Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Velferdsteknologi

Trysil kommune ønsker at tryslingene skal få bo hjemme så lenge som mulig. Velferdsteknologi vil gjøre det enklere og tryggere for mange. Collage med teknologiske hjelpemidler

Teknologien skal ikke erstatte nødvendige pleie- og omsorgstjenester, men være et tillegg som skal gjøre de hjemmeboende tryggere, mer selvstendige og mer sosiale. 

Trysil ligger godt an

Trysil kommune har startet et treårig prosjekt der vi prøver ut og får erfaring med ulike former for velferdsteknologi. Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi handler om å sende riktig hjelp til riktig sted ved hjelp av nye måter å jobbe på.  Sentrale myndigheter forventer at velferdsteknologi skal være en del av helsetjenesten innen 2020. Trysil ligger godt an for å innfri denne forventingen.

Enkle hjelpemidler

Nysgjerrig på hva vi snakker om? Se den minuttlange videoen som prosjekt Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi i Sør-Østerdal har laget. Den viser tre typer enkel velferdsteknologi: Automatisk lystenning som fallforebygging, skypesamtale for sosial kontakt og GPS-sporing for økt trygghet når man er på tur, i fall man råkes av uhell eller akutt sykdom, eller går seg vill. Trysil kommune og Sør-Østerdalsregionen er godt i gang med prosjekt om hverdagsmestring ved hjelp av teknologi. Klikk deg inn og se.

Velferdsteknologi 

Teknologien er i NOU 2011:11 delt inn i fire grupper:

 • Trygghet og sikkerhetsteknologi, for eksempel trygghetsalarm
 • Kompensasjons og velværeteknologi, for eksempel styring av lys og varme, kognitive eller fysiske hjelpemidler, robotstøvsuger
 • Teknologi for sosial kontakt, for eksempel videokommunikasjon
 • Teknologi for behandling og pleie, for eksempel automatisk måling av blodsukker og blodtrykk uten å måtte oppsøke helsepersonell

Forebygging

Vi ønsker at velferdsteknologi sammen med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering skal være et tiltak i det forebyggende helsearbeidet og et supplement til andre helsetjenester. Derfor oppfordrer vi tryslingene, ikke bare den eldre garde, om å bli mer bevisste på å planlegge og tilrettelegge for hele livsløpet. Bruk av teknologi som hjelpemiddel kan tilpasses alle aldersgrupper. Både mennesker med psykisk utviklingshemming og psykiske helseutfordringer og helt friske som ønsker større kontroll over egen situasjon og økt trygghet i hverdagen, kan være tjent med å vurdere teknologi som hjelpemiddel. 

Hovedmål

Prosjektets hovedmål er å gjøre kommunens helse- og omsorgstjeneste moderne, effektiv og bærekraftig. Vi ønsker derfor at:

 • flere tryslinger tar i bruk teknologi når de planlegger livsløpet og egen alderdom.
 • tryslingene har større fokus på mestring og opplever økt trygghet, frihet og fleksibilitet.
 • bevisstheten rundt teknologi som hjelpemiddel i helse og omsorgstjenestene øker.
 • bruk av teknologi blir et integrert tjenestetilbud både på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.
 • velferdsteknologi øker kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.

Regionprosjekt

Trysil kommune er med i regionprosjektet i Sør-Østerdal sammen med Våler, Elverum, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal. Regionprosjektet har ansatt en prosjektkoordinator som sammen med den regionale prosjektgruppa og kommunale ressursgrupper skal bidra til innføring av velferdsteknologi i henhold til lovkrav, fremme samarbeid mellom kommunene og skreddersy rådgivning i hver enkelt kommune. Det arbeides med en felles strategiplan for Sør-Østerdal.

Tilskudd

Helsedirektoratet har lyst ut en ny tilskuddsordning for å hjelpe kommuner å innføre velferdsteknologi som tjeneste. En forutsetning for å få tilskudd er at man følger Helsedirektoratets anbefalinger, at det er aktive regionnettverk og at kommuner samarbeider om velferdsteknologi. Anbefalingene fra Helsedirektoratet er at kommunene jobber for å innføre:

 • Varslings- og lokaliseringsløsninger 
 • Elektronisk medisineringsstøtte 
 • Elektroniske dørlåser 
 • Digitalt tilsyn (utvidet trygghetsalarm med sensorer som også kan inkludere kamera) 
 • Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem 
 • Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester

Hver enkelt kommune skal gjøre egne vurderinger med tanke på innføring i prioritert rekkefølge.

Definisjon

Helsedirektoratet definerer velferdsteknologi slik:

«Med velferdsteknologi menes først og fremst assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial
deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i
hverdagen tross sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan
også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet,
ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller
forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.»

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 23.08.2017 12:56:07