Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

13.12.2019: Søknadsfrist for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 26.11.2018 18:10:00
Fem barn på brygge

​Også barn og ungdom i familier med dårlig råd skal få delta på kultur-, fritids- og ferieaktiviteter. Jobber dere med tiltak for denne gruppen, kan dere søke om tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Barn og unge skal få delta på fritids-, kultur- og ferieaktiviteter selv om foreldrene har dårlig råd. Det fins det en egen tilskuddsordning for.

Søknadsfristen er 13. desember. Søknaden sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) via søknadsportalen deres - se lenke til høyre.

Søkere

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.
Offentlige og private aktører som søker, forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med 5 % i egenfinansiering.

Lokal behandling

Etter at søknadsfristen er ute, får Trysil kommune tilsendt alle lokale søknader. Hovedutvalg for oppvekst og kultur vurderer dem, setter opp ei prioriteringsliste og sender dem tilbake til Bufdir for endelig behandling.

Mål

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Aktuelle tiltak

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at:

 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer.

Prioriteres ikke 

Tilskudd prioriteres ikke til:

 • eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger.
 • tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter.
 • tiltak som inngår i skolefritidsordningens ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom skolenes budsjetter.
 • tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter.
 • tiltak som er drevet på forretningsmessig basis.
 • rene utviklings- og samordningstiltak, samt stillinger til kompetanseheving og utviklingsarbeid i NAV.
 • tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen.
 • tiltak hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker.

Knutepunktsfunksjon

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen, skal sørge for at de har en knutepunktsfunksjon som skal koordinere det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen rettet mot målgruppen. Knutepunktfunksjon skal være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen, og det må fremgå på kommunens nettsider hvor frivilligheten kan henvende seg, og hvilke oppgaver knutepunktfunksjonen skal ivareta.

Byggende team

Videre skal knutepunktfunksjonen samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier og ha oversikt over relevante tilbud fra kommune og frivillighet. Videre skal knutepunktfunksjonen samle, dele erfaringer og samarbeide med frivilligheten og andre som jobber med fagfeltet. Byggende team innehar denne funksjonen i Trysil kommune. Koordinator Beathe Sande svarer på spørsmål knyttet til ordningen og aktuelle tiltak.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 14.12.2019 00:54:12