Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Søk om SMIL-midler på Altinn

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.03.2019 20:15:00
Pikaråssetra

SMIL-tilskudd kan blant annet gis til de som ivaretar kulturmiljøer.

Foto: Monica Kilde, Trysil kommune

Vi har i år 140 000 kroner i SMIL-midler. De som vil søke om tilskudd, må gjøre det elektronisk på Altinn innen 1. mai.

Alle som eier en landbrukseiendom som er registrert som foretak og som noen driver tilskuddsberettiget produksjon på, kan søke om SMIL-midler. Nytt i år er at søknaden skal leveres elektronisk via Altinn - se veiledning til høyre.

Leiejord

- Du må altså ikke selv drive jord og være berettiget produksjonstilskudd, men den som leier jorda di, må være det og ha papirene sin i orden. I slike tilfeller må søker legge ved leietakers gjødslingsplan, plantevernjournal og registreringer av miljøverdier i søknaden, sier landbruksveileder Monica Kilde.

Formål

Formålet med SMIL-midlene er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Eksempler

Kulturlandskapstiltak:

 • utvendig restaurering av verneverdige (ikke freda) bygninger. Uttalelse fra kulturvernmyndighet kan være påkrevd.
 • rydding og inngjerding av gammel kulturmark og jordbruksareal under gjengroing (med beiting som formål)
 • rydding av stier og gamle ferdselsårer tilknyttet jordbrukslandskap
 • rydding og skjøtsel av kulturminner
 • pollinatorvennlige tiltak (tiltak som bidrar til å sikre leveområder for pollinerende insekter)
 • fjerning av fremmede skadelige arter i jordbrukets kulturlandskap

Forurensningstiltak:

 • enkle avskjæringsgrøfter for å redusere erosjon og arealavrenning
 • økologiske rensetiltak
 • fangdammer
 • miljøplantinger
 • utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg (utover vanlig grøfting)
 • bygningstekniske tiltak (dekke over eksisterende gjødsellager for å dempe utslipp til luft)
 • tiltak for å redusere/hindre avrenning fra husdyrgjødsel i utekveer, avrenning fra rundballer m.m.

Planleggings- og tilretteleggingstiltak:

Forprosjekter på planleggingsstadiet som leder fram til

 • konkrete tiltak forivaretakelse av natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet 
 • tiltak som bidrar til å hindre forurensning fra jordbruket

Mer informasjon finner du i dokumentet tiltaksstrategier og i tjenestebeskrivelsen til høyre.

Både de som søker om SMIL-midler, og andre kan søke om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - se lenke til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 02.05.2019 00:51:40