Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Udramatisk budsjettforslag fra rådmannen

David Sande og Bjørn Myhre med forslag til budsjett 2016

​Økonomisjef David Sande og konstituert rådmann Bjørn Myhre legger fram et budsjettforslag som innebærer 600 millioner kroner i driftsutgifter for Trysil kommune i 2016.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​Trysil kommune vil fortsatt være en god kommune å bo i, konkluderer konstituert rådmann Bjørn Myhre og økonomisjef David Sande. Det legges ikke opp til store kutt i forslaget til budsjett for 2016.

​Det er to årsaker til at budsjettet er såpass udramatisk.

Forbedringsprosjekt

Alle sektorer har vært gjennom et forbedringsprosjekt med tanke på effektivisering og rasjonalisering. Det har ført til at budsjettet for 2016 er mer realistisk blant annet fordi refusjoner for særlig ressurskrevende brukere, sykefravær og gjesteelever ikke lenger underbudsjetteres, og da øker inntektssida på budsjettet med 7-8 millioner kroner.

Folketallet

Nedgangen i folketallet som vanligvis har ligget på 0,5-1 prosent i året, har stanset opp. I alle fall var det bare to innbyggere færre 1. juli i år enn i fjor. Det betyr at rammetilskuddet fra staten ikke går ned så mye som fryktet, og at vi får beholde en større del av den varslede økningen til kommunene.

Overskudd

600 millioner kroner i driftsutgifter lyder rådmannens budsjettforslag på totalt sett. Han har budsjettert med et overskudd på 2,6 millioner kroner. Det er ikke mer enn det bør være, og snaut nok det. Først når overskuddet er på 2,5 % av driftsutgiftene, er kommuneøkonomien sunn, mener Fylkesmannen. Sånn sett burde Trysil ha budsjettert med et overskudd på 15 millioner.

Hovedpunktene

Konstituert rådmann Bjørn Myhre oppsummerer budsjettforslaget i fem hovedpunkter:

 1. Det er ikke lagt inn store salderingstiltak. Dagens aktivitet videreføres i det alt vesentlige.
 2. Unge og eldre prioriteres i og med at renoveringa av aldershjemmet til 48 millioner kroner sluttføres, og at sentrumsskolene renoveres for 64 millioner kroner.
 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten har vært en suksess. Satsinga økes med å tilsette en fysioterapeut i 40 % stilling og en ergoterapeut i 30 % stilling.
 4. Gebyrene for vann og avløp økes ikke til tross for fortsatt investering i utbedring av gamle anlegg. Det skyldes blant annet lavt rentenivå.
 5. I økonomiplanperioden 2016-2019 er det tatt hensyn til lavere innbyggertall, ikke bare ved at inntektene går ned, men også ved at utgiftene reduseres fordi etterspørselen etter tjenester går ned, for eksempel ved at det blir færre skoleklasser og færre lærere.

Nye tiltak i 2016

Rådmannen foreslår nye tiltak for 1,7 millioner kroner i 2016:

 • 50 % stilling på lønns- og personalavdelingen
 • PC-klassesett til ungdomsskolen
 • To hele faste vikarstillinger i barnehagene
 • 100 % stilling i sosialtjenesten i Nav
 • 30 % ergoterapeut og 40 % fysioterapeut i Hjemmetjenesten
 • 100 % stilling som jurist
 • 100 % stilling som driftsoperatør på vann og avløp

For summer og forklaringer se budsjettdokumentet fra side 17 og utover. De ulike etatene har også meldt inn behov og ønsker for ytterligere tiltak på 3,4 millioner kroner som rådmannen ikke har tatt inn i 2016-budsjettet. Dem finner du fra side 22 og utover.

Salderingstiltak i 2016

Rådmannen foreslår salderingstiltak for 3,8 millioner kroner i 2016, det vil si tiltak som gir økte inntekter eller reduserte kostnader:

 • Innføring av e-faktura
 • Minus 50 % stilling på kulturskolen
 • Reduksjon av bidragskontoen på sosialkontoret
 • Fallforebygging
 • Reduksjon i støttekontakt
 • Refusjon av formidlingstjenester
 • Ressurskrevende tjenester - bolig- og brukerdifferensiering
 • Etablering av eget lager for diverse utstyr på Nav 
 • Reduksjon i prosjektledelse på skolebygg
 • Optimere belegg i utleie av kommunale bygg
 • Utskifting av sikringskurser
 • Avsetning til kompetansefond reduseres med 500 000 kroner
 • Avsetning til idrettsfond halveres til 200 000 kroner
 • Endringer som følge av endringer i demografi og løpende fokus på rasjonalisering og effektivisering

For summer og forklaringer se budsjettdokumentet fra side 31 og utover.

- En del av kuttiltakene er mulige fordi vi legger om tjenestene, så brukerne skal ikke få dårligere tilbud, sier Bjørn Myhre. 

Det foreligger forslag på kun to salderingstiltak til, men dem har rådmannen ikke tatt inn i budsjettet (nedleggelse av Søre Trysil barnehage og kontortaksering av eiendomsskatt - se side 36 i budsjettdokumentet).

Investeringer i 2016

Rådmannen foreslår investeringer for 101 millioner i 2016:

 • Egenkapitaltilskudd til KLP
 • IKT-investeringer
 • Startlån 
 • Takheiser på sykehjemmet
 • Nedkjøling på vaktrommet på Borgtun
 • Sanering av VA-anlegget i Vikavegen
 • Oppussing etter VA-arbeid på Søndre Moen
 • Mobilt nødstrømsaggregat
 • Skilting av vegnavn
 • Ferdigstillelse av aldershjemmet
 • Utskifting av kommunale biler
 • Ombygging av sentrumsskolene
 • Multimaskin snøfreser/gressklipper
 • Kjøp av andeler i Antonsbakken borettslag
 • Ny veghøvel
 • Brøytestikkesetter
 • Overgang fra umålte til målte el-abonnement
 • Strøsandtralle

For summer og forklaringer se budsjettdokumentet fra side 83 og utover.

Rådmannen foreslår investeringer for 56,7 millioner i 2017, 32,5 millioner i 2018 og 11 millioner i 2019. I tillegg er det meldt inn investeringsbehov for 54,7 millioner kroner som han ikke har funnet plass til de neste fire åra.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 18.12.2016 00:54:11