Koronaregler/corona rules

Se hva som gjelder av lokale og nasjonale tiltak.
Klikk her

See what applies to local and national measures.
Qlick here

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Trysilskolen

Med hjemmel i §§ 9A-10 og 9A-11 i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringslova) og § 3-5 i forskrifter til opplæringsloven, har kommunestyret fastsatt forskrift om felles ordensreglement for grunnskolene i Trysil.

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til at elevene i Trysilskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for alle grunnskolene i Trysil kommune.

Reglementet omfatter også voksenopplæringen - så langt det passer.

Reglementet gjelder i skoletiden når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i leirskoler og på andre turer i skolens regi.

Reglementet kommer også til anvendelse utenfor skoletiden forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen, herunder situasjoner der elever krenker hverandre og det fører til at de ikke har det trygt og godt på skolen. I tillegg til dette reglementet gis det enkelte samarbeidsutvalg myndighet til å vedta egne trivselsregler tilpasset den enkelte skoles behov.

§ 3 Hensynet til elevens beste og elevenes rett til å bli hørt

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn. Skolen skal også ivareta elevens rett til å bli hørt.

§ 4 Vurdering av elevens orden og oppførsel – gjelder for ungdomstrinnene

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.

Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

§ 5 Regler for orden

Elevene skal

 • møte presist
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden

§ 6 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

 • være til stede i opplæringen
 • behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt skolemiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr - følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • å mobbe eller på andre måter krenke andre
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å røyke eller bruke tobakk/snus
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

§ 7 Inndragning av gjenstander

Ulovlige gjenstander skal inndras og overlates til politiet.

Gjenstander (eksempel mobiltelefoner) som brukes i strid med det lokale ordensreglementet, kan midlertidig inndras. Det samme gjelder dersom eleven har med seg gjenstander som etter dette reglementet, eller det lokale ordensreglementet, ikke aksepteres.

Dersom skolen inndrar røyk/tobakk/snus eller alkohol fra umyndige elever, bør disse gjenstandene leveres til foreldrene.

§ 8 Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Trysilskolen vil benytte følgende reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

 1. tilsnakk
 2. ta kontakt med foresatte
 3. anmerkning (kun på ungdomstrinnet)
 4. skriftlig advarsel til elev (kun på ungdomstrinnet)
 5. skriftlig melding til foreldre/foresatte
 6. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 7. bortvisning fra undervisningen for en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer (oppll. § 9A-11)
 8. bortvisning for resten av dagen (oppl.l. § 9A-11)
 9. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av dagen
  • inntil tre dager på 8.-10. årstrinn (oppl.l. § 9A-11)
 10.  midlertidig eller permanent skolebytte (oppl.l. § 8-1)
  Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt
 11. Eleven plikter å overholde ilagte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye reaksjoner.

§ 9 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. For mindre alvorlige forhold skal skolen foreta en konkret vurdering av om anmeldelse er hensiktsmessig.

Skolen bør vurdere bruk av gjenopprettende prosess i regi av konfliktrådet.

§ 10 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli holdt erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

§ 11 Saksbehandling ved bruk av reaksjoner

Ved bruk av reaksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
 • Eleven har rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal sørge for at eleven får snakke med noen han/hun stoler på og i en situasjon som oppleves trygg. Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
 • Rektor avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 6, 8, 9 skal benyttes.
 • Rektor eller den rektor delegerer det til avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 1-5 og 7 skal benyttes.
 • Kommunalsjef for oppvekst og kultur avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 10 skal benyttes.
 • I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig. Før foresatte varsles, skal eleven ha blitt hørt i trygge omgivelser.
  Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1- 7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.
  Reaksjonene i § 8 nr. 8-10 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 12 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2020.

Til toppen