Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

8.5.2020: Høringsfrist for utvidelse av Drevdalen naturreservat

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 14.04.2020 14:58:50
Blandingsskog

​Fylkesmannen i Innlandet ønsker å innlemme eiendommen som i dag deler Drevdalen naturreservat i to, i naturreservatet.

Illustrasjonsfoto

​Fylkesmannen har sendt utvidelse av Drevdalen naturreservat ut på begrenset høring.

​Formålet med Drevdalen naturreservat er å bevare et stort taigaskogområde med innslag av gammel granskog, rike bekkedrag og sumpskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder en rekke sjeldne og sårbare sopp- og lavarter. Naturreservatet er i dag todelt og er på ca. 22,5 kvadratkilometer. Det er kun én eiendom uten vern mellom de to delene.

Vern av skog

Fylkesmannen fikk i mai 2019 et tilbud om vern av skogen på eiendommen som skiller naturreservatsdelene fra hverandre. Det dreier seg om et areal på ca. 955 dekar.

- Vi takket ja til dette tilbudet og varsler nå oppstart av en verneprosess og sender samtidig saken på høring. Siden arealet kun berører én eiendom, ligger midt imellom delene av et eksisterende reservat og har få installasjoner av ekstern interesse, begrenser vi antallet høringsparter i saken og korter inn høringsfristen til seks uker, skriver Fylkesmannen i Innlandet.

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser kan sendes inn på eget høringsskjema, til fminpost@fylkesmannen.no eller til Fylkesmannen i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer.

Høringsdokumentene ligger på Fylkesmannens hjemmeside.

De som er invitert til å uttale seg, er Hege Ingeborg Lunde, Statskog SF, Jon Erling Litland, Sigbjørn Litland, Vidar Bjørnbekk, Oddvar Bjørnbekk, Knut Olav Nerhagen, Eidsiva Energi, Trysil kommune, Glommen Skog SA, Direktoratet for mineralforvaltning, Forsvarsbygg, Innlandet fylkeskommune, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Norges Geologiske Undersøkelser, Norges Skogeierforbund, Norges vassdrags- og energidirektorat Region øst, Norsk organisasjon for terrengsykling - Hedmark, Skogselskapet i Hedmark, Statens Kartverk, Statens vegvesen Region øst, Statkraft SF, Statnett SF og Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene.

Sist oppdatert: 09.05.2020 00:55:31