Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Informasjonsmøte for leilighetsutbyggere

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.04.2020 16:03:51
Kart over leilighetstomtene i Bygdeberget nord

​Trysil kommune ønsker kontakt med utbyggere som kan tenke seg å bygge leilighetsbygg og firemannsboliger i Bygdeberget nord på tomtene BBB1 og BBB2.

​Eiendomssjef Ståle Elgshøen inviterer interesserte utbyggere til informasjonsmøte om utbygging av leilighetstomtene i Bygdeberget.

​Møtet, eller møtene dersom mange melder sin interesse, skal etter planen holdes i Trysil rådhus onsdag 22. april kl. 13.

Smittevern

- Vi ber om at interesserte melder seg på til meg, tlf. 47 47 60 22, see@trysil.kommune.no innen mandag 20. april kl. 12 slik at vi kan organisere møtet eller møtene i henhold til bestemmelsene som gjelder med hensyn til smittevern, sier Ståle.

26 leiligheter

Det er to tomter for leilighetsbygg i Bygdeberget nord. På den (BBB1) ene ser kommunen for seg to bygg med ni leiligheter i hver, på den andre (BBB2) to firemannsboliger.

- Tomtene er på hhv. 6,5 og 2,7 dekar. Vi ønsker nå kontakt med utbyggere som kan være interesserte i å bygge ut de to tomtene. Kommunestyret vedtok i fjor høst at vi skulle søke utbygging etter Husbankens tilvisningsmodell, sier Ståle.

Tilvisningsmodellen

Han forklarer modellen slik:

Utleieboliger med tilvisning er et samarbeid mellom private utbyggere og utleiere og Trysil kommune. Utbyggere som deltar i prosjektet, vil kunne få 85 % grunnlån med gunstig rente fra Husbanken, og inntil 50 års løpetid og 20 års fastrente. Husbanken står da for den endelige godkjenningen. Trysil kommune vil så kunne tilvise inntil 40 % av leilighetene som utleieboliger til blant annet de som sliter med å komme inn på boligmarkedet.

Langsiktig perspektiv

Det er krav om at utleier og utbygger opptrer som en profesjonell aktør med et langsiktig perspektiv, og på den måten bidrar til at flere kommunale boliger kan integreres i ordinære og gode bomiljø. Ett viktig krav kommunen kan stille overfor utleier, er at det nettopp utvikles stabile og attraktive bomiljøer. Det innebærer at utleier skal sørge for god forvaltning, drift og vedlikehold og utvikling av prosjektet i den 20 års perioden tilvisningsavtalen gjelder. Nøkterne priser er en forutsetning for samarbeidet. Husbanken vil som nevnt endelig avgjøre om den private utbyggeren tilfredsstiller kravet til ordningen.

Utleieboliger

En slik modell har som hovedhensikt å øke antall disponible utleieboliger som Trysil kommune kan henvise sine boligsøkere til. Kommunen får da dekket sine boligbehov samtidig som det etableres flere utleieboliger på det ordinære utleiemarkedet. Den enkelte leiekontrakt inngås mellom utleier og leietaker etter husleielovens bestemmelser. Tilvisningsretten gir kommunen fleksibilitet i forhold til behov, samtidig som kommunen vil kunne overholde målet om at vanskeligstilte skal inkluderes og bo spredt i ordinære bomiljøer.

Konkurransegrunnlag

Denne type konkurranse berøres ikke av regelverket for offentlige anskaffelser, men en konkurranse skal selvsagt ivareta mest mulig likebehandling. Husbanken har utarbeidet et prosess- og konkurransegrunnlag som beskriver trinnene i prosessen relativt detaljert.

Profesjonell utleier

I utgangspunktet skal utbygger være en profesjonell utleier eller aktør på boligmarkedet. Nye aktører som har gode planer og viser konkrete initiativ med mål om å bli en aktiv og langsiktig aktør, vil også kunne vurderes. Husbankens grunnlån, i kombinasjon med tilvisningsavtaler, vil forhåpentligvis kunne gjøre kommunen til en attraktiv bestiller av utleieboliger. Private utbyggere har andre steder svart opp med å levere boliger av god kvalitet i gode bomiljøer.

Voksende behov

Et tett samarbeid mellom kommunen og private aktører vil kunne bidra til å møte et stadig voksende behov for utleieboliger. Avtalen vil gjøre at kommunen i 20 år kan henvise sine boligsøkere til eiere/ forvaltere av de boligene som er bundet av tilvisningsavtalen. Kommunen bindes ikke av en leieavtale og er ikke part i leieforholdet mellom boligeier og boligsøker. Her står den private aktøren for vedlikeholdet av boligen. Modellen er fleksibel for kommunen fordi kommunen ikke bærer den økonomiske og juridiske risikoen. Et løpende og godt samarbeid mellom kommune og forvalter av boligen er likevel en nødvendig forutsetning.

Faser i prosessen

Husbanken har utarbeidet en egen veiviser for hvordan man gjennomfører en prosess med tilvisningsavtaler. Gjennomføringen består av fem faser.

Fase 1: Forankring i kommunen

Kommunen etablerer en oversikt over lokalt boligbehov på kort og lang sikt. Kommunen har kontaktet Husbanken for å orientere om planer og gjennomføring. Modellen for fremskaffelse av kommunalt disponerte utleieboliger forankres politisk og hos administrativ ledelse i kommunen.

Fase 2: Utlysning av behovet

Det avholdes orienteringsmøte for aktører i byggebransjen. Kommunen annonserer i lokalpresse og på kommunens nettside. Utlysningen skal inneholde tydelige kvalifikasjonskrav til utleier og en klar spesifikasjon av boligbehovet.

Fase 3: Valg av utleier og egnede boliger

Utleier leverer sitt tilbud. Det holdes et møte der tilbydere presenterer utleieselskap og prosjekt. Kommunen tar stilling til om utbygger/utleier kan godkjennes. Tilbyder og prosjektet vurderes sammen med Husbanken etter kriterier i konkurransegrunnlaget.

Fase 4: Finansiering og tildeling av tilvisningsavtaler

I denne fasen signerer kommunen og utleier tilvisningsavtalen. Når prosjektet har fått rammetillatelse fra kommunen, kan utleiefirmaet sende søknad om grunnlån til Husbanken. Grunnlånet utbetales når prosjektet er ferdigstilt.

Fase 5: Avtaler samarbeid med utleier i driftsfasen

Prosjektet går over i driftsfasen. Kommunen og utleier etablerer rutiner for samhandling og forvaltning av prosjekt og bomiljø. Prosedyrer i tilvisningsavtalen følges når boliger blir ledige. For at det skal være mulig å benytte modellen med tilvisningsavtaler, er det en forutsetning at det er utbyggere som er villig til å være med i prosjektet.

Kommunens rolle

I forbindelse med utlysing av oppdraget og formuleringer i kravspesifikasjonen vil kommunen kunne stille relativt spesifikke krav som antall leiligheter i prosjektet, miks av leilighetstyper, størrelse på leilighetene, byggemåte (eksempelvis tre/massivtre) med videre.

 

Sist oppdatert: 23.04.2020 00:56:30