Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Forebygging av legionella

Boblebad på hotell

Eier og driver har ansvar for å hindre legionellasmitte i offentlig tilgjengelige boblebad, basseng og badstuer.

​Badeanlegg og boblebad som er tilgjengelige for allmennheten reguleres særskilt av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu (bassengbadforskriften). Forskriften har som formål å sikre brukerne tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold.  

Opplysnings- og meldingsplikt

Forskriftens §§ 5 og 6 gir pålegg til eier og driver av badeanlegg: § 5 Opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene og § 6 Meldingsplikt og dokumentasjon. Kommunelegen ved Miljørettet helsevern er tilsynsmyndighet og skal motta melding om oppstart av drift samt om endringer av driften, herunder opplysninger om boblebadets utforming, driftsrutiner, samt modell og type.

Forebygging av legionellasmitte

Videre reguleres forebygging av legionellasmitte i forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a. Virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av legionella via aerosol.

Temperaturer

Legionella er en bakterie som finnes i vann og er utbredt i naturen. Bakteriene blir først smittefarlige når de får formere seg i lunkent vann. De vokser best når temperaturen er mellom 20 og 50 grader. Ved temperaturer under 20 grader er formeringen begrenset. I vannsystemer der  temperaturen er høyere enn 60 grader vil ikke legionellabakterier etablere seg eller vokse i tekniske installasjoner.

Smitte

Mest utsatt for å bli sjuke er eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar på grunn av annen sjukdom. Bakterien smitter ved at små, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakterien, pustes ned i lungene og kan gi lungebetennelse. Legionærsjukdom er en alvorlig lungebetennelse med høy dødelighet. Den forekommer heldigvis sjelden. Unge, friske personer har liten risiko for å få legionærsjuken.
Pontiacfeber er en mindre alvorlig, influensaliknende sjukdom.

Forebygging

Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte – en veiledning utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt gir konkrete anvisninger på praktisk gjennomføring av forebyggende arbeid; utforming, vannbehandling, drift og vedlikehold samt analyser.

Utforming

Utforming av boblebad kan være veldig ulik, men felles for alle er at offentlig tilgjengelige boblebad skal ha et godkjent system for vanndesinfeksjon og -rensing. I områder med bakevjer i utjevningstanker der vannet blir mer stillestående, legges forholdene til rette for oppvekst av legionellabakterier. Valg av slangetype samt minst mulig slangelengde er også viktige fokusområder med tanke på utforming av boblebad.

Vannbehandling

Filtrering og desinfeksjon utgjør i korthet det som trengs av vannbehandling. Filtrering sikrer en effektiv desinfeksjon i tillegg til å gi et bedre visuelt utseende. Filtreringsbelastningen bør være på 10-25 kubikkmeter per kvadratmeter per time. Vannets surhetsgrad, pH-verdien, kan påvirke desinfeksjonseffekten, slik at vannbehandlingen må kunne ivareta eventuelt behov for pH-justering.

Desinfeksjon

Det finnes ulike desinfeksjonsmidler og -systemer, men de driftsansvarlige må ha kunnskap om eget system. Drifts- og vedlikeholdsprosedyrer må forefinnes skriftlig og utgjøre et internkontrollsystem. Prosedyrene bør omtale sirkulasjonsmengde, sirkulasjonshastighet, konsentrasjon og hyppighet av desinfeksjon, analyseintervall med mer.

Klor

Dersom klor blir brukt som desinfeksjonsmiddel skal konsentrasjonen av fritt og bundet klor samt surhetsgrad måles flere ganger per dag. I tillegg må følgende parametere måles minst en gang per måned: fargetall (indikator på organisk materiale), turbiditet (svevende partikler), kimtallsbakterier (totalantall bakterier), Pseudomonas aeruginosa (en bakterie) og KOFMN ( kjemisk oksygenforbruk --> parameter for organisk stoff). 

Legionellaprøver

Spesifikt for boblebad, siden de sorterer under anlegg i risikokategori 1 med tanke på legionellasmitte, bør det i tillegg tas kvartalsvise prøver av bakterien legionella. Dersom denne bakterien påvises må boblebadet stenges umiddelbart, rengjøres og desinfiseres,  og nye prøver må så tas for å vise helsemessig tilfredsstillende forhold før boblebadet åpnes for badende.

Skrevet av miljøhygieniker Anne Marthe Gjestvang

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 30.03.2016 20:30:05