Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

SMIL-midler 2020

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 07.04.2020 09:00:00
Pikaråssetra

SMIL-tilskudd kan blant annet gis til de som ivaretar kulturmiljøer.

Foto: Monica Kilde, Trysil kommune

Anmodning om utbetaling av SMIL-midler bør skje digitalt via Altinn.

Trysil kommune har fått 200 000 kroner til SMIL-tiltak i 2020. Søknadsfristen var 1. mai.

Utbetaling

For å få utbetalt tilskudd til SMIL-tiltak og enkelte andre ordninger, anbefaler vi at du sender digital utbetalingsanmodning via Altinn. Det forenkler behandlingen og gjør at du kan få utbetalt tilskuddet raskere.

Du finner en mal for utfylling av utbetalingsanmodningen her.
OBS! Det er obligatorisk å bruke malen hvis det står som vilkår i tilskuddsbrevet.

Og her er en veiledning for hvordan du sender inn utbetalingsanmodningen digitalt.

Tiltaksstrategi

Vi har laget ny tiltaksstrategi for SMIL-midler som gjelder for perioden 2020-2023. Her finner du mer om hva du kan søke tilskudd til, samt informasjon om prioriteringer og fremgangsmåte.

Hvem kan søke

- Du må være eier eller leier av landbrukseiendom. Vilkåret for å kunne søke tilskudd er at det foregår en produksjon på landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Den som eier arealene, trenger ikke sjøl stå for driften, men kan leie bort arealene til en aktiv bruker, sier landbruksveileder Monica Kilde.

Elektronisk søknad

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn - se veiledning til høyre. Søknadsfristen er 1. mai.
Søknadsskjemaet til SMIL-søknaden finner du til høyre her og også i skjemaoversikten på Altinn.no.

Formål

Formålet med SMIL-midlene er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskudd etter denne ordningen gis til tiltak på landbrukseiendommer, som går ut over det som kan forventes som en del av den vanlige jordbruksdriften.

Eksempler

Kulturlandskapstiltak og biologisk mangfold:

 • tiltak som legger til rette for økt biologisk mangfold
 • istandsetting av utvalgte naturtyper; hule eiker, slåttemark, slåttemyr med mer
 • pollinatorvennlige tiltak
 • fjerning av fremmede svartelistede arter
 • ivaretakelse av seterhus og setermiljø
 • beitepussing av areal som ligger ute av drift
 • inngjerding av gammel kulturmark/innmarksbeiter der det tilrettelegges for beitedyr
 • rydding av gjengrodde jordbruksarealer/gammel kulturmark og tilgrensende arealer
 • fjerning av gamle gjerder, piggtråd med mer (fellestiltak)
 • skjøtsel av vegetasjon på og omkring kulturminner og kulturmiljøer
 • etablering, utbedring, rydding og vedlikehold av stier og turveger i jordbruksområder, for eksempel historiske turstier ala gamle Trysilveg, Pilegrimsleden, gamle kløvveger, seterstier for å øke allmennhetens bruk og tilgjengelighet

Forurensningstiltak:

 • tiltak som bidrar til å redusere forurensing, eller risiko for forurensing, fra jordbruket
 • utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, kumdammer, gjenåpning av bekkelukkinger med mer
 • erosjonssikring av elve- og bekkekanter, flomdempende tiltak med mer
 • etablering av fangdammer, andre økologiske rensetiltak
 • miljøplantinger; klimaplanting og leplanting
 • omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer
 • tiltak for å redusere eller hindre avrenning fra husdyrgjødsel i utekveer og samleplasser for beitedyr, avrenning fra rundballer
 • dekke over eksisterende gjødsellager
 • rensetiltak for å redusere tap av plantevernmidler

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter:

For å få til en mer helhetlig og samordnet miljøinnsats, og for å bidra til prosesser som sikrer bredest mulig involvering og forankring i arbeidet med spesielle miljøtiltak, kan det gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.

Formålet med slike prosjekter er å legge forholdene til rette for større helhetlige miljøprosjekter over større områder, for eksempel knyttet til et vassdrag eller ei grend. Slike planleggings- og tilretteleggingsprosjekter bør lede fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak.

Vedlegg

Gjødslingsplan og journal over plantevernmidler som brukes må vedlegges søknaden. Søker må videre ha kart over jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet.

Se også dokumentene under Mer informasjon.

Både de som søker om SMIL-midler, og andre kan søke om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - se lenke til høyre.

Sist oppdatert: 29.05.2020 12:54:36