Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nesten 15 millioner i pluss i 2012

Norske pengesedler
​Driftsregnskapet for Trysil kommune viser et positivt resultat på kr 14 876 113 i 2012.

Regnskap, årsmelding og årsberetning skal behandles av formannskapet 6. juni og kommunestyret 18. juni. Vi sakser følgende fra rådmannens saksutredning:

Regnskapsresultatet består av:

• 4,6 millioner kroner i merinntekter i frie disponible innekter. Av dette er det 700 000 kroner i merinntekter på integreringstilskudd og 850 000 kroner  i ekstraordinære skjønnsmidler.
• 3,1 millioner kroner i mindre utgifter knyttet til finans (renteinntekter/utbytte, renteutgifter og avdrag på lån).
• 0,5 millioner kroner i merutgifter til avsetning til bunden fond (avsetning av skjønnsmidler for bruk i 2013).
• 6,6 millioner kroner  i merinntekter/mindre forbruk på sektorene 1 - 4. Hvert område er kommentert i kapittel 4. Her skulle det vært foretatt en budsjettjustering mellom sektorrammene og ramme 850 i forhold til sykelønnsrefusjoner. En budsjettjustering her ville redusert sektorenes mindre forbruk med 1,6 millioner kroner, og økte mindre forbruket på ramme 850 tilsvarende.
• 1,0 millioner kroner merinntekter/mindre utgifter ramme 850 – øvrige finans. Hovedårsaken mindre behov for midler som ble avsatt til lønnsoppgjør 2012, men også redusert utgifter til med finansiering av spesialist helsetjenesten.

Det regnskapsmessige mer-/mindreforbruk på 14,9 millioner kroner disponeres av kommunestyret, og rådmannen tilrår at midlene avsettes til disposisjonsfond. I regnskapet for 2012 er det inntektsført 7,6 millioner kroner fra disposisjonsfondet i henhold til kommunestyrevedtak. Uten dette ville disponibelt resultat vært tilsvarende mindre.
Netto driftsresultat med 7,8 millioner kroner i 2012 kan tilsynelatende vise at kommunens økonomi er god, men i dette resultatet ligger det 14,5 millioner kroner i inntektsføring av det som heter premieavvik.

Rådmannen er fornøyd med den budsjettdisiplin som er utøvd på de forskjellige virksomhetsområdene, men ser at det aldri vil bli slutt på fokus på detaljer når det gjelder budsjett og regnskap.

Dokumentene finner du til høyre.

Sist oppdatert: 20.03.2015 08:58:15