Grensevilt 2 er i gang

Grensevilt 2 har fått 7 millioner kroner til et to-årig prosjekt. Trysil er med.

To sirkler med kulturarv - menneske, elg og skog og naturarv - elg, skog, ulv og jerv - Klikk for stort bildeGrensevilt jobber for å få til en felles, grenseoverskridende, inkluderende og konfliktdempende forvaltning av elg, ulv og jerv. Grensevilt Grensevilt 2 er finansiert av det europeiske regionale utviklingsfondet, norske statlige Interreg-midler, Innlandet fylkeskommune, kommunene Trysil, Våler og Åsnes, Länsstyrelsene i Dalarna og Värmland, Høgskolen i Innlandet og Sveriges Landbruksuniversitet. 

Bakgrunnen

På Grensevilts hjemmeside leser vi:

Barskogen gir grunnlag for viktige deler av i Indre Skandinavias kulturarv, nemlig skogbruket og elgjakten som begge er av stor økonomisk og kulturell betydning i regionen. De siste tiårene har elgbestandene i regionen vist store variasjoner i utvikling mellom ulike områder som et resultat av endret avskytning, endringer i skogbruket og rovdyrenes tilbakekomst. Samtlige av de fire store rovviltartene er nå tilbake og utgjør en del av regionens naturarv. I skjæringspunktet mellom natur- og kulturarven har det oppstått konflikter som konkurranse mellom mennesker og rovdyr om jaktbart vilt, ulvedrepte jakthunder, og skogskader i områder med tette elgbestander.

Grenseoverskridende forvaltning

Og videre:

Mens viltet forflytter seg fritt på tvers av administrative grenser og ofte har leveområder fordelt over flere forvaltningsenheter, preges dets forvaltning av administrative grensebarrierer. Elg, ulv og jerv har utbredelse på tvers av den svensk-norske riksgrensen, og grensekryssende elgtrekk fører til en skjev fordeling av jaktinntekter og skogskader. Likevel foregår forvaltningen av disse artene med liten grad av samordning mellom landene, og forvaltningen er stort sett artsbasert, ikke overgripende på flerarts- eller økosystemnivå. En god økosystemforvaltning bygger også på en gjensidig dialog som gir rom for en felles enighet om hvordan viltet og skogen skal forvaltes. For å oppnå dette er det et stort behov for ny kunnskap om utfordringer i grenseoverskridende forvaltning av elg, ulv og jerv, og en større grad av dialog og samhandling på tvers av riksgrensen.

Fem pakker

Grensevilt 2 består av fem arbeidspakker:

  1. Her legger de strukturen for regionalt samarbeid på tvers av grensen. Prosjektgruppen består av forskere og forvaltere, like mange fra Norge og Sverige, samt en prosessleder.
  2. Målet er å forstå forvaltningsmessige, metodiske og økologiske forutsetninger for samarbeid i elgforvaltningen. I en firetrinnsprosess vil prosjektet gjennom scenariediskusjoner, oppbygging av en felles kartløsning, og ny kunnskap komme fram til nye adaptive forvaltningsmodeller som tar hensyn til elgens vandringer på tvers av grensen og ulike interesser knyttet til skog, elg, ulv og jerv.
  3. Her undersøker de effekter av den stadig økende utbyggingen av vindkraft i Indre Skandinavias felles skogressurser. Forflytnings- og akselerasjonsdata fra elg, ulv og jerv merket med GPS-halsbånd samt elgmøkktellinger kan øke forståelsen av hvordan slike tekniske inngrep i skoglandskapet påvirker atferden og områdebruken til ville dyr. Vi ønsker også å kartlegge jaktuttaket av elg lokalt og jegernes opplevelse av vindkraftutbyggingen.
  4. Fjerde pakke består av arbeidet med ressursgruppen, som består av norske og svenske representanter fra forvaltningen, grunneiere, næringslivet og interesseorganisasjoner. 
  5. Kommunikasjon er helt sentralt til å kunne nå hovedmålet om økt samordning av viltforvaltningen, og derfor er denne arbeidspakken viet til gjennomføring av prosjektets kommunikasjonsplan. I Grensevilt 2 utnytter de strukturene som ble bygget i Grensevilt 1 (hjemmeside, Facebook-side, kontaktnett for nyhetsbrev, mediekontakter, lokale, regionale og nasjonale fagfora for foredrag). I tillegg vil de aktivt bidra til den planlagte internasjonale forsknings- og forvaltningskonferansen «Wolves across borders» i 2022, med workshop og feltekskursjon.

Scenarier

Rådgiver i natur- og miljøforvaltning Øivind Løken er den ene av Trysil kommunes to representanter i prosjektet. Den andre er systemansvarlig på GIS Agita Freimane

- Vi arbeider blant annet med ulike modeller for elgforvaltningsområder som krysser lande- eller länsgrenser, og tester modellene ved hjelp av scenariediskusjoner i ressursgruppen til prosjektet. Hva betyr en gitt modell for ulike rettighetshavere og brukere? Hvilken kunnskap er viktig fra lokale erfaringer? Hvorfor forvalter vi som vi gjør, og hva kreves for å kunne endre eksisterende forvaltningsstrategier for bedre måloppnåelse? sier Øivind.

Kartløsning

Han sier at de også jobber med en digital kartløsning på tvers av riksgrensen der både jaktfelt- og valdgrenser, statistikk på sett og felt elg, beitetakster, rovviltforekomst, treslagsfordeling og alder, samt annen relevant informasjon for hjorteviltforvaltningen legges inn.

- Svenskene har kommet litt lenger enn oss på denne fronten, men jeg ser absolutt potensial for at dette på sikt også bør inn f.eks. som en del av Hjorteviltregisteret på nasjonalt nivå også her i Norge, sier Øivind.

Gå til Grensevilts hjemmeside

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
E-post
Telefon 989 02 436
Til toppen