Koronaregler/corona rules

Se hva som gjelder av lokale og nasjonale tiltak.
Klikk her

See what applies to local and national measures.
Qlick here

Byggesaksgebyrer

Byggesaker - gebyrer
Nr. Tiltak Pris
1 Tiltak etter pbl § 20-1, 20-4 (tiltak uten ansvarsrett)
Grunngebyr (i tillegg kommer pris per kvm bruksareal iht. type tiltak under punkt 2. 2 400
For tiltak som ikke står under punkt 2 er tilleggsprisen per kvm bruksareal 67
2 Tiltak etter pbl § 20-1, 20-3
Grunngebyr 2 400
Tilleggspris per kvm for tiltak som ikke er nevnt i punkt 2 67
a Landbruksbygg 2 400
Tillegg per kvm bruksareal:
1-90 kvm 73
91-140 kvm 56
141-200 kvm 41
201-600 23
601 kvm og oppover 17
b Søknad om rammetillatelse 2 400
c Søknad om igangsettingstillatelse (i tillegg kommer pris per kvm bruksareal iht. type tiltak under punkt 2) 2 400
d Enebolig, tomannsbolig, enebolig med sekundærleilighet samt første leilighet i hybelhus, kjedehus og blokkbebyggelse 2 400
Tillegg per kvm 72
e Hytte/fritidsbebyggelse inkl. sidebygninger som anneks, garasje, uthus m.m.
Andre kategorier nybygg, påbygg m.m. 2 400
Tillegg per kvm bruksareal 82
Hytte kategori A (hovedbygning), inntil 90 kvm bruksareal 9 955
Sidebygning kategori A dersom det søkes samtidig med hovedbygning 2 678
Sidebygning kategori A dersom det søkes separat 5 355
Hytte kategori B (hovedbygning), inntil 140 kvm bruksareal 15 437
Sidebygning kategori B dersom det søkes samtidig med hovedbygning 3 215
Sidebygning kategori B dersom det søkes separat 6 430
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med enhet 2 7 719
Hytte kategori C (hovedbygning), inntil 200 kvm bruksareal 19 850
Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes samtidig med hovedbygning per bygning 3 750
Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes separat, per bygning 7 500
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med andre enhet 7 719
Leilighetsbygg fritidsbolig, inkludert sidebygning, mer enn to bruksenheter 19 850
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales per enhet fra og med andre enhet 7 719
Spikertelt 3 600
Næringsbygg
f Overnattingsbedrifter, hotell, motell m.m. 2 400
Tillegg per kvm bruksareal 125
Personalbygg, industri, kontor, forretning, forsamlingslokaler, institusjonsbygg (skoler, barnehager, sykehjem). Vi tar ikke gebyr for tenkte etasjer. 2 400
Tillegg per kvm bruksareal 128
Tillegg per kvm bruksareal ved rehabilitering 64
Frittliggende kaldtlager og lager uten innlagt vann 2 400
Tillegg per kvm bruksareal 56
g Maksgebyr for bygg over 4 000 kvm bruksareal 270 000
Maksgebyr for bygg inntil 4 000 kvm bruksareal 155 000
3 Endring av tiltak 3 470
4 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg 2 400
5 Søknad om utslippstillatelser
Behandling etter pbl § 20-1 og forurensningsloven kap. 12 per boenhet/fritidsbolig 4 500
Behandling kun etter forurensingsloven kap. 12 2 100
Gebyr for purring på serviceavtaler 440
6 Tilsyn etter pbl § 25
a Tiltak etter pbl § 20-1 1 290
b Tiltak etter pbl § 20-2 730
c Tiltak etter forurensningsloven kap. 12 700
d Tiltak med felles søknad etter forurensningsloven kap. 12 og pbl §§ 20-1 og 20-2 1 610
7 Forhåndskonferanse
Minstesats 1 362
Per time utover ett timeverk 930
8 Ferdigattest
a Utstedelse av midlertidig brukstillatelse 1 045
b Utstedelse av ferdigattest 1 045
c Purring på søknad om ferdigattest 1 045
d Utstedelse av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etter befaring 3 000
9 Dispensasjonssaker
a Etter pbl kap. 19 som krever politisk behandling 16 740
b Etter pbl kap. 19 som kun krever administrativ behandling - vanskelige saker, saker med naboprotester, dispensasjon fra formål o.l. 9 300
c Etter pbl kap 19 som kun krever administrativ behandling - boliger i LNT 3-områder/områder for spredt boligbygging samt helt enkle, administrative dispensasjoner med lite saksbehandling 4 000
d Dispensasjon for å bruke fritidsbolig som heltidsbolig 0
Du må betale full pris for behandling av søknader som ikke kommer til utførelse eller blir avslått.

Kontakt oss

Rune Møller Poulsen
Avdelingsleder for bygg- og geodataavdelingen
E-post
Telefon 474 72 972
Dag Gunnar Høye
Ingeniør byggesak
E-post
Telefon 474 72 969
Bjørn Helge Kristiansen
Fagleder byggesak
E-post
Telefon 474 72 958
Til toppen