Habilitering og rehabilitering

Enhet for rehabilitering utfører et bredt spekter av tjenester for å fremme helse og deltakelse. I enheten jobber fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører i eldreomsorgen og teknikere.

Habilitering

Målgruppen for habilitering er barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, som trenger bistand med å oppøve nye funksjoner og ferdigheter som de i utgangspunktet ikke har hatt.

Rehabilitering

Målgruppen for rehabilitering er vanligvis brukere med ervervete funksjonsnedsettelser eller funksjonsnedsettelser som har oppstått senere i livet, og som har behov for å gjenvinne tapte funksjoner etter sykdom eller skade. Det kan også være en omstillingsprosess som fører til nye mål i livet.

Det er de samme verdiene som ligger til grunn og den samme tilnærmingsmåten som styrer prosessen og definerer målet både for habilitering og rehabilitering. Derfor bruker vi heretter bare begrepet rehabilitering.

Hvor foregår rehabilitering?

Rehabilitering foregår på forskjellige nivåer i kommunen og i sykehus. Noen har behov for spesialisert rehabilitering, eller har sjeldne medisinske tilstander og må derfor få tilbud fra spesialisthelsetjenesten ved sykehus eller spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner. Andre kan få tilbud på korttidsavdelingen på Trysil sykehjem eller kan bo hjemme, men har behov for mer eller mindre spesialisert rehabilitering.

Individuell plan

Brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan (IP). I en IP står mål og delmål, tiltak og hvem som har ansvar for at det blir gjennomført. En koordinator hjelper brukeren å styre prosessen.

Rehabiliteringsplan 

Det er utarbeidet rehabiliteringsplan for Trysil kommune for perioden 2019-2023.

Se planen (PDF, 2 MB)

Hvem kan kontaktes ved behov for rehabilitering?

Det er koordinerende enhet på tjenestekontoret i kommunen som er kontaktpunktet for rehabilitering. Enheten skal bidra til at tjenesteytere samarbeider om planlegging og organisering av rehabiliteringstilbud.

Gå til tjenestekontoret/koordinerende enhet

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon til alle ansatte i enhet for rehabilitering

Se enhetens Facebook-side

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Se Veien videre - informasjon til slagrammede (PDF, 2 MB)

Til toppen