Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Osensjøen fiskefonds vedtekter

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 24.08.2020 10:04:06
Osensjøen

​Osensjøen fiskefonds vedtekter er fra 11. mars 1977.

​De lyder:

Forskrift vedr. vedtekter for det fiskefond som er opprettet til Trysil kommune i forbindelse med tillatelsen til utbygging av Nye Osa kraftverk

 

Med hjemmel i kgl. resolusjon av 11. juni 1976 og myndighet delegert av Miljøverndepartementet 13. oktober 1976 har Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk den 11. mars 1977 fastsatt følgende forskrift for det fiskefond på kr 400.000,- som er opprettet til Trysil kommune i forbindelse med tillatelsen til utbygging av Nye Osa kraftverk:

§ 1

Fondet skal brukes til fremme av fisket i kommunen. Renteavkastningen skal disponeres etter en årlig utarbeidet disposisjonsplan, og nyttes til konkrete fiskefremmende tiltak. Når det gjelder større tiltak som antas å være for kostbare til å kunne settes i verk bare ved hjelp av renteavkastningen, kan kommunestyret - med godkjenning fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk - bestemme at fondets grunnkapital skal kunne nyttes. 

§ 2

Til hjelp ved forvaltningen av fondet oppnevner kommunestyret et styre på 4 medlemmer med personlige varamenn.
Funksjonstiden for styret er 4 år.
Styret velger innen sin midte formann og varaformann.

§ 3

Styremøte sammenkalles av formannen, eventuelt varaformannen. Hvert enkelt styremedlem kan kreve styret sammenkalt. Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer er til stede. Det samme er tilfelle når tre er til stedet og de er enige. De som stemmer for en beslutning, må alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 4

Styret skal i samråd med fiskerikonsulenten i Øst-Norge utarbeide forslag til plan for bruken av fondets midler og fremme forslag overfor kommunestyret.
Styret skal videre påse av midlene blir nyttet i samsvar med kommunestyrets vedtak.

§ 5

Fondets kapital skal anbringes slik som fastsatt for offentlige fond.

§ 6

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk avgjør tvist om forståelsen av disse vedtekter.

§ 7

Brudd på disse forskrifter kan medføre straff, jfr. § 339, 2, i lov av 22. mai 1902 nr. 10.

§ 8

 Disse forskrifter trer i kraft straks.

 

Sist oppdatert: 24.08.2020 14:41:50