Koronaregler/corona rules

Se hva som gjelder av lokale og nasjonale tiltak.
Klikk her

See what applies to local and national measures.
Qlick here

Osensjøen fiskefond

Osensjøen fiskefond ble opprettet i 1977 med en kapital på 400 000 kroner. I dag står det cirka 1 million kroner på fondskontoen.

Kommunestyret har valgt dette styret for perioden 2019-2023:

  • Leder Per Hagebakken med personlig varamedlem Øivind Larsen
  • Ruth Norderhaug Hammer med personlig varamedlem Desiree Masayon Kristiansen
  • Jesper Nohr med personlig varamedlem John Hammer
  • Veronica Bagsjøberget Aaneby med personlig varamedlem Ola Engen

Søknader

Alle som driver fiskestelltiltak eller andre fiskerelaterte tiltak ved Osensjøen eller tilstøtende vassdrag, kan søke. Søknader behandles fortløpende. Styret har ikke gitt mer i tilskudd enn 50 % av kostnadsoverslag. Søknader sendes styreleder på pehageba@bbnett.no.

Forskrift

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk fastsatte følgende forskrift da fondet ble opprettet:

Med hjemmel i kgl.res. av 11. juni 1976 og myndighet delegert av Miljøverndepartementet 13. oktober 1976 har Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk den 11. mars 1977 fastsatt følgende forskrift for det fiskefond på kr 400 000 som er opprettet til Trysil kommune i forbindelse med tillatelsen til utbygging av Nye Osa kraftverk:

§ 1 Fondet skal brukes til fremme av fisket i kommunen. Renteavkastningen skal disponeres etter en årlig utarbeidet disposisjonsplan og nyttes til konkrete fiskefremmende tiltak. Når det gjelder større tiltak som antas å være for kostbare til å kunne settes i verk bare ved hjelp av renteavkastningen, kan kommunestyret - med godkjenning fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk - bestemme at fondets grunnkapital skal kunne nyttes.

§ 2 Til hjelp ved forvaltningen av fondet oppnevner kommunestyret et styre på fire medlemmer med personlige varamenn. Funksjonstiden for styret er fire år. Styret velger innen sin midte formann og varaformann.

§ 3 Styremøte sammenkalles av formannen, eventuelt varaformannen. Hvert enkelt styremedlem kan kreve styret sammenkalt. Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer er til stede. Det samme er tilfelle når tre er til stede og de er enige. De som stemmer for en beslutning, må alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 4 Styret skal i samråd med fiskerikonsulenten i Øst-Norge utarbeide forslag til plan for bruken av fondets midler og fremme forslaget overfor kommunestyret. Styret skal videre påse at midlene blir nyttet i samsvar med kommunestyrets vedtak.

§ 5 Fondets kapital skal anbringes slik som fastsatt for offentlige fond.

§ 6 Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk avgjør tvist om forståelsen av disse vedtekter.

§ 7 Brudd på disse forskrifter kan medføre straff, jf. § 339, 2 i lov av 22. mai 1902 nr. 10.

§ 8 Disse forskrifter trer i kraft straks.

Til toppen