Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.8.2020 kl. 12: Tilbudsfrist for utbygging av leilighetstomter

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 22.05.2020 07:52:43
Kart over leilighetstomtene i Bygdeberget nord

​Det er tomtene BBB1 og BBB2 i Bygdeberget nord Trysil kommune ønsker tilbud på utbygging av.

​Trysil kommune inviterer til konkurranse om utbygging av to leilighetstomter i Bygdeberget.

​Trysil kommune ferdigstiller for tida et tomteområde i Bygdeberget i Trysil sentrum. I tillegg til 25 ordinære boligtomter består området av 2 leilighetstomter BBB1 (areal 6,5 daa) og BBB2 (2,7 daa). 

Utleieboliger

Trysil kommune ønsker nå at leilighetstomtene bebygges med boliger for utleie, og at det inngås tilvisningsavtale mellom aktuell utbygger og kommunen. Vi inviterer herved til konkurranse om utbygging av ovennevnte tomtearealer. Konkurransen gjennomføres som en begrenset konkurranse med forhandling. 

Kjøp eller feste

For områdene gjelder detaljreguleringsplanen for Bygdeberget nord, vedtatt av Trysil kommunestyre Trysil 1.10.2019. Tomtene eies av Trysil kommune. Utbygger må derfor inngå avtale med kommunen om kjøp av tomtene. Feste av tomtearealene er også mulig. 

Gjeldende bestemmelser

 1. Boligbebyggelse blokk BBB1 (6,5 daa)
  · Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg.
  · Tillatt bebygd areal (BYA) er 30 %.
  · Bebyggelsen kan være inntil tre etasjer, alternativt med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal benyttes hovedbygning med underetasje(r), og sidebygning kan tillates med underetasje.
  · Garasjebygg og uthus tillates oppført i én etasje, ev. med underetasje der terrenget tillater det, og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.
  · Det skal etableres felles oppsamlingsplass for renovasjon i området.
  · Trysil kommune ønsker at det bygges minimum 18 leiligheter på denne tomta. 1/3 av leilighetene skal bygges som 3-roms leiligheter (med to soverom).
 2. Boligbebyggelse blokk BBB2 (2,7 daa)
  · Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg i form av to 4-mannsboliger.
  · Tillatt bebygd areal (BYA) er 25 %.
  · Bebyggelsen kan være inntil to etasjer med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal benyttes hovedbygning med underetasje(r), og sidebygning kan tillates med underetasje.
  · Garasjebygg og uthus tillates oppført i én etasje, ev. med underetasje der terrenget tillater det, og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.
  · Trysil kommune ønsker at det bygges åtte leiligheter; fire med to soverom og fire med tre soverom.

Tilvisningsavtale

Trysil kommune ønsker å inngå en tilvisningsavtale med aktuell utbygger. Det er en avtale mellom utleier og kommune der kommunen gis rett til å henvise sine boligsøkere til boliger omfattet av tilvisningsavtalen. Selve leieavtalen inngås mellom utleier og den tilviste boligsøker. Kommunen har tilvisningsrett på alle boligene i prosjektet i 20 år, men vil til enhver tid bare kunne tilvise inntil 40 prosent av boligene. De resterende 60 prosent eller mer er ordinære utleieboliger som utleier selv legger ut på leiemarkedet. 

Husbankfinansiering

En tilvisningsavtale med kommunen kan gi utbygger/utleier gunstig finansiering fra Husbanken som kan gi lån til utleieboliger til vanskeligstilte med inntil 85 % av prosjektkostnadene. Lånet gis som annuitetslån med løpetid på inntil 50 år og mulighet for ett års avdragsfrihet. Husbanken kan tilby flytende rente eller fastrente i inntil 20 år. For å få innvilget lån, forutsettes det at selskapet driver profesjonell utleie og har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Dette må dokumenteres med firmaattest og ved å fylle ut en beskrivelse av utleieselskapet.

For nærmere informasjon om lån fra Husbanken, se www.husbanken.no.
For mer informasjon om private utleieboliger med rett til kommunal tilvisning, se veiviseren.no.

Forøvrig gjelder disse vilkårene for lån til utleieboliger til vanskeligstilte med tilvisningsavtale:

 • Utleier og boligsøker skal inngå leiekontrakt etter husleielovens bestemmelser.
 • Utleier skal benytte balanserte leiekontrakter, det vil si kontrakter som sikrer begge parter.

Driftsbudsjett

Det skal utarbeides et driftsbudsjett som viser:

 • Husleieinntekter
 • Husleie for hver leilighet (gjengs pris)
 • FDV-kostnader
 • Forvaltning
 • Drift 
 • Vedlikehold

Kravspesifikasjon

 • Tegninger (situasjonsplan, plan, snitt og fasadetegninger)
 • Utomhusplan
 • Beskrivelse av bygningene
 • Framdriftsplan 

Krav til boliger/leiligheter

 • Generelt når det gjelder krav til boligene/ leilighetene vises det til NKFs kravspesifikasjon for kommunale utleieboliger, brukergruppe 1. Leilighetene skal utformes iht. gjeldende forskrift (TEK 17).
 • Trysil kommune stiller som krav at boligene er av god kvalitet og har hensiktsmessig utforming, planløsning og arealeffektivitet. Trysil kommune og Husbanken skal sikre at boligene er egnet for målgruppen. 
 • Det stilles også krav om at prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
 • Det skal opparbeides gode felles- og utearealer med lekearealer for barn. 
 • Leilighetene skal være fullverdige, altså ikke hybelleiligheter, og ha en robust standard, noe som innebærer:
  • Fullverdig kjøkken, inkludert integrerte hvitevarer som ventilator, komfyr eller ovn/ platetopp, kjøleskap med frysedel og oppvaskmaskin
  • Fullverdig bad med belegg, dusjnisje og vaskemaskin
  • Garderobeskap på hvert soverom
  • Hyllesystem i boder
  • Generelt god belysning

Krav til oppfølging av bomiljø

 • Det forventes at utleier bidrar til å fremme og utvikle et godt bomiljø gjennom tett oppfølging av dette. Leverandøren bes derfor om å beskrive sitt apparat/sine rutiner for forvaltning av utleieboligene både med hensyn til innhold og omfang, eksempelvis tilgjengelige ressurser, tilstedeværelse, oppfølging og tilrettelegging av bomiljø mv. (Benytt vedlagte beskrivelse av utleieselskapet).
 • Trysil kommune vil tegne en samarbeidsavtale med utleieselskapet som inngår tilvisningsavtale. I samarbeidsavtalen avklares målgrupper for tilvisning, samarbeidsmøter, ansvarsfordelingen mellom foretaket og kommunen mv. som er viktig for oppfølging av bomiljøet.

Krav til utomhusanlegg

 • Avfallssortering anlegg jf. reguleringsbestemmelser
 • Sykkelparkering
 • Postkassestativ
 • Biloppstillings-/parkeringsplasser jf. reguleringsbestemmelser
 • Opparbeidelse av friområde BLK1 er utbyggers ansvar jf. reguleringsbestemmelser.

Kriterier ved utvelgelse

 • Husleiepris, alle boligtyper
 • Klima/miljø og boligstandard
 • Forvaltning
 • Bomiljø
 • Tidspunkt for ferdigstillelse

Tilbud

Tilbud sendes postmottak@trysil.kommune.no senest kl. 12 lørdag 1. august 2020. Merk det "Tilbud tilvisningsboliger". 

Våre kontaktpersoner er eiendomssjef Ståle Elgshøen, tlf. 47 47 60 22, see@trysil.kommune.no og prosjektleder bygg Ole Petter Blestad, tlf. 90 88 60 08, opb@trysil.kommune.no.

Sist oppdatert: 02.08.2020 00:56:11