Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

12.12.2017: Høringsfrist for budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 29.11.2017 14:45:00
Eldre par på benk

​Det handler både om livskvalitet og kommuneøkonomi når formannskapet foreslår å opprette en halv stilling som forebyggende sykepleier som skal jobbe for at eldre skal kunne bo lenger hjemme. De andre nye stillingene i budsjettforslaget er: Samfunnsplanlegger i hel stilling, delfinansiering av kommunepsykolog 2 i hel stilling, økt bemanning på biblioteket tilsvarende 60 % stilling og i PP-tjenesten tilsvarende 30 % stilling.

​Formannskapet har lagt sitt forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 ut til offentlig ettersyn.

​Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan på sitt møte 14. desember. De som vil gi politikerne innspill, må gjøre det senest 12. desember.

Høringsuttalelser

Bruk helst skjemaet til høyre. Dere kan også sende høringsuttalelser til postmottak@trysil.kommune.no og Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

Endringer

Høringsdokumentet finner du til høyre. Det har i seg disse endringene i forhold til rådmannens forslag:

Investeringer:
 • Nytt pkt. 54 i 2018: Forprosjekt prestegard kr 310 000 (Tillegg fra rådmannen i tråd med vedtak i kommunestyret 7. november enstemmig vedtatt)
 • Salg av Tingstua utgår inntil barnehagesituasjonen i sentrum er avklart. (Forslag fra Ap/SV enstemmig vedtatt)

Driftsbudsjett:

H og Sps forslag til endringer vedtatt med 5 mot 4 stemmer (Ap og SV stemte for sitt eget forslag som inneholdt noen av de samme tiltakene - se formannskapets behandling på lenke til høyre):

Nr.

Side

Tiltak

2018

2019

2020

2021

 

30

Rådmanns forslag til budsjett

-5 948

-6 734

-968

-601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring fra salderingsliste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring av tiltaksliste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye tiltak

 

 

 

 

 

30

Idrettsfond

200

200

200

200

 

 

Ny 50 %-stilling forebyggende sykepleier

300

300

300

300

 

 

Ekstraordinær overføring fra Trysil kommuneskoger KF

-2 000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring av ikke prioriterte nye tiltak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppvekst og kultur

 

 

 

 

1

19

Skjæraasendagene som fast arrangement

 

75

75

75

2

19

Økning bemanning biblioteket 60 %

360

360

360

360

3

19

Kulturminnearbeid

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse og omsorg

 

 

 

 

4

19

Delfinansiering 100 % psykologstilling II

290

550

550

550

5

19

Frog Identity kurs for ungdom

250

250

250

250

6

19

Utskiftning møbler Borgtun

360

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forvaltning og teknisk drift

 

 

 

 

7

19

Styrking av landbruksfondet

2 000

0

0

0

8

19

Sikre tilgang til veterinærtjenester

40

40

40

40

11

19

Oppussing/maling utvendige flater Innbygda skole og TUS

450

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvik mellom skjema 1A og 1B

-3 598

-4 859

907

1 274

 

Innstilling

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder da slik:

 • Trysil kommunes budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 vedtas i samsvar med framlagte budsjettdokument (datert 17.11.2017) korrigert for vedtakene i formannskapet 28.11.2017.
 • Driftsbudsjettet for 2018 fordeles som netto rammebevilgninger til sektorområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.
 • Investeringer i budsjettet for 2018 er kr 75 410 000 og finansieres med kr 54 410 000 i lån, kr 6 579 000 i kompensasjon for betalt merverdiavgift, kr 5 421 000 i refusjon andre kommuner (SÅTE IKT) og kr 3 750 000 i bruk av fond. I investeringsrammen ligger det opptak av startlån med kr 8 000 000 til videreformidling.
 • Låneramme for nye låneopptak på kr 54 410 000 til finansiering av kommunens investeringer i 2018 godkjennes i samsvar med gjeldende budsjett og regnskapsforskrifter. Det søkes Husbanken om lån på kr 8 000 000 til videreformidling som startlån.
 • I henhold til kommunens finansreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.
 • Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer.
 • Endringer av stillinger gjennomføres i samsvar med det som framgår av budsjettdokumentet.
 • Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene og at kontrollutvalget gis adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.
 • Rådmann gis myndighet til å disponere kompetansefond (25699102 og 25699110) for å sikre kommunens kompetansebehov.
Sist oppdatert: 13.12.2017 00:53:04