Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.8, 15.9 og 7.11: Frist for å søke om tilskudd til skogkultur

Ungskogpleie

Det er tre søknadsfrister for ulike former for kulturtiltak i skogen i Trysil.

Foto: Berit Sannes, Mjøsen Skog

 

I år kan skogeiere i Trysil få tilskudd til ungskogpleie, markberedning, økt plantetetthet, suppleringsplanting og gjødsling.

Tilskuddssatsene er i 2017 inntil 35 % for ungskogpleie, 20 % for markberedning, 80 % for økt plantetetthet, 60 % for suppleringsplanting og 40 % til gjødsling.

Tettere skogplanting

I 2017 gis det tilskudd for å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer. Tettere planting vil gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. Skogeier får 80 % tilskudd for inntil 50 planter per dekar som plantes utover et fastsatt minimumsantall. Når tilstrekkelig antall planter per felt er plantet, må areal, bonitet og plantetall per felt oppgis sammen med kartutsnitt som viser avgrensningen av feltet.

Supplering

Nytt av året er tilskudd til suppleringsplanting slik at produksjonsmulighetene utnyttes i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet. Det gis 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting med inntil 50 planter per dekar med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall per dekar ved tettere nyplanting. Utviklingsdyktige planter av ønsket treslag med en innbyrdes avstand på minst en meter som vil inngå i framtidsbestanden, kan telles med når plantetetthet etter supplering skal vurderes. Tilskuddet kan gis for supplering på alle boniteter.

Gjødsling

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst og vil øke den årlige produksjonen på arealet med rundt 0,15 kubikkmeter per dekar. Søknaden må inneholde beskrivelse av areal, bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype per felt samt kartutsnitt som viser beliggenheten.

Felleskrav

For alle tilskuddsordningene gjelder at:

  • søker må legge fram faktura eller dokumentasjon på eget arbeid.
  • søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet.
  • tilskuddet godskrives skogeiers skogfondkonto ved årets slutt.
  • dersom godkjente søknader overstiger tildelt tilskuddsramme, kan tilskuddet bli avkortet. 

Søknad og frister

Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt.
Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak. Benytt henholdsvis tiltakene «Nyplanting» og «Suppleringsplanting». Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting.

For utført gjødsling må det foreligge faktura som dokumenterer utført oppdrag. Areal, bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype per felt må oppgis sammen med kartutsnitt som viser det aktuelle feltets beliggenhet. Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september.

Mer informasjon finner du til høyre. Har du spørsmål, kan du ringe eller sende e-post til skogbruksveileder Morten O. Lutnæs, se kontaktinformasjon til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.01.2018 00:51:52