Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Orienterte formannskapet om energispareprosjektet

Maskin som brukes til å bore energibrønner

​Denne maskina brukes for å bore 13 energibrønner ved Trysil sykehjem.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

Som følge av at daglig leder i Trysil Fjernvarme AS har påpekt det han mener er avtalebrudd, har formannskapet fått orientering om energispareprosjektet.

Det er Trysil kommunes investering i jordvarme på sykehjemmet som har fått daglig leder Erik Lund til å reagere. Energisparetiltakene der vil redusere innkjøpet av fjernvarme til fordel for andre energikilder noe Lund mener er brudd på avtalen som kommunen og fjernvarmen inngikk i 2003. Både brevet fra Lund og avtalen finner du til høyre. Der ligger også  kommunestyrets vedtak om gjennomføring av energispareprosjektet.

Orientering

Det var i formannskapets møte 8. april at teknisk sjef Hans Martin Aas og prosjektleder Alf Kristian Enger orienterte om det pågående energispareprosjektet som skal gi en innsparing på 1,3 millioner kroner årlig. Etter orienteringa i formannskapet har Aas og kommunalsjef for Forvaltning og teknisk drift Bjørn Myhre utarbeidet følgende skriv:

Trysil kommune og Trysil Fjernvarme AS

Som følge av det pågående energispareprosjektet vil Trysil Fjernvarme AS få reduksjon i leveransen. Disse er beregnet til å ligge i størrelsesorden 1 778 585 kwh. Dette har medført reaksjoner hos Trysil Fjernvarme AS. Trysil kommuner erkjenner at vi ikke har varslet Trysil Fjernvarme AS om de nå kontraktsfestede energisparetiltakene som medfører denne forventede reduksjonen. 

Redusert fjernvarme

Trysil kommune eier 35 % av Trysil Fjernvarme AS, men har ikke av den grunn unnlatt å tenke på redusert bruk av fjernvarme som et energisparetiltak.
Det reduserte energibehovet innebærer en kombinasjon av redusert behov for kjøp av elektrisitet og fjernvarme. Av den kontraktsfestede pakken med 136 tiltak som er iverksatt, vil 48 medføre redusert behov for kjøp av fjernvarme. Av den totale besparelsen på 2 776 614 kwh vil altså 1 778 585 kwh være fjernvarmens andel.  

Sykehjemmet

Sju av de totalt 136 tiltakene skal gjennomføres ved Trysil sykehjem og legesenter. Ett tiltakene er å bore 13 energibrønner som alle er 250 meter dype. Energien som hentes ut fra disse, er beregnet å gi et redusert innkjøp av 505 000 kwh per år. Trysil kommune har for mer enn 10 år siden inngått en avtale med Trysil Fjernvarme AS som omhandler kommunens reduserte mulighet til å benytte annen oppvarming enn fjernvarme ved legesenteret og sykehjemmet. Avtalen kan sies opp med ett års varsel. Forholdet rundt avtalen vil bli fulgt opp gjennom dialog med Trysil Fjernvarme AS. 

Energispareprosjektet

Trysil kommune har siden oppstarten høsten 2009 deltatt i et samarbeidsprosjekt i Sør-Østerdal: ”ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal”. Målsettingen i prosjektet er å redusere energibehovet, eller redusere tilført energi, i de kommunale formålsbyggene. For Trysil kommune utgjør dette 34,4 % reduksjon. Formålsbygg er skoler, barnehager, kontor, kulturbygg, institusjonsbygg med mer, men ikke boliger og tekniske anlegg.  

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet var å følge opp klima- og energiplanen, bidra til å oppnå nasjonale og internasjonale klimamål og sist, men ikke minst, redusere energiutgiftene. Reduserte energiutgifter medfører besparelser slik at kommunale tjenestetilbud kan opprettholdes.  

EPC

Prosjektgruppa orienterte seg over tid for å finne alternative metoder for å oppnå raske og kostnadseffektive løsninger, også tatt i betraktning kommunens ressurser og kapasitet. Metoden vi kom fram til var bruk av energisparekontrakter – en EPC-modell. (Energy Performance Contract). Trysil kommunestyre vedtok 31. januar 2012 å benytte EPC som metode og kontraktsform og lyse ut anbud. Liknende beslutninger ble tatt i de fire andre Sør-Østerdalskommunene. 

Garanti

Denne type kontraktsform innebærer at en hovedleverandør beregner og garanterer innsparinger og innhenter priser, inngår kontrakter med og koordinerer alle underleverandører. Det som kjennetegner slike avtaler er blant annet:
  • Avtalen er delt i tre faser: Analyse, realisering og garanti.
  • Kommunen har exit-mulighet mellom hver fase og betaler da påløpte kostnader.
  • En hovedleverandør garanterer innsparing og betaler «bot» dersom i vårt tilfelle mindre enn 90 % av besparelsen ikke oppnås.
  • Ved eventuell overoppfyllelse, i vårt tilfelle vil det si mer enn 110 % besparelse, deles gevinsten mellom kommunen og entreprenøren.
  • Konseptet EPC er anbefalt av kommunesektorens organisasjon (KS) og er detaljert beskrevet og kontrollert av KS sine eksterne advokater.
  • Avtaleformen er mye brukt ellers i Europa, blant annet i Sverige der vi har hentet mye kunnskap gjennom prosjektet.

Anbudskonkurranse

Etter en anbudskonkurranse ble Norsk Enøk og Energi AS (NEE) valgt som kontraktspart. De har hatt et åpent møte i Trysil der lokale entreprenører og bedrifter kunne melde sin interesse for å være underleverandør. 

136 tiltak

NEE har utarbeidet energianalyser ved 20 bygninger i Trysil og kommet med en rekke forslag til tiltak. Etter en gjennomgang av disse valgte vi en samlet pakke som består av 136 enkelttiltak. NEE og Trysil kommune har inngått kontrakt som innebærer at tiltakene skal være installert innen 1. desember 2014, og at de samlet skal gi en årlig besparelse på 34,4 % eller 2 776 614 kwh i tillegg til et redusert effektbehov på 275 kw, jamfør tabellen i dokumentet til høyre. 

Store summer

Etter at finansutgifter (renter og avdrag) knyttet til investeringen og utgifter til oppfølging i EPC-fase tre er trukket ut, sitter Trysil kommune igjen med en årlig netto besparelse på 1,3 millioner kroner.
 
Sist oppdatert: 21.02.2015 10:37:09