Om barnevernet

Kort fortalt

  • Barnevernstjenesten kan hjelpe barn og foreldre hvis barn har behov for en bedre daglig omsorg.
  • Alle kan ringe eller skrive brev til barnevernstjenesten og fortelle at de er bekymret for et barn. En slik henvendelse kalles bekymringsmelding.

Avklares innen en uke

Når vi får en bekymringsmelding, må vi innen ei uke bestemme om vi skal undersøke familiens situasjon. Vurderer vi at barneverntjenesten ikke kan hjelpe familien, vil bekymringsmeldingen bli henlagt og foreldre kan bli henvist til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser.

Finne riktig hjelp

Når vi bestemmer oss for å gå videre med bekymringsmeldingen, vil vi bruke tid på å bli kjent med barnet og familien for å finne riktig hjelp. Denne perioden kalles en undersøkelse og kan ta inntil tre måneder. I disse månedene vil vi be om å få beskrivelser fra både barnet selv, familie og for eksempel helsestasjon, barnehage, skole, fastlege og politi.

I løpet av undersøkelsen kan barnevernstjenesten vurdere at vi ikke har riktig hjelp å tilby familien. Det kan også være at foreldre og barn over 15 år ikke ønsker den hjelpen barnevernet foreslår. Da kan barnevernssaken bli henlagt.

Plan for hjelp

De aller fleste familiene takker ja til vårt tilbud om hjelp. Vi lager en plan for den hjelpa som skal gis, og dere har rett til å både få planen og få vedtaket skriftlig. Barn over 15 år og foreldre har mulighet for å avslutte samarbeidet når de ønsker.

Klagerett

Familien har krav på en begrunnelse for vedtak vi fatter. Foreldre og barn over 15 år kan klage på vedtak til Statsforvalteren. Det kan være avslag på hjelp, eller at familien mener de får feil hjelp.

Vedtak mot foreldrenes vilje

Der barnevernstjenesten vurderer at barnet lever i en alvorlig omsorgssviktsituasjon, kan barneverns- og helsenemnda fatte vedtak mot foreldrenes vilje. Vedtaket kan være at barnet skal bo i fosterhjem eller på institusjon. Det kan også pålegges hjelpetiltak eller såkalte kompenserende tiltak, der målet er å avhjelpe familiens eller barnets omsorgssituasjon. Hjelpetiltak kan ikke settes inn ved pålegg dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet med frivillige hjelpetiltak. Foreldre og barn over 15 år har i slike tilfeller rett på å få dekket utgifter til advokat.

Nyttige lenker:

Barnevernsloven

Timelister/kjørelister (DOCX, 129 kB)

Bufetats sider om barnevern

Se 10 spørsmål og svar om å melde fra til barnevernet (PDF, 31 kB)

Kontakt oss

Eva Holmseth
Enhetsleder
Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal
E-post
Telefon 47 46 09 05
Til toppen