Reglement for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg i Trysil kommune

Vedtatt av Trysil kommunestyre 15.12.2023

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Møter, innkalling, forfall og saksdokumenter
  1. 1.1 Møteprinsippet
  2. 1.2 Møtetidspunkt
  3. 1.3 Innkalling
  4. 1.4 Forfall
  5. 1.5 Saksforberedelse og saksdokumenter
  6. 1.6 Åpne eller lukkede møter
  7. 1.7 Presse, lyd og bildeopptak
  8. 1.8 Administrasjonens møterett og møteplikt
  9. 1.9 Møterett for ansattes representanter i folkevalgte organer
  10. 1.10 Inhabilitet og fritak
 2. 2 Åpning av møte og ordning av debatten
  1. 2.1 Navneopprop
  2. 2.2 Ordning av forhandlingene
  3. 2.3 Taletid og ordensregler
 3. 3 Forslag til vedtak, stemmemåter og protokoller
  1. 3.1 Forslag
  2. 3.2 Forberedelse til avstemming
  3. 3.3 Stemmeplikt
  4. 3.4 Stemmemåter
  5. 3.5 Protokolltilførsler
  6. 3.6 Sekretariat og protokoller over forhandlingene
 4. 4 Spørsmål og orienteringer
  1. 4.1 Generelle regler
  2. 4.2 Spørsmål
  3. 4.3 Orienteringer
 5. 5 Andre bestemmelser
  1. 5.1 Orden i møtesalen og tilstøtende rom
  2. 5.2 Godtgjørelse til folkevalgte
 6. 6 Særskilt reglement for saksbehandlingen i kommunestyret
  1. 6.1 Sammensetning og oppgaver
   1. 6.1.1 Øverste folkevalgte organ
   2. 6.1.2 Antall representanter
   3. 6.1.3 Mål og oppgaver
  2. 6.2 Valg
   1. 6.2.1 Valgmyndighet og valgregler
   2. 6.2.2 Valg til verv
   3. 6.2.3 Funksjonstid
  3. 6.3 Taleregler
  4. 6.4 Spørsmål og interpellasjoner
   1. 6.4.1 Spørsmål
   2. 6.4.2 Interpellasjoner
  5. 6.5 Andre bestemmelser
   1. 6.5.1 Innbyggerforslag
   2. 6.5.2 Folkets spørretime
   3. 6.5.3 Krav om utvidet innsyn
   4. 6.5.4 Behandling av hastesaker
   5. 6.5.5 Tilsyn og kontroll
 7. 7 Særskilt reglement for saksbehandlingen i formannskapet
  1. 7.1 Sammensetning
  2. 7.2 Oppgaver
  3. 7.3 Saker der formannskapet har avgjørelsesmyndighet
  4. 7.4 Innstillingsrett og -plikt
  5. 7.5 Krav om utvidet innsyn
 8. 8 Særskilt reglement for saksbehandlingen i hovedutvalg
  1. 8.1 Sammensetning
  2. 8.2 Oppgaver
  3. 8.3 Saker der utvalget har avgjørelsesmyndighet
  4. 8.4 Saker der utvalget har forslags- og uttalerett
  5. 8.5 Saksordfører
  6. 8.6 Krav om utvidet innsyn
Til toppen