Slik beregnes eiendomsskatten

Alle som eier bolig, landbrukseiendom med bolig, fritidsbolig, næringseiendom eller ubebygde tomter i Trysil, må betale eiendomsskatt til kommunen. 

Alle faste eiendommer i Trysil ble taksert i 2018.

Kvadratmeterpriser

Disse kvadratmeterprisene ble lagt til grunn (verdien for tomta bygningen står på, er inkludert):

 • Boliger (eneboliger, tomannsboliger, våningshus, kårbolig som ikke er seksjonert): 18 000 kr per m2 opptil 200 m2 og kr 3 000 per m2 over. For våningshus, kårbolig m.m. på landbrukseiendom takseres bare de første 150 m2.
 • Seksjonerte leiligheter: kr 28 000 per m2 opptil 100 m2 og kr 4 000 per m2 over
 • Leiligheter i næringsbygg: kr 18 000 per m2 i bygg med inntil tre leiligheter, kr 28 000 per m2 i bygg med mer enn tre leiligheter
 • Fritidseiendommer: kr 28 000 per m2 opptil 150 m2 og kr 5 000 per m2 over
 • Garasje: kr 3 000 per m2
 • Seterhus: kr 1 000 per m2
 • Ubebygde tomter: kr 150 
  Kvadratmeterprisen kan settes ned når tomter omfattes av kommunale bestemmelser og begrensninger, f.eks. byggeforbud, og for tomter som har begrenset markedsverdi.
 • Skogskoier som er nødvendige for driften: kr 0
 • Tretopphytter og glamping takseres som fritidsboliger.
 • Carport for maks to biler der minst halvparten av veggflatene mangler og der bare to av veggene når til gulv, takseres ikke. Dersom det er kledning på 50 % eller mer av de fire veggflatenes areal, takseres carporten som garasje.
 • Bygninger på under 15 m2 takseres ikke.

Etasjefaktorer

Loft og hovedetasje har faktor 1,0. For underetasje skal kvadratmeterprisen ganges med en faktor på 0,5 og for kjeller med 0,4.

Beliggenhet

Så ganges kvadratmeterprisen med en faktor avhengig av hvor eiendommen ligger slik:

 • Sone 1, faktor 1: Innbygda, Solskiva Hyttegrend og Trysil Knuts Fjellgrend
 • Sone 1 A, faktor 1: Fjellverden Øst øvre felt
 • Sone 2, faktor 1,25: Trysilfjellet og Fageråsen
 • Sone 3, faktor 1,1: Bjønnåsen og Trysilsætra
 • Sone 4, faktor 0,75: Nybergsund, Jordet, Solberglia Hytteområde, Ryskdalen Hytteområde, Bjønnbekkmora Hytteområde, Hoelskogen, Stortjønnteigen Hytteområde, Kvernåa Hytteområde, Gnolla, Storkjeldkanken, Grasbekkåsen, Fjellverden øst nedre felt, Trysil Knut Fjellsenter, Fulufjellet Hytteområde, Lågfjellet, Øien Hyttefelt, Nordre og Søndre Øybekken, Sennsjøvika Hytteområde, Skinnarodden, Osskogen, Lektningsmoen Hytteområde, Lyngbakken, Røbuknappen Hytteområde, Gresgarn Hyttegrend, Osensjøen Hyttegrend, Sameia Hytteområde, Brenden Hytteområde, Jotvegen, Eideholmen, Nyskog Hytteområde
 • Sone 5, faktor 0,5: Øvrige områder i kommunen

Se sonekartet

Standard

Videre har de som besiktiget eiendommen, sett på standarden på eiendommen. Eksempel på lav standard kan være dårlig isolerte bygninger med enkle vinduer. Eksempel på manglende vedlikehold kan være råtne vinduer eller setninger i fundament.

Man kan få fradrag for f.eks.:

 • Byggeår 1990-2009: faktor - 0,1
 • Byggeår 1970-1989: faktor - 0,2
 • Bygninger med tak og/eller kledning av eternitt: faktor - 0,1
 • Ikke vann og avløp: faktor - 0,1
 • Ikke strøm: faktor - 0,1
 • Sterkt forfall: faktor - 0,6 til - 0,7

Fradrag for byggeår gjelder ikke garasjer, uthus og seterbygninger. 

Lista er kun ei rettesnor. Vurderingskriteriene er ikke absolutte. Oppgraderinger eller forfall er tillagt stor betydning. Dersom summen av fradrag nærmer seg 0 på grunn av sterkt forfall, blir det vurdert om bygningen i det hele tatt har noen verdi. For rivningsobjekter blir bygningsverdien satt til 0.

Ytre faktor

Ytre faktor er forhold utenfor eiendommen som utsikt, avstand til offentlig veg, nærhet til veg med høy hastighetsgrense mv., f.eks.: 

 • Beliggenhet: faktor - 0,2-1,0
 • Utsikt: faktor - 0,1-+ 0,1

Utregning

Når alt dette er tatt hensyn til, har man takstverdien på eiendommen.

For boliger og fritidsboliger reduseres denne iht. Stortingets vedtak med 30 % før eiendomsskatten regnes ut. I tillegg har kommunestyret vedtatt et bunnfradrag på 250 000 kroner for boliger og fritidsboliger, dvs. per selvstendig boenhet i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. For å ha rett til bunnfradrag må boenheten:

 • ha egen inngang fra ytre rom.
 • ha eget bad og eget kjøkken.
 • i sin helhet være opprettet på et areal som er godkjent av kommunen etter plan- og bygningsloven.

Av summen som da står igjen, skal man betale 2,3 promille i eiendomsskatt.

F.eks.: Takstverdi kr 4 000 000 - kr 1 200 000 - kr 250 000 x 2,3 promille = kr 5 865 i eiendomsskatt.

For næringseiendommer er satsen 7 promille og for ubebygde tomter 2,3 promille.

Se eiendomsskatten din

Offentlig ettersyn

Hvert år lager eiendomsskattekontoret en eiendomsskatteliste med oversikt over alle skattlagte eiendommer, verdien deres og utskrevet skatt samt en egen liste over eiendommer som har fritak.  Disse listene legges ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars. Samtidig med at skattelistene legges ut, sender kommunen skatteseddel til alle som eier skattepliktig eiendom. Klagefristen er seks uker etter at skattelistene ble lagt ut.

Betaling

Eiendomsskatten betales sammen med eventuelt andre kommunale avgifter to ganger i året; i mars og september. Den må betales til forfall selv om man har klaget og ikke fått svar på klagen, jf. eigedomsskattelova § 25. Hvis man får medhold på klagen, vil for mye innbetalt eiendomsskatt, bli trukket fra på neste termin.

Om eiendomsskatten er på under 300 kroner, blir den ikke krevd inn, jf. eigedomsskattelova § 14.

Se eigedomsskattelova

Se retningslinjer for taksering av boliger, fritidsboliger, næring og tomter i Trysil (PDF, 914 kB)

Kontakt oss

Tom Arne Løvås
Konsulent eiendomsskatt og tilsyn
Bygg- og geodataavdelingen
E-post
Telefon 94 02 21 86
Til toppen