Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Mulig midlertidig bygge- og delingsforbud i Trysil sentrum

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 21.03.2019 13:55:00
Jan Sævig

​Rådmann Jan Sævig.

Foto: Harald Nyberg, Trysil kommune

Rådmann Jan Sævig gir her utfyllende informasjon med presiseringer og planlagt framdriftsplan.

​Rådmannen skriver:

Rådmannen sendte ut forhåndsvarsel om mulig bygge- og delingsforbud i Trysil sentrum 8. mars 2019. Det blir bedt om at synspunkter til dette varselet sendes inn til Trysil kommune innen 20. mars 2019, da det legges opp til en behandling av saken i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 10. april 2019.

I henhold til kommentardelen i plan- og bygningsloven kan kommunen når som helst legge ned et midlertidig forbud. § 13-1 Midlertidig forbud om tiltak sier: Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.

I Trysil kommune har rådmannen fullmakt til å fatte en slik beslutning, men siden det i dette tilfelle er en sak av stor allmenn betydning og av prinsipiell karakter, velger han å legge saken fram til behandling i hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift 10. april 2019.

Årsaken til at rådmannen nå velger å gå til dette skritt, noe som for øvrig er helt vanlig i kommune-Norge, er at Trysil kommune er midt oppe i to store, tunge og viktige prosesser som skal legge føringer for hvordan vi skal tilrettelegge for sentrumsutvikling i årene som kommer.

I planprogrammet står det følgende sammendrag for områdeplan for Trysil sentrum:

Områdeplanen skal kartlegge plassering og hovedprinsipp for utforming av blant annet:

 • Sentrumskjerne med aktivitetsareal
 • Boligbygging og boligbehov
 • Grønnstruktur
 • Universell utforming
 • Vegstruktur og trafikksikring
 • Parkering
 • Kollektivsatsing
 • Kopling mellom reiselivsnæringen i fjellet og sentrum
 • Kommersielle senger i sentrum
 • Næringsutvikling og handel
 • Snøopplag/overflatevann og andre stedsspesifikke forhold

Arbeidet med sentrumsplanen/områdeplanen pågår for fullt og involveringsfasen starter med et stort folkemøte tirsdag 26. mars. Et foreløpig mål er å være ferdig med områdeplan for Trysil sentrum til nyttår.

Den andre store og viktige planprosessen som pågår nå, og som i øyeblikket er ute til andregangshøring, er kulturminneplanen for Trysil kommune. Både denne, og en uavhengig vurdering av firma Norconsult (mulighetsstudie), peker på noen bygningsmiljøer i sentrum – såkalte identitetsbærere - som bør tas vare på.

Trysil kommune, ved kommunestyret, må etterhvert vurdere hvilke føringer kulturminneplanen skal legge på sentrumsplanen, og videre hvordan dette skal komme til uttrykk i et ferdig planforslag.

Dette ser rådmannen kan bli et spennende, men krevende stykke arbeid, da vi alle ønsker et levende sentrum tilrettelagt for handel, boliger/leiligheter og kommersielle senger – samtidig som vi har noen bygningsmiljø og identitetsbærere som vi gjerne skulle tatt vare på slik at de ikke blir bygget ned.

Ved å foreslå å legge ned et midlertidig bygge- og delingsforbud kan Trysil kommune få tid til å vurdere de innspill som kommer i de to store og viktige prosessene og legge til rette for at videre utvikling og utbygging skjer i tråd med konklusjonene i ny områdeplan for Trysil sentrum.

Når merknader til forhåndsvarselet blir mottatt, vil det bli utarbeidet en sak, med tilhørende innstilling, som sendes ut til hovedutvalget i slutten av neste uke.

Rådmannen vil presisere at selv om det legges ned bygge- og deleforbud kan kommunen allikevel samtykke i tiltak dersom det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.

Dette betyr at alle saker innenfor avgrenset område (indre sone), vil måtte vurderes konkret opp mot gjeldende og pågående planarbeid. Dersom kommunen ikke har noen innvendinger til dette – vil det være gjeldende plan som setter rammene for tiltaket og vedtak kan fattes forutsatt av at tiltaket er i tråd med denne.

Alle som har konkrete og nært forestående planer innenfor denne sona - bør derfor snarest mulig ta kontakt med plan- og bygningsmyndigheten for å avklare om man vil kunne gå videre med tiltaket før ny plan er vedtatt.

 

Sist oppdatert: 21.03.2019 13:57:24