Øvrige styrer, råd, nemnder og utvalg

Eldrerådet

Råd for personer med funksjonsvariasjoner

Ungdomsrådet

Fondsstyret

Se fondsstyrets møteplan og møtedokumenter og oversikt over medlemmer og varamedlemmer med kontaktinformasjon

Sakkyndig nemnd

Klagenemnd for eiendomsskatt

Klagenemnd for fondsstyresaker

 • Leder Erik Lund med Bjørn Karlsen som personlig vara
 • Connie Bjørseth med Caroline Staffansdotter Bergqvist som personlig vara
 • Bjarne Skarpmo med Timo Bjørseth som personlig vara

De har foreløpig ikke hatt noen møter.

Klagenemnd iht. delegeringsreglement

Arbeidsmiljøutvalget

Partssammensatt utvalg

Valgstyret

Femund-/Trysilvassdraget fiskefond

Femund-/Trysilvassdragets fiskefond har så langt ikke hatt noen møter i perioden 2023-2027.

Styret består av:

 • leder Ole André Storsnes, Trysil kommune med Tone Merete Øvergård som vara
 • Dan Wiggo Bovollen, Trysil kommune med Elisabeth Sakrisson som vara
 • Emil Husfloen, Engerdal kommune med Roald Alsterberg som vara
 • Jo Gaute Åsgård, Engerdal kommune med Liv Karin Knutsen som vara
 • Eva Holmseth, brukerinteressene med Jan Bekken som vara
 • Morten Solbakken, eierinteressene med Emil Husfloen som vara

Råd, styrer og utvalg med kommunale representanter som ikke har sine møtedokumenter i kommunens systemer:

Styre i Trysil kommuneskoger KF

 • Leder Børre Rogstadkjærnet
 • Nestleder Marit Astrup
 • Trygve Øvergård
 • Silje Moren
 • En ansattrepresentant

Styre for Skjæraasenprisen

Amund Sand Semmingsen (familiens representant)
Ordfører Turid Backe-Viken, Ap
Kultursjef Anne N. Sætre
Liz Bjørseth, H
Bjørn Erik Støa, Sp

Kirkelig fellesråd

Kommunestyret velger en representant med vara. I 2023-2027 er det Oddmund Myhr, Ap med Elisabeth Onsager, Sp som vara. Kirkelig fellesråd består av:

 • Leder Ole Martin Norderhaug, Tørberget
 • Nestleder Veronika Johnsen Lepperød, sokneprest
 • Gro Skaaret, Trysil
 • Toril Storsnes, Nordre Trysil
 • Øivind Larsen, Søre Osen
 • Bjørg-Edith Enger, Ljørdalen
 • Tom Richard Storbæk, Østby
 • Marianne Fjelltveit, Søre Trysil
 • Marion Olsen (kirkeverge og sekretær)

Osensjøen fiskefond

 • Leder Per Hagebakken med Roger Bronken som personlig vara
 • Ruth Norderhaug Hammer med Desiree Masayon Kristiansen som personlig vara
 • Ola Engen med John Hammer som personlig vara
 • Veronica Bagsjøberget Aaneby med Monika Søberg som personlig vara

Kulturstiftelsen Kanalen

Kommunestyret velger en representant med vara. I 2023-2027 er det Gry Torgals med med Eva Løken som vara. Styret består av:

 • Leder Bjørn Vidar Teppen
 • Martin Myhr
 • Lene Kvernbekk Bergersen
 • Karolina Holmberg Støa
 • Gry Torgals

Nasjonalparkstyre for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat

Trysil kommunes representanter er ordfører Turid Backe-Viken og Erik Sletten med hhv. Elisabeth Sakrisson og Ole André Storsnes som personlige vara. Ordfører er styrets leder. I tillegg har Innlandet fylkeskommune en representant i styret.

Representant til styret i Finnskogen Natur & kulturpark

Trysil kommunes medlem i styret er Stine Akre med Bjarte Wigdel som varamedlem.

Representanter til Utmarkskommunenes sammenslutning (USS)

 • Ordfører Turid Backe-Viken med varaordfører Bjarte Wigdel som personlig vara
 • Ole André Storsnes med Inger Eugenia Sørensen som personlig vara
 • Gry Torgals med Elisabeth Sakrisson som personlig vara
 • Anne Sofie Molvik med Daniel Melby Engerbakk som personlig vara
 • Øivind Løken med Bente Hagen som personlig vara

Representanter til Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)​

 • Ordfører Turid Backe-Viken med varaordfører Bjarte Wigdel som personlig vara
 • Ole André Storsnes med Inger Eugenia Sørensen som personlig vara
 • Gry Torgals med Elisabeth Sakrisson som personlig vara
 • Anne Sofie Molvik med Daniel Melby Engerbakk som personlig vara
 • Øivind Løken med Bente Hagen som personlig vara

Barnerepresentant etter plan- og bygningsloven​

Rådgiver oppvekst Beathe Helen Sande med rådgiver oppvekst Berit Helen Haget som vara.

Forhandlingsutvalg

 • Ordfører med Oddmund Myhr som personlig vara
 • Varaordfører med Thomas Pedersen som personlig vara
 • Erik Sletten med Inger Eugenia Sørensen som personlig vara

Representantskapet i Revisjon Øst IKS

Ordfører er Trysils representant med varaordfører og Thomas Pedersen  som vara.

Representantskapet i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR)

 • Ordfører med varaordfører og Ingunn Tremoen som vara
 • Inger Eugenia Sørensen med Ole André Storsnes og Erik Sletten som vara

Representantskapet i Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS (SØIR)

 • Ordfører Turid Backe-Viken med Yngve Skarpsno Westby og Inger Eugenia Sørensen som vara
 • Varaordfører Bjarte Wigdel med Håkan Stengrundet og Thomas Pedersen som vara
 • Ole André Storsnes med Erik Sletten og Stine Akre som vara

Sør-Østerdal interkommunale politiske råd (SØIPR)

Trysils representanter i representantskapet i SØIPR er:

 • Ordfører Turid Backe-Viken med Oddmund Myhr som vara
 • Varaordfører Bjarte Wigdel med Thomas Pedersen som vara
 • Ole André Storsnes med Inger Eugenia Sørensen som vara

Styret i SØIPR består av ordførerne og kommunedirektørene i medlemskommunene. I Trysil er det Turid Backe-Viken og Jan Sævig.

Se SØIPRs møtedokumenter på elverumvekst.no

Til toppen