Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Forventer at Stortinget retter opp svakheter i koronapakker

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.06.2020 14:45:00
Erik Sletten

​Avviket mellom budsjettert og reell skatteinngang må kompenseres fortløpende. Det vil gi kommunene forutsigbarhet for planlegging og drift noe som gir økt handlekraft og bidrar til at flere kommer raskere i arbeid, skriver ordfører Erik Sletten sammen med varaordfører og næringssjef i et brev til storting og regjering.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Ordføreren, varaordføreren og næringssjefen i Trysil har sendt et nytt brev til storting og regjering.

​De innleder med å gi honnør for at de har tatt Trysils signaler om følgene av langvarig økt arbeidsledighet på alvor.

- Men vi ser klare svakheter i flere av ordningene som nå foreslås, og forventer at Stortinget i fellesskap retter opp dette, skriver de.

Revidert nasjonalbudsjett

De er ikke trygge på at kommunene fullt ut får kompensert økte kostnader og reduserte inntekter som følge av koronapandemien.

- Mangel på forutsigbarhet gjør det vanskelig både med tanke på planlegging og tjenesteproduksjon, skriver de.

Skattesvikt må kompenseres

Som følge av nedstenginga av reiselivet og konsekvenseene for andre næringer som bygg og anlegg er skatteinngangen i Trysil så langt 7,9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Prognosen er på minus 14 millioner i 2020.

- Om ikke det kompenseres fullt ut, kan ikke Trysil kommune være den katalysatoren næringslivet har behov for i det kommende omstillings- og utviklingsarbeidet. Vi trenger en avklaring på kompensasjon for skattesvikten tidligere enn i statsbudsjettet for 2021, skriver de.

Fortløpende kompensasjon

De foreslår at avviket mellom budsjettert og reell skatteinngang må kompenseres fortløpende med avregning 1. august og 1. oktober i år.

- Det vil gi kommunene forutsigbarhet for planlegging og drift noe som gir økt handlekraft og bidrar til at flere kommer raskere i arbeid, skriver de.

Ekstra påfyll av næringsfond

Omstillings- og utviklingsarbeid er langvarige prosesser. Ett år er ikke nok. Særlig utsatte kommuner må få påfyll på næringsfondene sine i 3-5 år, skriver de og nevner fem områder som er aktuelle for å få folk raskere i arbeid, helårig utvikling og aktivitet i en rekke bransjer. Områdene er sentrumsutvikling, helårig reiseliv, grønne, trebaserte næringer, innovasjon i forbindelse med biogassanlegg og digitalisering innen servering og varehandel.

Bedriftsutvikling treffer ikke

Trysil-trioen stiller spørsmål ved om ordningen bedriftsutvikling i reiselivsnæringen treffer godt nok. En rekke reiselivsbedrifter innen overnatting, servering, handel og til dels aktivitet faller utenfor Innovasjon Norges strategier, men har behov for omstilling og nyskaping, mener de.

Mer til kommunalt vedlikehold

Regjeringen foreslår å gi 2,5 milliarder kroner til kommunene øremerket vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av bygg og anlegg. 500 millioner av disse skal gå til kommuner med særlig høy arbeidsledighet. Trysil, Øyer og Hemsedal har alene meldt inn gryteferdige prosjekter for 377 millioner.

- Bevilgningen til særlig utsatte kommuner er altfor liten og må økes betraktelig om intensjonene skal oppnås, heter det i brevet fra Trysil.

Grønn vekst treffer ikke

De 3,6 milliardene som er foreslått til grønn vekst, treffer i liten grad innlandskommuner som Trysil. Tryslingene foreslår derfor en ordning med offentlige stimuleringsmidler til bruk av tre i offentlige bygg.

- Trysil kommune savner også en satsing på grønn utvikling av bussflåten à la grønne hurtigbåter. Elektriske og førerløse busser vil være et viktig steg på vegen mot ei grønn framtid, skriver de.

Sesongmodellen må endres

De ber igjen om at kompensasjonsordningen etter sesongmodellen endres. Egenandelen må settes til null og nedre grense for utbetaling fjernes. Ordningen må forlenges ut året og endres med hensyn til hvilke bedrifter som kan søke og hvordan kompensasjonen skal regnes ut, skriver de.

De ber også om at lønnstilskuddet må få en annen innretning da det store flertallet av reiselivsbedrifter ikke kan nyttiggjøre seg ordningen slik den er foreslått.

Læreplasser og dagpenger

Fagbrev på jobb er en svært positiv ordning som må sikres midler slik at den blir videreført. Det er også svært positivt at lærlingtilskuddet økes, skriver tryslingene.

Til slutt i brevet ber de om at ordningen med dagpenger under utdanning forlenges ut året og at permitteringsperioden forlenges til 52 uker.

- For vinterdestinasjoner som Trysil med mange virksomheter som ikke åpner igjen før i desember, vil dagens regler i forhold til permitteringsperiode være svært begrensende, skriver de.

 

Les hele brevet her.

 

 

Sist oppdatert: 04.06.2020 14:46:56