Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

ENØK-tiltak i kommunale bygg

Trysil sykehjem

​Trysil sykehjem. Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

De fire Sør-Østerdalskommunene Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot tar klimautfordringen på alvor og vil gjennomføre dramatiske kutt i energibruken sin.
 
​Samtidig er de blant foregangskommunene i Norge som tar i bruk moderne energispare-kontrakter (EPC), en avtaleform med garanterte innsparinger. En slik avtale blir nå inngått med Norsk Enøk og Energi AS.
 

Minst 20 %

Alle kommunene i Sør-Østerdal har vedtatt sin energi- og klimaplan. Her legges det opp til å minst kunne oppfylle de mål som er satt i Europa, nemlig EU 20-20-20, det vil si over 20 % reduksjon i energibruken innen år 2020.
Det er naturlig for en kommune å gå foran med tiltak i egen bygningsmasse, og i alle kommunene i Sør-Østerdal har det vært arbeidet med dette i noe tid. Nå er energi-arbeidet kommet over i en fase der tiltak skal realiseres, og resultater kan måles. De fire kommunene Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot har valgt Norsk Enøk og Energi AS (NEE) som sin partner for dette arbeidet. Elverum kommune er også i gang med et tilsvarende arbeid som er kommet litt lenger og som derfor tjener til inspirasjon og læring.
 

Viktig og komplisert

Energisparing i kommunale bygg er et både viktig og komplisert arbeid.
Viktig fordi slike tiltak er et sterkt signal til omverden at man tar klimautfordringen på alvor, og at det også er økonomisk lønnsomt for kommunen.
Komplisert fordi det er mange forskjellige bygg med svært ulik alder, teknisk standard, bruksmønster og ikke minst begrensede budsjetter for kortsiktige investeringer der inntjening ofte ikke kan tallfestes nøyaktig i forkant.
 

Prosjekt ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal

For å møte disse utfordringene søkte de fem kommunene i Sør-Østerdal sammen i et prosjekt med målsetting: Fem år etter prosjektstart skal energiforbruket i bygninger som kommunene i Sør-Østerdal eier eller forvalter, være redusert med minst 20 % sammenlignet med gjennomsnitt av årene 2007-09”.
En slik reduksjon vil bety en årlig samlet besparelse på rundt 10 millioner kroner. Regionrådet i Sør-Østerdal har ansvar for prosjektledelse og er pådriver i arbeidet.
 

Energisparekontrakt (EPC)

Et vellykket resultat i ENØK-arbeidet er avhengig at man har gode og sikre prosesser. Kommunene i Sør-Østerdal har orientert seg blant tunge norske aktører som KS (Kommunenes interesseorganisasjon), Enova og Energiråd Innlandet. Dessuten har vi søkt læring hos tilsvarende kommuner både i Norge, Sverige og Danmark. Summen av råd og innspill fra alle disse er at man har valgt å gå for en modell som kalles EPC. Det står for Energy Performance Contract eller Energisparekontrakt. Det er en kontraktsform som er mye brukt i Europa, noe brukt i Sverige og Danmark, og som nå kommer for fullt i Norge. KS anbefaler sterkt å bruke denne kontraktsformen. Det at kommunene i Sør-Østerdal har valgt denne arbeidsformen er en sterkt medvirkende årsak til at vi også har fått EU-støtte i flere-millionersklassen til prosjektet.
Grunn til avtaleform
Grunnene til at kommunene har valgt denne avtaleformen er flere:
· Garantert sparing, altså redusert risiko for feilinvesteringer
· Forutsigbarhet i kostnader og inntjening
· Liten egen administrasjon, hovedleverandør gjør arbeidet mot underleverandører
· Rask gjennomføring av tiltak
 

Garanti

Hovedpoenget med en EPC-avtale er at leverandøren av tiltakene garanterer energisparingen. Gevinsten ved sparingen skal brukes til å betale for investeringen, og når denne er nedbetalt, tilfaller gevinsten kommunen fullt og helt. Det blir i tillegg også avtalt kompensasjon dersom man ikke oppnår sparemålet, og gevinstdeling om man sparer mer enn beregnet. Avtaleformen har i Norge vært gjennomført med gode resultater blant annet i Drammensregionen, i Valdres og i Trøndelag samt i flere kommuner i Sverige og Danmark.
  

Grundig prosess

Et godt resultat avhenger av et godt forarbeid. Det har kommunene utført, godt støttet av KS som stilte opp med både teknisk og juridisk ekspertise. Prosessen har vært og blir videre:
· Våren 2012: Politiske beslutninger i alle 4 kommunene om utlysing. Tilrettelegging av data.
· Sommeren 2012: Utlysning av forespørsel på DOFFIN etter alle lover og regler. Befaring på 4 bygg med kreativitetstest.
· November 2012: Frist for innlevering av tilbud. Vurdering og evaluering av tilbud. De er vurdert på en rekke områder med forskjellig vektlegging. Forhandling med leverandører.
· Januar 2013: Beslutning om leverandør. Kommune valgte NEE AS.
· 4.-5. februar 2013: Oppstart av arbeidet.
· Våren 2013: Analyser av 71 objekter.
· Mai 2013: Alle analyser klare med beregning av investeriger, kostnader, besparing og inntjeningstid.
· Behandling i kommunestyrene i mai/juni 2013.
 

Fase 2 og 3

Dersom en velger å fortsette med fase 2 og 3 blir framdriften videre:
· 2013 og 2014: Fysisk gjennomføring. Faglige kurs for kommunens driftspersonell.
· 2014 og framover: Måling og verifisering
 

Noen nøkkeltall

· Prosjektet omfatter 71 anlegg og bygg på til sammen cirka 115 000 m².
· Antatt innsparing er cirka 26 % som utgjør drøyt seks millioner kroner årlig.
· Samlet investering vil være i størrelsesorden 30 millioner kroner.
· Første fase (analysefasen) med NEE har en verdi på cirka 600 000 kroner
 

Betydning for Sør-Østerdal

Gjennom denne avtalen har vi tatt et langt steg framover for å oppfylle de målsettinger kommunestyrene har satt for arbeidet med energi og klima. Vi ønsker også å fokusere på at det handler om å bruke hodet, ingen skal oppleve dramatisk reduksjon i komfort. Dessuten vil dette erfaringsmessig fra andre prosjekter føre til en betydelig lokal aktivitet både hos lokale underleverandører, og hos vårt eget personell som gjennom opplæring vil få en mer interessant arbeidsplass.
 

NEE

- NEE har store forventninger til prosjektet, og ser fram til å komme skikkelig i gang, sier Tord Storberget, prosjektleder hos hovedleverandøren NEE AS som skal lede arbeidet.
- EPC er et stort satsningsområde i hos oss, fordi det er en effektiv samarbeidsform for at kommunene skal nå sine energi- og klimamål. NEE har i dag EPC-avtaler med flere kommuner, og erfaringene er utelukket positive både for NEE og kommunene. Gjennom et godt samarbeid kombinerer man NEE sin spisskompetanse innen energieffektivisering og teknologi med kommunens kjennskap til de lokale byggene. Dette gir erfaringsmessig en energireduksjon på 20-30 % og en betydelig kompetanseheving knyttet til energieffektivisering hos kommunen, sier Storberget.
 

Viktig grep

- Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot kommune har tatt et viktig grep som gjør det lettere for de øvrige kommunene i Hedmark og Norge å følge etter, sier Alf Kristian Enger, prosjektleder for ENØK-prosjektet i Sør-Østerdal som har vært med å legge forholdene til rette for avtalen.
- Gjennom samarbeidet i Sør-Østerdal kan vi dele kompetanse og bruke ressursene våre målrettet der de gir de største resultatene. I tillegg er dette et helt konkret resultat av den støtte vi har klart å oppnå fra EU gjennom å utvikle metoder for å spare energi i små samfunn med spredt bosetting. I så måte vil Sør-Østerdal på mange måter være en modell for Europa! sier Enger.
 

Kontaktpersoner

Hans Martin Aas, Trysil kommune (Prosjektansvarlig i ENØK-prosjektet i Sør-Østerdal)
Tlf: 990 42 524
 
Tord Storberget, Norsk Enøk og Energi AS (Prosjektleder for leveransen til de fire kommunene i Sør-Østerdal)
Tlf.: 481 99 058
E-post:ts@nee.no
 
Alf Kristian Enger (Prosjektleder i ENØK-prosjektet i Sør-Østerdal)
Tlf.: 920 52 621
 

NEE

Norsk Enøk og Energi AS (NEE) er en rådgivningsbedrift rettet mot energieffektivisering og fornybar varmeproduksjon for profesjonelle aktører – offentlige og private. Bærekraftig utvikling med redusert CO2 utslipp er bærebjelken i alt vi gjør. Vi besitter en unik kompetanse langs verdikjeden for utvikling av fornybar energi og energieffektivisering – utredninger og analyser etterfulgt av forprosjekt for identifiserte energiprosjekter, prosjektledelse og prosjektering av store og små fjern- og nærvarmeprosjekt samt konverteringer til biokjeler og varmepumper.
 
Vi gjennomfører energieffektiviseringstiltak i store bygningsmasser fra start til overlevering av ferdig prosjekt – og har spesialisert oss på EPC (energispareavtaler). Vi har oppnådd en betydelig markedsandel på dette framtidsrettede området. I tillegg utfører vi en viktig oppgave med formidling av energirelaterte informasjonsoppgaver som støtter overgang til ett bærekraftig energiforbruk
 
NEE er et rent norsk selskap som ble etablert i 1992. Vi er i overkant av 20 ansatte, alle med lang erfaring og bred kompetanse innen energiløsninger. Selskapet eies i hovedsak av store og langsiktige kraftselskap i Sør-Norge. Hovedkontoret ligger i Drammen.
 

Regionrådet for Sør-Østerdal

Regionrådet for Sør-Østerdal er et samarbeidsorgan mellom kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Regionrådet arbeider hovedsakelig med prosjekter innen energi/klima, skolesaker, og region- / næringsutvikling, men også med andre saker av felles interesse. Regionrådet har en liten administrasjon med kontor i Elverum.
 
Kommunene i Sør-Østerdal eier eller forvalter over 250 000 m² bygningsmasse. Disse byggene representerer i alt over 150 objekter, alt fra skoler og barnehager via kontorer og verksteder til omsorg- og sykehjem. Hvert enkelt objekt har sine spesielle utfordringer og bruksmønster. Samlet energibruk er over 50 millioner kWh.
 
Skrevet av Hans Martin Aas, prosjektansvarlig i ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal
Sist oppdatert: 19.03.2015 15:28:51