Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

15.6.2018: Høringsfrist for handlingsdel av kommuneplan

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 24.05.2018 09:15:12
Babyføtter

Ett av målene i handlingsdelen av kommuneplanen 2019-2022 er at ​Trysil skal øke befolkningstallet med 0,5 % hvert år. Det betyr 6 700 innbyggere i slutten av 2022. I dag er vi 6 550.

​Handlingsdelen av kommuneplanen 2019-2022 ligger ute til offentlig ettersyn til 15. juni.

​Det er rådmannens forslag som er ute på høring. Det blir behandlet i alle hovedutvalgene i slutten av mai og i formannskapet 5. juni før kommunestyret fatter endelig vedtak 19. juni.

Viktig vedtak

Og det er et viktig vedtak. For det er i dette dokumentet - der mål og tiltak i ulike delplaner og kommunens overordnede kommuneplan er koblet sammen - at politikerne legger rammebetingelsene for de neste fire åra slik at budsjettbehandlinga til høsten i stor grad vil handle om finjusteringer.

Kommuneøkonomi

Rådmannen foreslår flere mål i handlingsdelen. I kapittelet kommuneøkonomi er målet:

Vi øker netto driftsresultatene til minst 1,75 % per år, og det kommer fra videre effektiviseringer i vår daglige drift. Her fokuserer vi først og fremst på de store områdene, men mest på institusjonsdrift, helse og administrasjon/styring og fellesutgifter. De viser seg til å ligge mye høyere enn gjennomsnittet i sammenlignbare grupper.

Vi betaler avdrag på minstenivå, dermed skaper vi ekstra handlefrihet for å nå andre politiske mål. Kommunens netto lånegjeld skal bli under 90 % av brutto driftsinntektene. Fondsmidlene skal bli over 10 % av brutto driftsinntektene.

Befolkningsutvikling

I kapittelet befolkningsutvikling er målet:

For å utvikle attraktiviteten videre og samtidig gi oss tilgang til riktig kompetanse på arbeidsmarkedet er det viktig å kunne gjennomføre essensielle investeringer og prosjekter. Krysset fra riksveg 26 får prioritet. Utvikling av boligtomter, bygging av en stor sentral barnehage, legeressurs, vedlikehold av kommunale boliger, utvikling av Grimsåsen og klima- og miljørelaterte investeringer er høyt prioriterte prosjekter.

Trysil skal øke befolkningstallet med 0,5 % hvert år. Ultimo 2022 betyr dette et folketall på 6 700.

Innbygda

I kapittelet Innbygda er målet:

Den trafikale løsningen for krysset med riksveg 26 blir løst, slik at fjellet kan videreutvikle seg. Elbiler skal få ladepunkter med hurtiglading.

Grendene

I kapittelet grendene er målet: ​

Bredbånd etableres i alle grender. Trysil kommune søker om midler der det er hensiktsmessig og fornuftig. Manglende finansiering vil bli kompensert av Trysil kommunes fondsmidler.

Oppvekst og kultur

I kapittelet oppvekst og kultur er målet:

 • Følge opp arbeidet med Onga i Trysil og dokumentasjonen i redskapen Slik har jeg det:
  • 0-visjonen på mobbing skal følges opp. 
  • Elevene i Trysil skal ha lyst til å gå på skolen og ha lyst til å lære på skolen.
 • Bedre læringsresultater på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn.
 • Bedre utnyttelse av voksenressurs i barnehagesektoren
 • Fortsette arbeidet med samlokalisering av de kommunale barnehagene i sentrum.
 • Tydelig bedre resultater på relasjoner mellom voksne og barn og elever på Kultur for læring, runde to.
 • Sterkere og mer systematisk bruk av kompetanse på tvers innenfor sektoren til beste for Onga i Trysil.

Helse og omsorg

I kapittelet helse og omsorg opereres det med foreløpig konklusjon om endringer i drift og tjenestetilbud mot 2019:

 • Styrking av rekrutteringsarbeidet (egen rådgiver for praksisplasser og lærlinger) 
 • Analyse av sykehjemsdriften 
 • Behov for flere sentrumsnære 24/7-botilbud 
 • Behov for differensiert botilbud til demente 
 • Gjennomgang av nivå på hjemmetjenester 
 • Virkning av ny struktur 
 • Investeringer: Sluttføring av området Trysil medisinske senter: (bofelleskap/legesenterutbygging/kjøkken- og kantinefunksjoner/hjelpemiddelsentral/trafikale løsninger).

Forvaltning og teknisk drift

I kapittelet forvaltning og teknisk drift er målet:

 • Det må utarbeides en oversikt over status på kommunale boliger. Det skal danne grunnlaget for å få fram vedlikeholdsetterslepet og videre for tiltak på boligene. Noe av overskuddet fra utleieinntekter kan benyttes til tiltak. Det bør være basert på en vedlikeholdsplan.
 • Kommunen må få rustet opp et «boligkontor» som kan ha ansvaret for utleieenhetene, og etablere et nært samarbeid med de instansene som har behov for å dele ut boliger.
 • Sykefraværet på sektoren ligger ikke spesielt høyt, men det er likevel grunn til å ha et økt fokus på tiltak.
 • En viktig målsetting er å ha kontinuitet i stillinger der det kreves spesielt høy kompetanse.
 • Brox-rapporten skal følges opp. Spesielt ligger fokuset på å snu ressursbruken fra drift til vedlikehold på kommunale bygg, samt å redusere ressursbruken innen dette området. 

Høringsuttalelser

De som vil mene noe om handlingsdelen av kommuneplanen gjør det på skjemaet til høyre, eller i en e-post til postmottak@trysil.kommune.no, eventuelt i posten til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil innen 15. juni.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 16.06.2018 00:51:26