Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Rådmannen går inn for barnehage på Kvea

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 10.05.2019 14:57:12
Kvea

​Plassering av ny sentrumsbarnehage skal opp til ny politisk behandling - i hovedutvalg for oppvekst og kultur 21. mai og i kommunestyret 20. juni. Rådmannen mener Kvea er beste alternativ.

Foto: Grete Myrvold Rydje

Kvea er beste alternativ for en ny sentrumsbarnehage, mener rådmannen fortsatt.

​I februar ba kommunestyret rådmannen utrede Østmojordet-alternativet i forhold til samarbeidsmuligheter, arealbruk, økonomi og driftsmessige forskjeller ved barnehage der kontra på Kvea, atkomst og trafikksituasjon i nærområdet og Trysil sentrum samt trafikkløsning med veg, parkering m.m. for en barnehage på Østmojordet.

Arkitekter

Rådmannen har basert saksutredningen sin på mulighetsstudier fra Jensen og Skodvin arkitekter, og oppsummerer de to alternativene slik:

Areal/eierforhold

Trysil kommune har i dag tilbud fra Pål Akre om å få kjøpe Kvea. I det justerte forslaget til
barnehageløsning på Kvea ligger det også inne forslag om å benytte noe av arealet til Ola
Lunde. Dette må avklares.

På Østmojordet ligger det også inne i skissen at det må kjøpes areal av Østmo, samt forslag om vegløsning via Gamlevegen, noe som utløser at det må kjøpes, eventuelt eksproprieres, grunn til fortau.

Areal i forhold til utbygging

Jensen og Skodvin oppsummerer at tomta på Østmojordet er enklest å bygge ut.

Trafikk

Vi får en skisse fra Norconsult som vil vise løsninger/oppstramminger av trafikkløsninger for
Kvea-alternativet. I forhold til en eventuell utbygging av Østmojordet er atkomst via Gamlevegen vurdert som det beste alternativet. Det blir enklest og gir kortest veg for de fleste, men vil medføre trafikkbelastning for beboere langs Gamlevegen. Fortau langs Gamlevegen ansees som
nødvendig.

Uteområder

Med ny, skissert løsning på Kvea gir bedre uteområder. Med Trysil bygdetun som turområde for de største barna får vi en god løsning. Østmojordet har et mer naturlig, solvendt og oversiktlig nærlekeområde. Det er et skogsområde i nærheten, men dette i privat eie.

Nærhet til sentrum

I et samfunnsmessig perspektiv gir Kvea kortere avstander for de fleste i forhold til mulige
gåavstander og kjøring i akse bosted/jobb. Neste utbygginger i Innbygda blir i Bygdeberget og i
sentrum – som begge vil ha Kvea som nærmeste alternativ. Nærhet til SFO og Innbygda skole
vil være positivt for de som har unger på flere trinn. En Kvea-utbygging vil styrke sentrum.
Men atkomst til Østmojordet via Gamlevegen knytter dette alternativet mentalt nærmere
sentrum enn de to andre alternative vegløsningene.

Økonomi

Uten å ha full oversikt over mulige tomtekostnader for Lunde og Østmo, samt kostnader
forbundet med vegløsning via Gamlevegen, ser det ut som om Østmojordet blir det billigste
alternativet. Rådmannen velger her å vurdere en helt ny barnehage på Østmojordet opp mot en
ny på Kvea. Alternativet med å beholde gamle Østmojordet, og bygge en ny tre-
avdelingsbarnehage ved siden av legges bort. Det er i samsvar med anbefaling fra arkitekt, samt
de vurderingene vi gjorde i forbindelse med Jordet barnehage høsten 2018. Det blir for liten
forskjell på å renovere den gamle delen og bygge til en ny – versus å bygge alt nytt.

Pedagogisk

Rådmannen vurderer nærhet og muligheter for samhandling med PP- og logopedtjenesten, SFO,
Innbygda skole, kulturskolen, samt nærheten til Hagelund som viktige elementer for å gjøre vår nye
sentrumsbarnehage til et best mulig sted for Onga i Trysil. Kompetansedeling, samhandling og
tidsbruk er viktige elementer her.

All forskning sier at tidlig innsats er avgjørende for å få optimale oppvekstvilkår. Tidlig innsats
betyr at vi må skape gode arenaer med kompetente voksne. Da må vi satse på skape et best
mulig faglig miljø rundt en ny barnehage. En samling av kompetansen som også vil gi gode
effekter for skolene i sentrum. Et eksempel: Vi har relativt mange barn som har utfordringer med
språk når de fire år – og spesielt artikulasjon. Hvis logopedtjenesten lå i nabohuset til
barnehagen kunne man ha nær tilgang til avgjørende faglig bistand og veiledning.

Politisk

Saken kommer opp i hovedutvalg for oppvekst og kultur tirsdag 21. mai kl. 9 og vedtas sannsynligvis i kommunestyret torsdag 20. juni. Møtene er i kommunestyresalen i rådhuset for de som kan og vil komme og høre på behandlinga.

Les hele saksutredninga her

Sist oppdatert: 10.05.2019 15:32:47