Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.5.2019: Søknadsfrist for SMIL-midler

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.03.2019 21:20:00
Pikaråssetra

SMIL-tilskudd kan blant annet gis til de som ivaretar kulturmiljøer.

Foto: Monica Kilde, Trysil kommune

De som skal søke om SMIL-midler, må i år gjøre det elektronisk på Altinn innen 1. mai.

Alle som eier en landbrukseiendom som er registrert som foretak og som noen driver tilskuddsberettiget produksjon på, kan søke om SMIL-midler. Nytt i år er at søknaden skal leveres elektronisk via Altinn - se veiledning til høyre.

Leiejord

- Du må altså ikke selv drive jord og være berettiget produksjonstilskudd, men den som leier jorda di, må være det og ha papirene sin i orden. I slike tilfeller må søker legge ved leietakers gjødslingsplan, plantevernjournal og registreringer av miljøverdier i søknaden, sier landbruksveileder Monica Kilde.

Formål

Formålet med SMIL-midlene er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Eksempler

Kulturlandskapstiltak:

 • utvendig restaurering av verneverdige (ikke freda) bygninger. Uttalelse fra kulturvernmyndighet kan være påkrevd.
 • rydding og inngjerding av gammel kulturmark og jordbruksareal under gjengroing (med beiting som formål)
 • pollinatorvennlige tiltak (tiltak som bidrar til å sikre leveområder for pollinerende insekter
 • fjerning av fremmede skadelige arter i jordbrukets kulturlandskap

Forurensningstiltak:

 • enkle avskjæringsgrøfter for å redusere erosjon og arealavrenning
 • økologiske rensetiltak
 • fangdammer
 • miljøplantinger
 • utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg (utover vanlig grøfting)
 • bygningstekniske tiltak (dekke over eksisterende gjødsellager for å dempe utslipp til luft)
 • tiltak for å redusere/hindre avrenning fra husdyrgjødsel i utekveer, avrenning fra rundballer m.m.

Planleggings- og tilretteleggingstiltak:

Forprosjekter på planleggingsstadiet som leder fram til

 • konkrete tiltak forivaretakelse av natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet 
 • tiltak som bidrar til å hindre forurensning fra jordbruket

Mer informasjon finner du i dokumentet tiltaksstrategier og i tjenestebeskrivelsen til høyre.

Både de som søker om SMIL-midler, og andre kan søke om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - se lenke til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 02.05.2019 00:51:52