Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Eiendomsskatt

​I Trysil har vi eiendomsskatt i hele kommunen. Det betyr at alle som eier bolig, landbruk, fritidsbolig og næring må betale eiendomsskatt til kommunen. 

Hvit enebolig 
Eiendomsskatten, som er hjemlet i eiendomsskatteloven, er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som kino, bibliotek, vedlikehold av veger, uteområder osv.
 

Eiendomsskatten

I 2016 fikk vi inn cirka 25 millioner kroner i eiendomsskatt på 2 292 boliger, 281 næringseiendommer, 1 310 landbruk og 6 085 fritidsboliger.
 
Eiendomsskatten og takstgrunnlaget for denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år. Der vedtas skattesatsen og hvilke eiendommer som beskattes, og hvilke eiendommer som fritas for eiendomsskatt etter § 7. 
 

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret vedtok i julemøtet 2017 at takstgrunnlaget skulle økes med 10 % i 2018 for alle eiendommer, jf. eiendomsskatteloven § 8 A-4 og foreta en omtaksering av alle eiendommer i 2018 med tanke på eiendomsskatten i 2019.

Utregning av eiendomsskatt

Matrikkelen (Statens kartverk) er grunnlaget for de arealene som knyttes til hver eiendom. Der skal alle bygninger med bruksareal i alle etasjer være registrert. Takstgrunnlaget regnes ut etter antall kvadratmeter bruksareal, standard på bygning og beliggenhet i kommunen.

For boliger og fritidsboliger unntatt i Trysilfjellet og Fageråsen er eiendomsskatten 2 560 kroner per kvadratmeter., men det er halv pris for kjeller og underetasje. For uthus og garasje er satsen 640 kroner per kvadratmeter.

For fritidsboliger i Trysilfjellet og Fageråsen er satsen 2 560 kroner per kvadratmeter uavhengig av etasjenummer. 

For bygg der en eller flere vegger i underetasjen ligger under bakkehøyde, halveres prisen.
 
Frittliggende uthus, garasje eller anneks beskattes med 640 kroner per kvadratmeter.
 
Bolig/våningshus på landbruk beskattes med 2 560 kroner per kvadratmeter, men bare for maks 120 kvadratmeter. Garasje på landbrukseiendom beskattes med 640 kroner per kvadratmeter, maks 50 kvadratmeter.
 
Boliger, våningshus og fritidsboliger vurderes i forhold til standard: 0,7 = lav, 1,0 = normal og 1,2 = høy.
I tillegg bestemmer beliggenheten den endelige beregningen av takstgrunnlaget. Hver eiendom er merket med sone for beliggenhet, fra den høyeste som er 2,0 i Trysilfjellet og Fageråsen til den laveste som er 0,25 og gjelder eiendommer i de mest grisgrendte områdene, for eksempel Støtriset og Lågfjellet.

Takstgrunnlaget for næringseiendommer fastsettes etter prinsippet om kapitalisering av netto årsleie. Denne  framkommer ved brutto årsleie minus kapitaliseringsrente (10 %) minus fradrag i bruttoleie (17 %) minus eventuelle korrigeringer. Næringseiendommer er kontor, butikker, hoteller med mer. 

For verk og bruk, det vil si produksjonsbedrifter innen industri eller industriliknende produksjon, fastsettes takstgrunnlaget etter substansverdi, det vil si anskaffelseskost minus slit og elde.

 

Eiendomsskatteseddel

Eiendomsskatteseddel opprettes for hver eiendom og sendes eier av nytt skatteobjekt og ved endringer som medfører økt eller redusert takstgrunnlag, for eksempel tilbygg eller oppsetting av nye bygg, eller riving av bygg. Endring kan også være forårsaket av klage som blir imøtekommet.

Er du i tvil om grunnlaget for din eiendomsskatt, får du tilsendt skatteseddel hvis du ber om det.
NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med likningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten, og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.​

 

Klage

I henhold til § 19 kan man klage på utskrevet skatt hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen (se post- og e-postadresse nederst på siden) innen seks uker etter at skattelistene er lagt ut, det vil si 12. april. Du kan bruke klageskjemaet til høyre eller skrive en klage på egen hånd.
 

Klagebehandling

Enklere klager, for eksempel feil areal på bygningen, behandles administrativt på eiendomsskattekontoret.
Klager av mer omfattende slag og klager på det administrative vedtaket behandles av takstnemnd for eiendomsskatt. Blir takstnemndas påklaget, går saken til endelig behandling overtakstnemnd for eiendomsskatt. Medlemmene i nemdene er oppnevnt av kommunestyret, men er politisk uavhengige.
 

Reduksjon, utsettelse eller fritak

Etter eiendomsskattelovens § 28 kan det søkes om reduksjon, utsettelse eller fritak for eiendomsskatt. Det skal foreligge svært tungtveiende grunner for å søke, som for eksempel sykdom som medfører tap av inntekt, brann eller andre alvorlige forhold. Forholdene må dokumenteres. Søknadene behandles av formannskapet. Ved avslag på klagen i formannskapet, sendes saken videre til klagenemnda. Bruk søknadsskjemaet til høyre eller skrive en søknad på egen hånd. 
 

Kunngjøring

Trysil kommune kunngjør 1. mars hvert år skatteliste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7. Lista legges ut til offentlig ettersyn i tre uker på kommunens nettsider og på servicetorget. Skattelistene er behandlet og vedtatt av sakkyndig eiendomsskattenemnd.
 

Faktura

Eiendomsskatt betales i to terminer på samme faktura som kommunale eiendomsavgifter; i mars og september.
Kontaktinformasjon: Trysil kommune, tlf 62 45 77 00, postmottak@trysil.kommune.no, Postboks 200, 2421 Trysil.

 Kontakt oss

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 26.11.2018 09:41:45