Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Den kulturelle skolesekken

Trysil kommune mottar hvert år tilskudd til ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS).

Fylkeskommunen fordeler midlene, og Trysil har de siste årene fått 131 000 kroner.

Frist 1. mai

Det er kultursjefen og rektorene som sammen setter opp programmet for DKS. Kulturaktører som ønsker å tilby sitt opplegg, kan ta kontakt med kultursjef Anne N. Sætre. Vi ønsker innspill helst innen 1. mai til programmet neste skoleår. 

Profesjonelt

Den kulturelle skolesekken skal sikre et profesjonelt kunst- og kulturtilbud i skolen  innenfor alle de seks kunst- og kulturuttrykkene i Den kulturelle skolesekken; film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Læreplaner

Tilbudene skal samspille med skolens læreplaner og bidra til å utvikle felles forståelse og engasjement mellom kunst-, kultur- og skolesektoren. Midlene skal brukes i tråd med mål og prinsipper for ordningen som vedtatt i St.meld. nr. 38 (2002–2003) Den kulturelle skulesekken og St.meld. nr. 8 (2007–2008) Kulturell skulesekk for framtida.

Hele skoleløpet

Fylkeskommuner og kommuner skal tilby kunst- og kultur produksjoner av høy kvalitet til elevene gjennom hele det 13-årige skoleløpet, inkludert lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring. Alle de seks definerte kunst- og kulturuttrykkene skal være representert. Samiske kunst- og kulturuttrykk skal være en integrert del av Den kulturelle skolesekken.

Kontakt oss

Anne Norderhaug Sætre
Kultursjef
E-post
Telefon 905 15 159
Til toppen