Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og kloakkavgifter
Vann- og kloakkavgifter
Type Pris
Vannavgifter
Årsavgifter:
Abonnementsgebyr næring - per abonnent 2 042
Abonnementsgebyr bolig - per boenhet 2 042
Abonnementsavgift fritidsbolig - per boenhet 2 042
Stipulert forbruk per m2 - omregningsfaktor er 1,9 m3/m2 60,19
Målt forbruk per m3 31,68
Abonnementsgebyret må betales fra datoen for godkjent sanitærabonnement.
Forbruksgebyret betales fra den datoen vannmåler er installert. Er ikke vannmåler installert, stipuleres forbruket etter bruksareal fra datoen brukstillatelse er gitt (også midlertidig).
Tilknytningsavgifter:
Engangsgebyr for tilknytning av bolig/fritidseiendom (per boenhet) 13 000
Engangsgebyr for tilknytning for et næringsbygg 26 000
Differensiert avgift per m2 21
Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning skjer, eller senest på fakturaens forfallsdato.
Salg av vann til andre enn abonnenter gjøres etter egen avtale. Rådmannen har myndighet til å forhandle fram avtalens innhold. Kubikkmeterpris skal ikke være lavere enn for abonnentene.
Nødvann
Leie av tank 1 m3, grunn-/oppstartsavgift inkl. 5 kalenderdager 700
Leie av tank 1 m3 per kalenderdag fra og med dag 6 200
Kloakkavgifter
Årsavgifter:
Abonnementsgebyr næring - per abonnent 1 673
Abonnementsgebyr bolig - per boenhet 1 673
Abonnementsgebyr fritidseiendom - per boenhet 2 839
Stipulert forbruk per m2 - omregningsfaktor er 1,9 m3/m2 38,95
Målt forbruk per m3 20,50
Abonnementsgebyret må betales fra datoen for godkjent sanitærabonnement.
Forbruksgebyret betales fra den datoen vannmåler er installert. Er ikke vannmåler installert, stipuleres forbruket etter bruksareal fra datoen brukstillatelse er gitt (også midlertidig).
Tilknytningsavgifter:
Engangsgebyr for tilknytning av bolig/fritidseiendom (per boenhet) 13 000
Engangsgebyr for tilknytning av et næringsbygg 26 000
Differensiert avgift per m2 21
Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning skjer , eller senest ved fakturaens forfallsdato.
Målerleie
Årlig leiepris for installert vannmåler 300
Mva. kommer i tillegg.
Tømming av slam, tette tanker, minirenseanlegg m.m. - gebyrer
Tømming av slam, tette tanker, minirenseanlegg m.m. - gebyrer
Type Pris
Årsgebyr:
Slamtømming bolig inntil 3 m3, tømming hvert 2. år 966,16
Slamtømming bolig 3-6 m3, tømming hvert 2. år 1 535,04
Slamtømming bolig per m3 utover 6 m3, tømming hvert 2. år 152,88
Slamtømming fritidsbolig inntil 3 m3, tømming hvert 4. år 483,60
Slamtømming fritidsbolig 3-6 m3, tømming hvert 4. år 768,56
Slamtømming fritidsbolig per m3 utover 6m3, tømming hvert 4. år 76,96
Tømming av tett tank bolig inntil 3 m3, tømming hvert 2. år 966,16
Tømming av tett tank bolig 3-6 m3, tømming hvert 2. år 1 535,04
Tømming av tett tank bolig per m3 utover 6 m3, tømming hvert 2. år 152,88
Tømming av tett tank fritidsbolig inntil 3 m3, tømming hvert 4. år 483,60
Tømming av tett tank fritidsbolig 3-6 m3, tømming hvert 4. år 768,56
Tømming av tett tank fritidsbolig per m3 utover 6 m3, tømming hvert 4. år 76,96
Minirenseanlegg inntil 3 m3, årlig tømming 1 924,88
Minirenseanlegg per m3 utover 3 m3, årlig tømming 304,58
Kartleggingsgebyr 145,60
Når det gjelder slamtømming, er fritidsboliger betegnet som hytter.
Anlegg som ikke er tilknyttet bolig eller fritidsbolig/hytte, eksempelvis næring eller samfunnshus, skal ha tømmefrekvens og gebyr tilsvarende som for bolig.
Der det er fellesanlegg etter forurensningsforskriften § 13, behandles gebyrene som minirenseanlegg.
Ved vedtak om hyppigere frekvens, blir årsgebyret justert.
Ekstratømminger med mer:
Slamtømming bolig inntil 3 m3 1 175,00
Slamtømming bolig 3-6 m3 1 790,00
Slamtømming bolig per m3 utover 6 m3 345,00
Slamtømming fritidsbolig inntil 3 m3 1 175,00
Slamtømming fritidsbolig 3-6 m3 1 790,00
Slamtømming fritidsbolig per m3 utover 6 m3 345,00
Tømming av tett tank inntil 3 m3 1 290,00
Tømming av tett tank 3-6 m3 2 410,00
Tømming av tett tank per m3 utover 6 m3 345,00
Minirenseanlegg inntil 3 m3 1 030,00
Minirenseanlegg 3-6 m3 1 720,00
Minirenseanlegg per m3 utover 6 m3 345,00
Utrykningstillegg utenom normal arbeidstid 3 500,00
Gebyr for tømmeoppdrag uten mulighet for tømming 900,00
Spyling av akutt avløpsstopp, tømming av fettutskillere, muldtoa, dobøtter, snurredasser, privet eller liknende bestilles hos og betales direkte til privat tjenesteleverandør.
Mottak av slam/septik ved driftssentralen per m3 per kalendermåned: Mottakstidspunkt må avtales.
0-10 m3 320,00
11-50 m3 235,00
51-100 m3 155,00
Over 100 m3 105,00
Mottak på driftssentralen av innhold i muldtoa må avtales på forhånd. Pris per enhet 250,00
Mva. kommer i tillegg.
Til toppen