Tjenestekontoret

Tjenestekontoret behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i Trysil.

I tillegg er hukommelsesteamet, kreft- og palliasjonsteamet, avansert klinisk allmennsykepleier og frivilligkoordinatoren en del av tjenestekontoret.

Telefon: 47 77 99 70
Åpningstid: Mandag-fredag kl. 8-15.30
Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil
Besøksadresse: Lundevegen 12, 2420 Trysil

Arbeidsoppgaver

Saksbehandlerne på tjenestekontoret skal 

 • kartlegge, vurdere, gi råd, saksbehandle, fatte vedtak og behandle henvendelser fra kommunens innbyggere, andre enheter og spesialisthelsetjenesten.
 • koordinere tjenester til enkeltbrukere.

Koordinerende enhet

Tjenestekontoret er også kommunens lovpålagte, koordinerende enhet og skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for medisinsk eller psykososial habilitering og rehabilitering. 

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for arbeidet med individuelle planer og oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. 

Sentrale oppgaver

Koordinerende enhet skal:

 • bidra til kommunens plan for habilitering og rehabilitering.
 • legge til rette for brukermedvirkning.
 • ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering.
 • ha overordnet ansvar for individuell plan og koordinator.
 • motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator.
 • utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator.
 • oppnevne koordinator.
 • sørge for kompetanseheving om individuell plan og koordinator.
 • ha ansvar for opplæring og veiledning av koordinatorer.
 • bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer.
 • ivareta familieperspektivet.
 • sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere.
 • motta interne meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering.
 • Dette omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Meld behov for individuell plan og/eller koordinator

Se tjenestebeskrivelsene for helse og omsorg i Trysil (PDF, 598 kB)

Kontakt oss

Ingunn Tremoen
Avdelingsleder
Tjenestekontoret
E-post
Telefon 47 77 99 70
Gry Lans
Saksbehandler
Tjenestekontoret
E-post
Telefon 47 77 99 70
Terese Holen Nyhus
Saksbehandler
Tjenestekontoret
E-post
Telefon 47 77 99 70
Lise Andersson
Saksbehandler
Tjenestekontoret
E-post
Telefon 47 78 99 67
Til toppen