Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ønsker dialog om busstopp

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 13.09.2018 09:23:01
Påbegynt arbeid i busslomme ved Gammelskula

​Statens vegvesen og Trysil kommune er uenige om utforminga av bussholdeplassen ved Gammelskula i Storvegen. Vegvesenet vil at bussene skal stanse i vegen. Kommunen mener det vil føre til lange køer. Foreløpig har vegvesenet innfridd kommunens ønske om stans i arbeidet.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Statens vegvesen vil la bussene som skal sørover i Storvegen, stanse i gata for av- og påstigning. Svært uheldig, mener politikere og administrasjon i Trysil.

​I formannskapsmøtet 11. september ringte ordføreren til Statens vegvesen og ba om stans i arbeidet, et ønske vegvesenet etterkom.

Ønsker møte

Både teknisk sjef Hans Martin Aas, kommunalsjef for forvaltning og teknisk drift Bjørn Myhre og ordfører Erik Sletten har kontaktet vegvesenet og etterlyst informasjon om busslommeprosjektet. Nå forventer ordføreren at vegvesenet inviterer til et snarlig møte.

Ingen informasjon

Både administrasjon og politikere er forundret og skuffet over at vegvesenet setter i gang et slikt prosjekt uten å ha kontaktet kommunen. 27. august, etter at teknisk sjef tok kontakt, skrev vegvesenet dette om arbeidene på busslommene i Storvegen:

Busslommen i nordgående retning oppgraderes til universell utforming med nytt lehus og forblir en fullverdig busslomme. I sørgående retning blir det kantstopp da det ikke er plass til en fullverdig busslomme, uten at vi må inn med en mer kostbar reguleringsplan og grunnerverv av eiendom 30/42, som mulig er uheldig. Dette er det den beste løsningen for å ivareta fremkommeligheten til fotgjengere med både gangveg og plattform for holdeplassen.

Kantsteinstopp

30. august svarte Hans Martin Aas:

Takk for svaret, men hva annet enn leskuret er tenkt forandret i nordgående retning?
Det er i høysesongen problemer med trafikkavviklingen i Storvegen. En har i flere runder tidligere sett på hva som kan og bør gjøres for å løse dette. Høyre inn/ut er bl.a. vurdert, samt endring av to kryss. Problemstillingen gjør at trafikk er et av hovedtemaene i det pågående reguleringsplanarbeidet for Trysil sentrum.

Å benytte kantsteinstopp, dvs. slik jeg forstår det, at bussene bli stående i kjørebanen vil bidra til redusert framkommelighet.

Jeg håper vegvesenet og kommunen i fellesskap kan se på dette og heller ta sikte på å innarbeide en fullverdig god løsning for kollektivtrafikken i det pågående planarbeidet der Statens vegvesen vil inngå i en ressursgruppe i arbeidet.
Når det gjelder mulig behov for grunnerverv, så eies gnr,. 30 bnr. 42 av Trysil kommune.

Og dagen etter:
Ta kontakt med oss dersom bussen blir stående i kjørebanen i det sørgående løpet ved av- og påstigning.

Normalløsning

2. september skrev vegvesenet:

Aktuelle kollektivtiltak gjøres med hensikt om å etablere noe økt fremkommelighet for bussene og universell utforming av holdeplassene.
Det blir videre også mer areal til myke trafikanter på fortau på vestsiden av vegen.

Dere kan gjerne koble på Statens vegvesen i ev. pågående planarbeid for å se på fremtidige løsninger. Vi ønsker uansett å fullføre våre planlagte tiltak og mener at disse ikke vil være til hinder for ev. fremtidige andre tiltak.
Ev. forsinkelse som konsekvens av ny kantstopp i sørgående retning vil ev. være minimal. Løsningen er normalløsningen for utforming av holdeplasser i gater og område med arealbegrensinger.

Kø over brua

3. september skrev kommunalsjef Bjørn Myhre:

Nå er vi i gang med områdeplanen for Innbygda sentrum. Trafikkavvikling er et sentralt tema, og vegvesenet har sagt at de vil være med i en ressursgruppe i forhold til trafikkavviklinga. Da kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2014, ble det utformet rekkefølgekrav for å kunne håndtere videre utvikling av trafikk, basert på framdrift i utbygging av senger i og rundt Trysilfjellet. Dette ble gjort for å kunne håndtere topptrafikken i de perioder det er mest folk i Trysil. Da har Trysil ikke bare 6 500 innbyggere, men tallet stiger til anslagsvis 40 000-50 000 personer.

I dag har vi bygd ut ca. 29 000 senger i og rundt Trysilfjellet. Det er mulig å bygge ca. 44 000 senger iht. kommuneplanens arealdel. Som en konsekvens av utbygginga forventer vi vesentlig økning av trafikk framover. For tida er det stor byggeaktivitet.

Dersom det legges opp til kantstopp i sørgående retning, og buss blir stående noen minutter, så vil Storvegen fylles opp med kø av biler i løpet av få minutter. Vel å merke i toppsesongen. Bilkøen kommer etter meget kort tid til å stå i rundkjøringa ved innkjøringa til Trysilsenteret og etter hvert også stå over brua.

Det er mulig du har full oversikt på trafikksituasjonen, men jeg ønsker at du tar kontakt med vegvesenet og kvalitetssikrer det arbeidet som skal gjøres. Vegvesenet har meget god oversikt på trafikksituasjonen i dag.

Vi stiller gjerne på et møte for å drøfte situasjonen og også høre hva dere helt konkret har planlagt å utføre, samt drøfte konsekvensene.

Formannskapet

I formannskapsmøtet 11. september spurte Anders Nyhuus, H om hva som skjer med busslommene nord i sentrum med tanke på utforming og materialvalg og forholdet til sentrumsplanen. Rådmann Jan Sævig svarte at det var overraskende for oss at det plutselig var vegarbeid her og at administrasjonen har henvendt seg til vegvesenet. 

- Dette kom overraskende. Vi ble varslet av busselskapet en dag før arbeidet skjedde i slutten av august. Kommunen har stilt spørsmål til vegvesenet i 14 dager, men ikke fått noen gode svar. Det første vi reagerte på, var at busstoppen ved Gammelskula ikke skal være en lomme, men at bussene skal stoppe i vegen. Det er en spesiell framgangsmåte at kommunen ikke blir involvert eller informert, sa ordføreren.

- Paradokset er at rekkefølgebestemmelsene i arealplanen var et krav fra vegvesenet i sin tid, og så gjør de dette som kan medføre bom stopp, sa Liz Bjørseth, H.

- Kan de gjøre det uten tillatelse fra kommunen? spurte Marit Nyhuus, SV.

- Ja, siden det er innenfor vegen de eier, svarte Liz Bjørseth.

- Det er ingen tvil om at vegvesenet kan gjøre slikt på egen grunn, men arbeidet griper inn i fortauene våre også, så det hadde vært naturlig at de hadde sendt et nabovarsel i hvert fall, sa Knut Løken, H.

I lunsjpausen fikk ordfører kontakt med vegvesenet på telefon og ba dem stanse arbeidet, noe de gjorde.

Ønsker snarlig møte

Dagen etter formannskapsmøtet skrev ordføreren en e-post til Stig Floberghagen i vegvesenet:

Vi har ikke registrert tilbakemelding på planene om og arbeidene med busslommer i Trysil sentrum etter at arbeidene ble stoppet i går. Våre spørsmål og klare innvendinger gjelder stenging av sørgående busslomme foran Gammelskula og løsning med stopp ute i gata.

I kontakt med Tommy Skjærbekk forlangte undertegnede stopp i arbeidene og fikk heldigvis gehør for dette i går. Forutsetningen var at dialog med Trysil kommune skulle opprettes straks slik at planer, løsninger og utfordringer kunne gjennomgås i et felles møte en av de første dagene. Jeg har ikke registrert informasjon fra Statens vegvesen i forkant av prosjektet og heller ikke initiativ til dialog til tross for våre innvendinger og purringer ref. mail fra teknisk sjef Hans Martin Aas og fra ass. rådmann Bjørn Myhre.

Bakgrunnen for vår reaksjon, i tillegg til å være svært overrasket prosess og manglende informasjon og dialog, er at busstopp i gata er en svært dårlig trafikkløsning som raskt skaper kø, farlige situasjoner og dårlig framkommelighet. Liv og helse representert ved utrykningskjøretøy spesielt til vårt legesenter vil få ytterligere utfordringer med framkommelighet. Se for øvrig vedlagte mail fra Aas og Myhre.

Forventer en umiddelbar tilbakemelding og forslag på møte i Trysil.   

Foreløpig har ikke ordføreren fått noe svar på den e-posten.

Sist oppdatert: 13.09.2018 11:38:45