Boligplanen Bolig hele livet

Trysil har fått sin strategiske boligplan Bolig hele livet.

Inne på et kjøkken - Klikk for stort bildeDen strategiske boligplanen legger føringer for hvordan boliger og boområder i Trysil skal utformes.
Å ha et tilfredsstillende sted å bo, er ansett som et grunnleggende menneskelig behov. Å eie sin egen bolig bidrar til trygge og stabile levekår. Det samme gjelder for langsiktige og forutsigbare leieforhold. Trygge rammer rundt boforholdene bidrar også til å gjøre det enklere å bli en del av lokalsamfunnet. 

Klare seg i eget hjem

En viktig oppgave framover blir å legge forholdene til rette slik at innbyggerne våre har mulighet til å mestre livets utfordringer og også klare seg selv i eget hjem lengst mulig. Å mestre dagliglivet innebærer også økt grad av bistandsbehov i takt med svekket funksjonsevne. Kommunen har en særskilt rolle med å bidra til at innbyggerne blir i stand til å ta ansvar selv, gjøre egne valg, mestre dagliglivet og gjøre bruk av egne ressurser. En del av denne utfordringen kan løses ved å ha boliger som er tilpasset den enkeltes ferdighets- og funksjonsnivå. Boligplanen inneholder derfor også et mulighetsstudie av bruken av området ved kommunens sykehjem, Østhagenområdet. 

Konkrete tiltak

Bolig hele livet er en strategisk plan. Det betyr at den ikke inneholder konkrete tiltak. Det vil komme i handlingsdelen av kommuneplanen og økonomiplanen. Men boligplanen legger føringer for hvordan boliger og boområder skal utformes - og det må det tas hensyn til i andre planer.

Bosituasjonen skal være best mulig for alle. Med den strategiske boligplanen har kommunen et verktøy for å planlegge boliger og boligområder bedre enn i dag.

Kapitlene

Boligplanen, som kommunestyret vedtok i juni 2021, har blant annet disse kapitlene:

  • Kommunens rolle og virkemidler
  • Boligmarkedet i Trysil
  • Vanskeligstilte
  • Personer med utviklingshemming
  • Eldre

Og vedleggene:

  • Mulighetsstudie for Østhagen-området
  • Drift av sykehjem, bofellesskap og dagsenter

Gå til boligplanen Bolig hele livet (PDF, 10 MB)

Til toppen