Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil ber om større tiltakspakke

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 17.03.2020 13:26:38
Ordfører Erik Sletten

​Ordfører Erik Sletten har sendt brev til blant annet statsministerens kontor og bedt om en egen tiltakspakke til kommuner der næringslivet sliter ekstra tungt økonomisk på grunn av koronarestriksjonene. Blant de hardest rammede er store deler av næringslivet i reiselivskommunen Trysil.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Som landets største skidestinasjon er næringslivet i Trysil i en særdeles vanskelig, økonomisk situasjon nå. Ordføreren ber om større tiltakspakke.

​Her er brevet Trysil formannskap i sitt møte 17. mars ga sin fulle tilslutning til at ordføreren kunne sende til Statsministerens kontor, Innlandsbenken på Stortinget og Fylkesmannen i Innlandet som innspill til kommende tiltakspakker:

Tiltakspakke til særlig utsatte kommuner


Koronasituasjonen påvirker oss alle lokalt og globalt og gir alle norske kommuner store utfordringer. Når de helsemessige utfordringene er av uvirkelige dimensjoner, gir dette raskt også økonomiske konsekvenser. Vi har ikke vært i en liknende situasjon i vår tid.

I Trysil har vi bak oss en langsiktig og vellykket satsing på reiseliv, og vi framstår i dag som landets største skidestinasjon. Dette har gitt resultater som verdiskaping, bosetting, arbeidsplasser, et stort antall besøkende; nasjonale og internasjonale gjester, og mye mer. I 2018 genererte reiselivet 970 arbeidsplasser i kommunen, og de tilreisendenes forbruk var på 1 250 millioner kroner. Av dette ble 443 millioner kroner brukt på overnatting, 250 millioner kroner innen varehandel, 190 millioner kroner på servering og 176 millioner innen opplevelsesbransjen. (Menon Economics 12.09.2019).

Reiselivet i vår kommune er nå inne i høysesong. De kommende sju ukene er for våre næringsdrivende helt avgjørende økonomisk sett. En aktør innen varehandel melder om en forventet omsetningssvikt på 4 millioner kroner, mens en aktør innen servering melder om at halve omsetningen dette året går tapt.

I henhold til tall fra SSB er det per i dag sysselsatt cirka 3 412 personer, av dette er 535 sesongansatte. Tall fra NAV og reiselivet indikerer cirka 1 100 permitterte, dvs. over 32 % av de sysselsatte.

Vår kommune har opplevd satsing og kreativitet fra private og kommune, men har ikke blitt tilgodesett med statlige initiativ og arbeidsplasser innenfor eksempelvis utdanning, helse og forsvar.

På noen få dager oppleves nå stillstand, manglende inntekter, ledighet, og permitteringer både i reiselivet og i reiselivsrelatert virksomhet. Dette slår hardt inn i et samfunn som Trysil. Vårt reiseliv består av noen store bedrifter, men domineres av mange små bedrifter; små bedrifter som er økonomisk sårbare; med lav egenkapital og små marginer. Til disse og til lokalsamfunnet trenger vi hjelp og støtte for å komme oss over kneika.

Mange små og mellomstore bedrifter er etablert med stor egeninnsats og pågangsmot. Kompetanse er bygd opp, verdier og gode og viktige ringvirkninger er skapt – nå kan dette rives ned på kort tid.

Næringslivet i Trysil har kommet med en rekke innspill til tiltak på kort og lang sikt.
Noen av disse tiltakene er imøtekommet i forslaget fra regjeringen og Stortingets tiltakspakke:

 • Forbedrede permitteringsregler
 • Redusert krav til samlet inntekt
 • Ivaretakelse av selvstendig næringsdrivende og frilansere
 • Forbedrede omsorgs- og sykepenger
 • Utsatt innbetaling av skatt og merverdiavgift
 • Redusert momssats for persontransport og hotellovernatting 
 • Ivaretakelse av lærlinger

Av andre innspill vil vi peke på følgende:

Lån og tilskudd

 • Sikre regionale utviklingsmidler til fylkene slik at kommunene kan få påfyll på sine lokale næringsfond 
 • Sikre bedrifter tilgang til bankenes lånepakker som kan dekke akutte likviditetsproblemer
 • Forbedre mulighetene for oppstart av virksomhet; som for eksempel senkede krav til aksjekapital, økte tilskudds- og lånerammer, senkede krav til rente, tilstrekkelige ressurser til behandling av søknader m.m.

Skatter og avgifter

 • Utsettelse for innbetaling av skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift fram til situasjonen har normalisert seg
 • Forlenge perioden med fritak for merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift ut året og ved oppstart av virksomhet
 • Vurdere bevillingsgebyret for alkoholomsetning; nivå og delbetaling

Kompetanse

 • Terskelen for kompetansehevende tiltak senkes slik at dette kan være aktuelt for nøkkelpersonell framfor permittering
 • Sikre at permitterte beholder dagpenger ved gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak

Offentlig aktivitet

Når vi nå ser en nedkjøling i økonomien, er det viktig med tiltak som stimulerer til økt aktivitet i offentlig sektor. Blant annet har mange kommuner et stort etterslep på helt nødvendige investeringer og vedlikehold. Derfor har vi behov for nasjonale lån og tilskuddsordninger for å opprettholde lokal aktivitet: 

 • Veg: En vegpakke hvor kommunene gis midler til oppgradering/vedlikehold av kommunale veier og bruer
 • Bygg: Stimulere til økt aktivitet i bygging av boliger, barnehager, omsorgsboliger og andre institusjonsplasser gjennom Husbanken
 • Vedlikehold: En statlig finansieringspakke for vedlikehold av offentlige bygg

Trysil 17. mars 2020

Erik Sletten
Ordfører

Sist oppdatert: 17.03.2020 15:22:14