Om eiendomsskatt i Trysil

Kommunedirektøren forklarer eiendomsskatten i Trysil.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre. I 2021 har 321 av 356 kommuner i Norge benyttet seg av denne muligheten. I Innlandet har 43 av 46 kommuner innført eiendomsskatt.

Skattepromillen

Kommunestyret i hver enkelt kommune vedtar satsen for skattepromille hvert år. Den kan være på maks 4 promille av eiendommens verdi. Stortinget senket den fra 5 til 4 promille i 2021. I Trysil er gjeldende skattepromille på 2,3. Av de 46 kommunene i Innlandet er det som tidligere nevnt tre kommuner som ikke har innført eiendomsskatt, tre kommuner har en lavere skattepromille enn oss, mens hele 39 har en høyere promille. De fleste av disse benytter makssatsen på 4 promille.

Skattegrunnlaget

Rent praktisk skal skatten beregnes av en forsiktig anslått markedsverdi på boligen. Kommunen kan velge om den ønsker å bruke kommunal taksering til eiendomsskatten, eller om den for boliger ønsker å bruke formuesgrunnlaget fra formuesskatten. Her er det viktig å presisere at dette kun gjelder boliger. Hytter må takseres uansett. Derfor er det ikke formålstjenlig å bruke formuesgrunnlaget. I en kommune som Trysil, med mange ulike typer hus, er det uansett vanskelig å bruke formuesgrunnlaget. Vi har derfor valgt taksering som metode. En total omtaksering av boligmassen fant sted i 2018.

Beregning av skatt

I Trysil har vi redusert grunnlaget for eiendomsskatten med et bunnfradrag på 250 000 kroner på taksten, slik at prinsippet for beregning av eiendomsskatt da blir: eiendomsskatteverdi minus bunnfradrag ganget med skattepromille. For en standardbolig på 120 m2 i Trysil ligger eiendomsskatten på 3 074 kroner i året. Men hva hver enkelt må betale, er selvsagt helt avhengig av taksten - som igjen bygger på en vurdering av markedsverdien.

Det er eiendomsskattekontoret som skriver ut eiendomsskatten. Eiendomsskatten betales i de fleste tilfeller sammen med andre kommunale avgifter. I Trysil er dette fordelt på to terminer per år.

Kommunens inntekter

Ser vi på regnskapet til Trysil kommune, så ble det i 2021 betalt inn 46,2 millioner kroner i eiendomsskatt. De andre inntektene som kommunen hadde i 2021, var rammeoverføringer fra staten på 265 millioner kroner, inntektsskatt fra Trysil kommunes innbyggere på 195 millioner (størstedelen av inntektsskatten havner i statskassen), samt diverse mindre inntektsposter på 25 millioner kroner.  Altså kommer 46 millioner av totale inntekter på 532 millioner kroner som Trysil kommune har til å drifte sin virksomhet for, fra eiendomsskatten. Det utgjør 8,6 %.

Hva eiendomsskatten brukes til

Mange stiller spørsmålet: Hva konkret går eiendomsskatten til?  Svaret er: Den er ikke øremerket til noe spesielt formål. Sammen med statlige rammeoverføringer og inntektsskatt fra enkeltpersoner har eiendomsskatten, som er den eneste som kommunene kan kreve inn selv, blitt et viktig bidrag slik at de 70 % av norske kommuner som har innført denne, kan levere kommunale tjenester på dagens nivå.

Kontakt oss

Jan Sævig
Kommunedirektør
E-post
Telefon 907 24 937
Til toppen