forhandler

Eiendoms-, bygnings- og planinformasjon - priser til forhandler
Type Pris
Eiendomsinformasjon 200
Grunnkart 250
Byggevedtak 250
Ortofoto - farge 250
Målebrevskopi 200
Naboliste 200
Godkjente bygningstegninger 300
Byggevedtak 250
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 250
Seksjonering 200
Gjeldende arealplaner med bestemmelser 300
Innsendte arealplaner 300
Tilknytning til vann og avløp 200
Atkomst til eiendom 200
Kommunale avgifter og gebyrer 250
Legalpant 200
Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester. Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra kommunen, og bestemmer selv prisene ut i markedet. Mva. kommer i tillegg.

Eiendomsskatt - satser

Eiendomsskatt - satser
Type Promille
Generell skattesats 7,0
Bolig, fritidsbolig, bolig på landbrukseiendom 2,3
Ubebygd tomt 2,3
Næring 7,0
Bunnfradraget i 2021 er kr 250 000 per boenhet for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. For å ha rett til bunnfradrag må boenheten ha egen inngang fra ytre rom, ha eget bad og eget kjøkken og i sin helhet være opprettet på et areal som er godkjent av kommunen etter plan- og bygningsloven. I tillegg blir skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer redusert med 30 % som følge av Stortingets vedtak.

Feiing og tilsyn - avgifter

Feiing og tilsyn - avgifter
Nr. Type Gebyr
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft per pipe (røykløp) per år 520
Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller, i særskilte tilfeller, ildstedet er plombert av feiervesenet. I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie- og tilsynsgebyr.
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under nr. 1 betales et tillegg per etasje per år på 89
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time på 962
4 Fyrkjelefeiing - mannskap per time 962
5 For ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming/fresing av skorstein/fjerning av kaiereir 962
6a Tilsyn/kontroll fritidsbolig, faktureres etterskuddsvis etter varsling 1 450
6b Tilsyn/kontroll som går over 1 time, faktureres med timepris 600
6c Dersom feier ved 2. gangs varsel møter ”stengt dør”, ikke klargjort, faktureres det tilleggsgebyr for admin. kostnader 600
6d Feiing av vanlig pipeløp samtidig med tilsyn/kontroll når feier ser det som nødvendig. Er nå inkludert i 6a.
6e Feiing av vanlig pipeløp på fritidsbolig på forespørsel faktureres for medgått tid etter sats per time 962
Det er Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS som krever inn disse gebyrene pva. kommunen. Mva. kommer i tillegg.

Fellingsavgift hjortevilt

Fellingsavgift hjortevilt
Type dyr Pris
Årskalv elg 340
Voksen elg 580
Årskalv hjort 270
Voksen hjort 450

Fosterhjem tilsyn - gebyrer

Fosterhjem tilsyn - gebyrer
Type tilsyn Pris
Tilsyn der kommunen bruker egen ansatt til tilsyn 4 700
Tilsyn der kommunen engasjerer ekstern tilsynsfører 2 100

Graving i kommunale veger og eiendommer - gebyrer

Graving i kommunale veger og eiendommer - gebyrer
Type Pris
Administrasjonsgebyr 500
Engangskostnad - forringelse av veg, fast dekke per sted. Tiltakshaver må i tillegg betale for reasfaltering. 1 400
Kontroll utenom arbeidstid per time 881,50
Mva. kommer i tillegg.

Husleie i kommunale boliger - månedsleie

Husleie i kommunale boliger - månedsleie
Bolig Pris
Eneboliger:
Liavegen 29 8 971
Buskvegen 10 8 971
Storvegen 46 8 506
Vikavegen 9 og 11, Buskvegen 1 og 3, Liavegen 58:
3-roms 8 478
2-roms 5 478
Lundevegen 18-34:
2-roms 5 296
+ fjernvarme 808
1-roms 3 298
+ fjernvarme 658
Skredderbakken 21 4 144
Tørberget og Ljørdalen 5 270
Østby og Jordet 7 088
Søre Osen underetasje 7 562
Søre Osen 1. etasje 7 809
Vestsidevegen 32:
3-roms stor 8 805
3-roms liten 8 471
Lundevegen 6 A og B 7 448
Liavegen 6 A og B 7 309
Mobekkvegen:
9 7 448
11 8 711
15 8 478
17 8 711
Vestadbakken:
12, 14, 16, 19, 28, 30 5 749
17, 21 6 198
Antonsbakken:
2-roms 8 728
3-roms 10 196
Østhagen:
Liten 7 939
Stor 9 276
+ fjernvarme 922
Hagebæk 7 619
+ fjernvarme 808
Bergetunet:
2-roms 7 398
+ fjernvarme 808
3-roms 7 733
+ fjernvarme 885
Der to husholdninger deler leilighet, deles leien i to, og det legges til et månedlig beløp per leietaker 300
Døgnleie tilsvarer 1/18 av månedsleien. OBS! Samtlige boenheter blir i tillegg til husleie fakturert med kr 60 per måned for brøyting.

Kaldasfalt og salt - priser

Kaldasfalt og salt - priser
Type Pris
Kaldasfalt per tonn 1 500
Vegsalt mer tonn (minstekjøp ett tonn) 3 000
Mva. kommer i tillegg

Kinobilletter - priser

Kinobilletter - priser
Type Pris
Barn og honnør 90
Voksne 120
Kulturkort for ungdom (til og med 21 år) 95

Kirken - priser

Kirken - priser
Tjeneste Pris
Vielse av turister/utenbygdsboende - gjelder alle som er folkeregistrert utenfor Trysil, med unntak av når en av dem det gjelder, er døpt eller konfirmert i Trysil. Prestens honorar kommer i tillegg og avtales direkte med prest. 4 800
Gravferdsseremoni i kirken for utenbygdsboende/ikke-medlemmer, men hvis pårørende som sørger for gravferden er medlem, tas det ikke betalt for leie av kirke. Organist og kirketjener er inkludert. 2 800
Åpning av grav for utenbygdsboende og nedsettelse av kiste ved begravelse på gravplassene i Trysil. Utenbygds betaler festeavgift fra begravelsen har funnet sted. Innenbygds skal ikke betale for åpning og nedsetting av kiste, uavhengig av trossamfunn, jf. gravferdsloven. Mva. inkl. 7 000
Urnenedsettelse for utenbygdsboende, mva. inkl. 2 900
Festeavgift for gravsted per år - betales forskuddsvis for ti år 250
Administrasjon av gravstedsfond per fond per år 180
Stell av graver inkl. planting, vanning og tilsyn:
Per år per gravsted, mva. inkl. 1 600
Engangsstell per gravsted, mva. inkl. 600
Oppretting av gravminne per gang, mva. inkl. 900
Fjerning/bortkjøring av gravstein per stein, mva. inkl. 700
Leie av kirken til utenom-kirkelige arrangementer og andre menigheter 2 100
Leie av kirken til inntektsbringende arrangement 15 % av brutto billettinntekter
Leie av kirken til inntektsbringende arrangement med lokale musikere som bidrar gratis på gudstjenester 7,5 % av brutto billettinntekter
Leie av organist i begravelser i andre trossamfunn 2 100
Leie av organist til solistopptreden i begravelser (to salmer) 950
Orgelstykke utenom liturgi med solist 700
Blomsterkasse uten nedsetting, mva. inkl. 1 150
Blomsterkasse inkl. nedsetting og jord, mva. inkl. 1 650
Egenbetaling for konfirmasjonsleir 1 200
Satsene, med unntak av festeavgift for gravsteder som Trysil kommunestyre bestemmer, er vedtatt av Trysil kirkelige fellesråd.

Konsesjon og deling av landbrukseiendom - gebyrer

Konsesjon og deling av landbrukseiendom - gebyrer
Type Gebyr
Saksbehandling etter konsesjonsloven 5 000
Saksbehandling av søknad om deling av landbrukseiendom 2 000
Gebyrene er hjemlet i egne forskrifter til konsesjonsloven.

Kopiering m.m. - priser

Kopiering m.m. - priser
Type Pris
Kopiering:
A4 sort/hvitt ensidig 5
A4 sort/hvitt tosidig 8
A3 sort/hvitt ensidig 8
A3 sort/hvitt tosidig 10
A4 farge ensidig 10
A4 farge tosidig 15
A3 farge ensidig 20
A3 farge tosidig 25
Laminering:
A4 16
A3 25
Rett kopi bekreftes 11
Mva. er inkludert i prisene.

Kulturskolen

Kulturskolen
Type Pris
Årskontingent 3 000
Årskontingent for husstander med lavere bruttoinntekt enn 2,5 G (etter søknad) 1 000
Instrumentleie 560
Materialpenger bilde 560
Kostymepenger dans 320
Ener1 800
Musikkundervisning for voksne 3 000
Band, ensemble og lyd-/videomiks for de som har elevplass i musikk, er inkludert i årskontingenten.

Leie av mannskap og maskiner fra vegavdelingen - priser

Leie av mannskap og maskiner fra vegavdelingen - priser
Type Pris
Veghøvel inkl. utstyr 1 344
Traktor 517
Traktor med kantklipper 930
Traktor med brøytestikksetter med fører (pris per brøytestikke kommer i tillegg) 930
Traktor med brøytestikksetter uten fører (pris per brøytestikke kommer i tillegg) 750
Traktor med snøplog 742
Traktor med skrap 775
Hjullaster 924
Lastebil med sjåfør 602
Lastebil med sjåfør og hjelpemann 1 034
Personbil med tilhenger og sjåfør 521
Leie av mannskap per person 457
Leie av tineapparat inkl. bil og sjåfør - utført tining 729
Strøing med traktor inkl. utstyr og sand 805
Utarbeidelse av skiltplaner 1 729
Skilting for bedrifter eller private beslastes etter innkjøpspris og medgått tid (selvkost)
Lift per time 258
Lift per døgn 1 036
Der ikke annet er angitt, gjelder prisene per time der påbegynt halvtime regnes som en halv time. Der mannskap/sjåfør inngår i leiesatsen, gjelder prisen i ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid kan tillegg bli beregnet. Merverdiavgift kommer i tillegg.

Leie av utstyr og mannskap fra kulturavdelingen

Leie av utstyr og mannskap fra kulturavdelingen
Type Pris
Mannskap (lyd, lys, billettør):
Per time på hverdager 575
Per time i helger 775
Utstyr:
Lydanlegg i kulturhuset Hagelund 3 238
Lysanlegg i kulturhuset Hagelund 1 625
Mobilt lydanlegg stor pakke (50 % fra dag 2 og videre) 1 088
Mobilt lydanlegg liten pakke (50 % fra dag 2 og videre) 650
Mobil talehøyttaler (50 % fra dag 2 og videre) 213
Mobilt lysanlegg (50 % fra dag 2 og videre) 650
Prosjektor 275
Sceneelementer per stykk (50 % fra dag 2 og videre) 50
Det er egen prisliste for leie av ekstrautstyr til mobilt anlegg.

Oppmåling m.m. - gebyrer

Oppmåling m.m. - gebyrer
Nr. Type Gebyr
1.1 Oppretting av matrikkelenhet:
1.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn:
Areal 0-250 kvm 6 695
Areal 251-500 kvm 9 270
Areal 501-2 000 kvm 16 659
Areal 2 001 kvm-5 000 kvm 17 819
Areal 5 001 kvm-10 000 kvm 18 952
Areal fra 10 001 kvm – økning per påbegynt 10 dekar 979
Mengderabatt på oppmåling av flere tomter som er samlet i tomtefelt, forutsatt samtidig rekvisisjon av oppmålingen:
Fra 20-50 tomter: 20 % rabatt
Fra 51 tomter: 30 % rabatt
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn:
Areal 0-250 kvm 6 695
Areal 251-500 kvm 9 270
Areal 501-2 000 kvm 16 659
Areal 2 001 kvm-5 000 kvm 17 819
Areal 5 001 kvm-10 000 kvm 18 952
Areal fra 10 001 kvm – økning per påbegynt 10 dekar 979
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon - per eierseksjon:
Areal 0-250 kvm 6 695
Areal 251-500 kvm 9 270
Areal 501-2 000 kvm 16 659
Areal fra 2 001 kvm – økning per påbegynt dekar 1 030
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom - gebyr som for oppretting av grunneiendom:
Volum 0-2 000 kubikkmeter 16 659
Volum fra 2 001 kubikkmeter – økning per påbegynt 1 000 kubikkmeter 1 030
1.1.5 Registrering av eksisterende jordsameie:
Faktureres etter medgått tid
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
1.2.1 Behandling av søknad om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning 2 939
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning etter 1.1.1-1.1.5
1.2.2 Fradeling av hel teig over 100 dekar etter matrikkelforskriftens § 27 sjuende ledd 2 939
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal 0-250 kvm 6 695
Areal 251-500 kvm 9 270
1.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 kubikkmeter.
Volum 0-250 kubikkmeter 6 595
Volum 251-1 000 kubikkmeter 9 270
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift som skal betales av rekvirenten. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal 0-250 kvm 7 725
Areal 251-500 kvm 10 300
Areal 501-2000 kvm 16 659
Areal 2001-5000 kvm 17 819
Areal 5001-10000 kvm 18 952
Areal 10001 kvm – økning per påbegynte 10 dekar 979
1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum 0-250 kubikkmeter 8 328
Volum 251-500 kubikkmeter 16 659
Deretter økning per påbegynte 500 kubikkmeter 1 030
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter 2 939
For flere grensepunkter per punkt 1 030
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/ eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter 4 899
For flere grensepunkter per punkt 1 030
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
1.7 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 1 030
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 147