Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Eiendomsskatt

​I Trysil har vi eiendomsskatt i hele kommunen. Det betyr at alle som eier bolig, landbrukseiendom med bolig, fritidsbolig og næringseiendom må betale eiendomsskatt til kommunen. 

Hvit eneboligEiendomsskatten, som er hjemlet i eigedomsskattelova, er ei viktig inntektskilde for kommunen. Pengene brukes til å opprettholde gode kommunale tjenester. 
 

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret vedtok 21. desember 2020 at skattesatsen skal være på 2,3 promille og bunnfradraget på 250 000 kroner for boliger og fritidsboliger. Stortinget har i tillegg bestemt at takstverdien skal reduseres med 30 % før eiendomsskatten regnes ut.

Utregning av eiendomsskatt

Matrikkelen (Statens kartverk) er grunnlaget for de arealene som knyttes til hver eiendom. Der skal alle bygninger med bruksareal i alle etasjer være registrert. Takstgrunnlaget regnes ut etter antall kvadratmeter bruksareal, standard på bygning og beliggenhet i kommunen. Ifølge eigedomsskattelova skal verdien av eiendommen "setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum."
 

Eiendomsskatteseddel

Eiendomsskatteseddel opprettes for hver eiendom og sendes eier av nytt skatteobjekt og ved endringer som medfører økt eller redusert takstgrunnlag, for eksempel tilbygg eller oppsetting av nye bygg, eller riving av bygg. Endring kan også være forårsaket av klage som blir imøtekommet.

Er du i tvil om grunnlaget for din eiendomsskatt, får du tilsendt skatteseddel hvis du ber om det.
NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med likningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten.
 

Klage

I henhold til § 19 kan man klage på utskrevet skatt hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen (se post- og e-postadresse nederst på siden) innen seks uker etter at skattelistene er lagt ut. Bruk helst klageskjemaet til høyre.
 

Klagebehandling

Enklere klager, for eksempel feil areal på bygningen, behandles administrativt på eiendomsskattekontoret.
Klager av mer omfattende slag og klager på det administrative vedtaket behandles av sakkyndig nemnd. Overtakstnemnd for eiendomsskatt behandler klager på vedtak som først blir fattet av sakkyndig nemnd.. Medlemmene i nemndene er oppnevnt av kommunestyret, men er politisk uavhengige.
 

Reduksjon, utsettelse eller fritak

Etter eiendomsskattelovens § 28 kan det søkes om reduksjon, utsettelse eller fritak for eiendomsskatt. Det skal foreligge svært tungtveiende grunner for å søke, som for eksempel sykdom som medfører tap av inntekt, brann eller andre alvorlige forhold. Forholdene må dokumenteres. Søknadene behandles av formannskapet. Ved avslag på klagen i formannskapet, sendes saken videre til klagenemnda. Bruk søknadsskjemaet til høyre eller skrive en søknad på egen hånd. 
 

Kunngjøring

Trysil kommune kunngjør senest 1. mars hvert år skatteliste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eigedomskattelova § 7. Lista legges ut til offentlig ettersyn i tre uker på kommunens nettsider og på servicetorget i rådhuset. Skattelistene er behandlet og vedtatt av sakkyndig nemnd.
 

Faktura

Eiendomsskatt betales i to terminer på samme faktura som kommunale eiendomsavgifter; i mars og september.
Kontaktinformasjon: Trysil kommune, tlf. 62 45 77 00, postmottak@trysil.kommune.no, Postboks 200, 2421 Trysil.

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 25.02.2021 16:13:38