Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ønsker mindre hytter i Fageråsen

Kart over planområdet

​Hytteområdet der utbygger ønsker tillatelse til å bygge mindre hytter, ligger like ved Park Inn-hotellet i Fageråsen.

Arkitektbua AS varsler oppstart av endring av reguleringsplan for HC 1612 i Fageråsen.​

​Arealplanlegger i Trysil kommune Christer Danmo har sendt oss denne kunngjøringa:

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Fageråsen hytteområde HC1612 (tomt 22, 23, 29, 30 og 31)


I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for endring av deler av reguleringsplan for Fageråsen hytteområde HC1612, datert 16.05.2001. Foreslått planområde dekker tomtene 22, 23, 29, 30 og 31 på gnr. 33 bnr. 842, til sammen ca 8,5 daa.

I eksisterende plan tilrettelegges det for en fritidsbebyggelse med opp til 200 m2 bruksareal (BRA) og 23 % bebygd areal (% BYA). Det er tillatt med inntil tre bygning per tomt, der to av disse skal være under 50 m2.

Ny reguleringsplan vil erstatte eksisterende reguleringsplan for det aktuelle området. I følge tiltakshaver etterspør markedet fritidsboliger av mindre størrelse og ønsker nå å legge til rette for en fortetting med flere små fritidsboliger. I oppstartsbrevet er det skissert et forslag med to mindre hytter på tomtene 23, 29, 30 og 31 samt tre mindre hytter på tomt 22. Planarbeidet utføres av Arkitektbua AS på vegne av Trysil 860.

Viktige momenter som er trukket frem på oppstartsmøtet er ROS-analyse, naturgrunnlag, estetikk og byggeskikk, avfallshåndtering, naturmangfoldet, vannforsyning og avløpsforhånd, trafo/linjenett og ENØK-løsninger.

Planområdet kan sees i kommunens kartløsning.

Merknader og synspunkter som kan være av betydning for det videre planarbeidet sendes innen 15. januar 2015 til:

Arkitektbua AS
Størksvegen 2
2420 Trysil
e-post: firmapost@arkitektbua.no

Sist oppdatert: 16.01.2016 00:53:17