Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nasjonalparkstyret for Fulufjellets årsrapport 2016

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 27.04.2017 08:54:11
Fulufjellet nasjonalpark

​Foto: Ragnar Ødegaard

​Nasjonalparkstyret for Fulufjellet som ledes av ordfører Erik Sletten har lagt fram årsrapport for 2016.

​Nasjonalparkforvaltervikar Ragnar Ødegaard skriver:

En kortfattet rapport for virksomheten til Nasjonalparkstyret for Fulufjellet i 2016 er nå klar.

Styresammensetning og møtevirksomhet

Nasjonalparkstyret har i 2016 bestått av Erik Sletten (styreleder) og Elisabeth Sakrisson som representerer Trysil kommune og fylkesordfører Dag Rønning som representerer Hedmark fylkeskommune. Det har vært avholdt fem styremøter og én befaring. Styret har til sammen behandlet 15 saker i tillegg til referat- og drøftingssaker. Nasjonalparkforvalter har behandlet fire delegerte saker.

Tiltak

Viktige tiltak i 2016 har vært:

  • Utarbeide felles svensk-norsk kartbrosjyre. Nasjonalparkstyret og Länsstyrelsen Dalarna har samarbeidet om å utarbeide en felles kartbrosjyre om det helhetlige Fulufjellet. I tillegg til kart som viser stier, løyper, overnattingsmuligheter mm, inneholder brosjyren informasjon om naturverdier og attraksjoner, samt hvilket regelverk for friluftslivet som gjelder på hver side av riksgrensa. Brosjyren foreligger i norsk, svensk, engelsk og tysk versjon.
  • Ferdigstilling av hovedinnfallsport. Storbekkåsen er hovedinnfallsporten til Fulufjellet nasjonalpark. I 2016 ble arbeidet med anlegg av rasteplassen ferdigstilt. Dette omfattet oppbygging av en tørrmur og produksjon og oppsetting av to benker og et bord, alt med bruk av trysilsandstein som byggemateriale.
  • Brukerundersøkelse for Fulufjellet nasjonalpark. Kunnskap om brukerne er viktig for å utvikle en god besøksforvaltning for nasjonalparker. Omfanget av besøk og fordeling på ferdselstraseer har vært mangelfullt kjent for den norske delen av Fulufjellet. I 2016 gjennomførte Norsk institutt for naturforskning derfor en brukerundersøkelse. Svarkasser med svarkort og ferdselstellere ble satt opp på 8 lokaliteter der stier krysser grensa til nasjonalparken. Sluttrapport vil foreligge i løpet av våren 2017.

Interregprosjekt

I 2016 ble det bevilget midler til Interregprosjektet «Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker». Prosjektperioden er 1. mai 2016-31. desember 2018. Målet med prosjektet er å utforme en felles plattform for besøksforvaltningen for hele Fulufjellet på tvers av riksgrensa. Sårbarhetsanalyser, besøkskartlegginger, besøksstrategier og økt tilgjengelighet er noen av innsatsområdene som prosjektet arbeider med. I 2016 har det vært fokus på kunnskapsinnhenting for ulike fagtemaer.

Du finner hele årsrapporten til høyre.
 

Sist oppdatert: 27.04.2017 09:03:31