Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Raskiftet vindkraftverk til politisk behandling

Bildemontasje med vindmøller i berget sett fra fotballbanen ved Vestre Trysil skole

​Bildemontasje med vindmøller i Raskiftet i Søre Osen sett fra fotballbanen ved
Vestre Trysil skole.

Copyright: Austri DA

 

26. november skal formannskapet og kommunestyret behandle konsesjonssaken for Raskiftet vindkraftverk. Før det blir det informasjonsmøte i Søre Osen og Austri-dag i rådhuset.

På møtene 26. november skal politikerne gi sin høringsuttalelse til konsesjonssøknaden med konsekvensutredning og tilleggsutredninger og ta stilling til om Trysil kommune skal tilrå eller ikke tilrå at NVE gir konsesjon for vindkraftanlegget. Formannskapet møtes kl 17 og kommunestyret kl 18.

Rådmannens innstilling

Rådmannen la fram sin innstilling til politikerne 6. november. Den lyder slik:

 1. Etter en samlet vurdering av positive og negative sider ved å etablere Raskiftet vindkraftverk vil rådmannen foreslå at kommunestyret velger å tilrå at det ikke gis konsesjon.

  Dette begrunnes med:
  • Risikoen for at de negative konsekvensene i et langsiktig perspektiv blir større enn de positive for lokalsamfunnet rundt Osensjøen anses å være reell.
  • Kommunens langsiktige mål både for bosetting, trivsel og reiselivsutvikling i området synes å være vanskelig å forene med et vindkraftverk.
  • Det er vist i konsekvensutredningen at en betydelig andel av befolkningen langs Osensjøen i Trysil vil kunne bli påvirket av støy helt opp mot de anbefalte grenseverdier, og at en del av befolkningen dermed kan oppleve redusert bokvalitet og trivsel.
  • Konsekvensutredningen og tilleggsutredningene sannsynliggjør i liten grad at et vindkraftverk vil bidra til økt sysselsetting eller bosetting i kommunen over tid.
  • Konsekvensutredningen viser at vindkraftverket vil ha stor negativ innvirkning på landskapet, spesielt for de bosatt langs Osensjøens østside i Trysil og de som bruker områdene vest for Osensjøen som rekreasjonsområde.
  • Den økonomiske kompensasjonen som vil komme Trysil kommune til gode ved eventuell etablering av Raskiftet vindkraftverk vil kunne bidra positivt til både ny utvikling i lokalsamfunnet rundt Osensjøen og bidra positivt til kommunens økonomi generelt. Imidlertid ser en ikke at denne kompensasjonen vil kunne bidra til å redusere de ulempene som påpekes av både næringsdrivende og andre i området, slik som de visuelle ulempene og de store landskapsendringene, faren for forstyrrende støy og risikoen for redusert attraktivitet for framtidig hyttebygging.

 2. Dersom det allikevel vurderes å gi konsesjon for Raskiftet vindkraftverk ber Trysil kommune om at det stilles vilkår i konsesjonen om følgende avbøtende tiltak:
  • Det stilles krav til bruk av tilgjengelig og tillatt teknologi for å redusere lysforurensningen fra hinderlysmerkingen av turbinene, og som er basert på automatikk som kun slår på lysene når luftfartøy er i nærområdet.
  • Som avbøtende tiltak etableres nye skiløypetraseer som unngår risikosoner for iskast og samtidig reduserer støynivået i skiløypenettet. I tillegg bør noen turbiner flyttes eller tas bort for å sikre en tilrettelagt skiløypetrasé opp på enten Raskiftet eller Halvorsberget.
  • Alle eksisterende boliger og fritidsboliger som kan bli utsatt for støy over anbefalt grenseverdi skal tilbys nødvendige tiltak bekostet av tiltakshaver for å redusere støynivået. Det skal gjennomføres nye støyberegninger når valg av turbintype og nøyaktig plassering av disse er bestemt, og det skal pålegges et støymåleprogram etter vindkraftverket er satt i full drift. Resultatene av disse beregningene og målingene skal legges til grunn for eventuelle tiltak.
  • Tiltakshaver skal pålegges å gjennomføre undersøkelser for å dokumentere eventuelt omfang av kollisjoner mellom fugl og vindmøllene. Dette for å bidra til mer kunnskap om slike problemstillinger ved vindkraftverk i innlandet.

Informasjonsmøte

Miljøvernsjef Bjørn Tore Bækken opplyser at Trysil kommune inviterer til informasjonsmøte i Søre Osen samfunnshus torsdag 14. november kl 18. Der vil rådmannen orientere om de tilleggsutredninger som er utarbeidet siden saken var på høring forrige gang og redegjøre for sin innstilling til formannskapet.

Austri-dag

Onsdag 20. november kl 10-14 er Håkon Rustad fra Austri Raskiftet i Trysil rådhus. Han er da tilgjengelig for publikum og vil svare på spørsmål og gi nærmere informasjon om planene for Raskiftet vindkraftverk.

Til høyre finner du dokumentene i saken. Merk at dokumentet Saksutredning med vedlegg - november 2013 er på 266 sider. Det kan derfor ta noe tid å laste det ned.

 

Sist oppdatert: 23.02.2015 13:11:04