Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Forskrift om forbud mot opphold på fritidsboliger i andre kommuner kommer

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.03.2020 17:36:47
Bjønnåsen hyttegrend

​Departementet har foreløpig ikke satt noen dato for når forbudet mot å oppholde seg på hytta i en annen kommune enn den man bor i, men vi oppfordrer alle med hytte i Trysil til å holde seg hjemme.

​Da har det kommet en ny forskrift om hjemmekarantene, hjemmeisolasjon og forbud mot å oppholde seg på hytta.

​Forbudet gjelder de som har fritidsbolig i en annen kommune enn den de bor i. Brudd på bestemmelsene i den nye forskriften, som i utgangspunktet gjelder til 1. april, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. Departementet har foreløpig ikke fastsatt dato for forbudet mot å oppholde seg på hytta.

Forskriften

Her er forskriften:

§ 1. Virkeområde
Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. smittevernloven § 1-2 første ledd.


§ 2. Karanteneplikt
Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten. Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med, unngås. Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:

a)gå på jobb eller skole
b)lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
c)ta offentlig transport
d)oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg
e)oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med.

§ 3. Unntak fra karanteneplikt
Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.

§ 4. Isolering
Personer som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, skal oppholde seg i isolering.

Personer i karantene, jf. § 2, som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd plikter å oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer, til 7 dager etter symptomfrihet.

§ 5. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
Trer i kraft når departementet bestemmer.

§ 6. Straff
Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 7. Svalbard og Jan Mayen
Forskriften gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.
Sysselmannen på Svalbard kan treffe vedtak om bruk av unntaket i § 3 på Svalbard under hensyn til de stedlige forholdene.

§ 8. Endringer i forskriften
Departementet kan i forskrift gjøre endringer i forskriften.

§ 9. Ikrafttredelse. Forlengelse
Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 5 som trer i kraft når departementet bestemmer.

Forskriften gjelder frem til 1. april 2020.

Departementet gis myndighet til å forlenge forskriften.

 

Se hele forskriften oppdatert på lovdata.no.

Sist oppdatert: 15.03.2020 18:02:53